5.3 Det tværgående modul

I det tværgående modul har du mulighed for faglig fordybelse mellem specialer med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområder. De enkelte kurser i modulet er fælles for to eller flere specialer.

Det tværgående modul har et omfang på i alt 60 timer.

Du kan vælge at erstatte de 60 timer på tværgående modul med for eksempel teoriundervisning fra et specialiseringsmodul. Du skal dog være opmærksom på, at der ved enkelte specialistuddannelser er kurser, der er obligatoriske på tværgående modul.

Du kan vælge kurser inden for følgende emner

3.1. Praktisk organisationspsykologi

Formål: At psykologen tilegner sig viden om organisationspsykologi samt arbejder med betydning af organisationsforståelse for psykologens/konsulentens arbejde. Psykologen skal tilegne sig den nødvendige viden til at kunne inddrage organisationen i sit arbejde, få kendskab til muligheder og begrænsninger i dette arbejde samt via selvvalgt opgave blive i stand til at omsætte teori til praksis.

Indhold: Organisationsperspektiver, der indeholdende følgende temaer: Organisationsteori, med fokus på struktur, kultur og proces. Magt i organisationer! Organisationsteoriens sammenhæng med ledelsesteori. Organisationens muligheder og betingelser, betydningen af rationelle/irrationelle elementer og relationer i organisationen. Nyere retninger og nye tendenser inden for organisationsteorien. Evalueringsmetoder og evalueringens betydning for organisationen.
Implementering af teorien og undersøgelser, der viser erfaring med anvendelsen heraf set fra konsulentrolleperspektivet.

Varighed: I alt 24 timer. (2 x 2 kursusdage. Mellem de to kursusmoduler arbejdes med opgave i egen organisation)

3.2. Organisationspsykologi

Formål: At introducere organisationspsykologien og organisationspsykologiske arbejdsområder til psykologer, der arbejder uden for det organisationspsykologiske felt.

Temaer: Hvad er organisationspsykologi? Centrale begreber, niveauer, roller og perspektiver. Kompleksitet og hvorledes organisationspsykologi kan bidrage i forhold til de udfordringer, de giver grupper, ledere og konsulenter.

Praksisfelter: forandringer, konflikter og ledelsesudvikling. Organisationsforståelse og organisationspsykologiske analyse- og interventionsmetoder.

Varighed: 12 timer.

3.3. Sorg og krise hos børn

Formål: Psykologen skal under dette emne tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer.

Temaer: Med henblik på relevant interventionsvalg bør følgende temaer indgå:
Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner. Sorg og tab. Vigtige aspekter ved børns reaktioner. Risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer. Intervention til børn i krise og sorg i hverdagslivet.

Varighed: 12 timer.

3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne - Tidligere "Sorg og krise hos voksne"

Formål: Formålet med dette kursus er, at psykologen tilegner sig teoretisk og empirisk viden om naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne med henblik på identificering af komplicerede sorgreaktioner og efterfølgende intervention. Herunder differentialdiagnostik bl.a. i forhold til PTSD, andre stresstilstande og depression.

Temaer: Følgende temaer bør indgå:
Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner. Længerevarende og kroniske belastningssyndromer. Sorg og tab. Intervention til mennesker i krise og sorg i hverdagslivet.

Varighed: 12 timer.

Nedenstående 2 kurser erstatter fremadrettet kurset 3.4 Sorg og krise hos voksne:

Naturlig og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne

Formålet med dette kursus er, at psykologen tilegner sig teoretisk og empirisk viden om naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne med henblik på identificering af komplicerede sorgreaktioner og efterfølgende intervention. Herunder differentialdiagnostik bl.a. i forhold til DTSD, andre stresstilstand og depression.

Psykotraumatologi – akutte reaktioner og krisestyring

Formålet med dette kursus er, at psykologen får teoretisk viden og indblik i klinisk praksis inden for det psykotraumatologiske område. Kurset har fokus på det akutte og post-traumatiske reaktionsmønster ved udsættelse for pludselige, uventede og ofte livstruede begivenheder, samt på akut krisestyring og akut kriseintervention.

3.5. Angst og depression

Formål: Formålet er, at specialisten tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om angst og depression med henblik på diagnostik og intervention og at sikre kundskab om disse tilstandes fremtrædelsesform i relation til somatisk lidelse, fx sygdom eller ved smerter.

Temaer: Angst og depression fra de mere almene udtryk til egentlige psykopatologiske tilstande. Angst og depression relateret til belastende livssituationer. Symptomsammenfald og skelnen mellem depression og sorg. Kronificeringsprocessen. Interventionsmuligheder i forhold til angst og depression.

Varighed: 12 timer.

3.6. Klinisk sexologi

Formål: Formålet er at specialisten tilegner sig erfaring og viden om forskellige seksuelle vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med sygdom, samt om interventionsmuligheder.

Temaer: Fokus skal især være rettet mod praksis og bør berøre følgende temaer: Sexologi og sundhed, sexologi og somatisk sygdom – herunder eventuelt sexologi og samliv. Der bør være opmærksomhed på, at forstyrrelser kan dække over anden psykopatologi. Endelig skal der på kurset præsenteres forskellige (sexologiske) behandlingsstrategier, afhængig af problemstillingen.

Varighed: 12 timer.

3.7. Neuropsykologiske tilstande, børn

Formål: Kursets formål er at give dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, samt deres neurologiske baggrund. Herunder omgivelsernes betydning for tilstand og prognose. Desuden berøres neuropsykiatriske lidelser og deres neuropsykologiske konsekvenser kort.

Temaer: Basal forståelse af hjernens udvikling og funktion, neurologiske lidelser hos børn: Erhvervet og medfødt hjerneskade, cerebral parese, epilepsi, sklerose, hydrocephalus/rygmarvsbrok. Børneneuropsykologiske følgevirkninger af for tidlig fødsel og omsorgssvigt. Børneneuropsykologisk vinkel på neuropsykiatriske lidelser (ADHD, autisme, Tourettes syndrom).

Varighed: 12 timer.

3.7. Neuropsykologiske tilstande, voksne

Formål: Psykologen skal tilegne sig viden om de mest hyppige lettere neuropsykologiske tilstande. Der vil blive lagt vægt på kritisk analyse af sammenhængen mellem symptomer, tegn, test og undersøgelse i forhold til differentialdiagnose.

Temaer: Der fokuseres på følgende temaer: Neuropsykologiske tilstande med kognitive klager (commotio cerebri, lettere hovedtraumer, somatiseringstilstand), pseudo- epileptiske anfald samt sindslidelser med kognitive symptomer i det fælles område mellem psykiatri og neuropsykologi (samspil mellem neurologiske og psykiatriske lidelser – depression, skizofreni, reaktive lidelser, stress, angst og PTSD).

Varighed: 12 timer.

3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens

Formål: Psykologen skal tilegne sig viden om væsentlige aspekter af neuropsykologiens kerneområder og relationen til beslægtede fagområder. Der vil blive fokuseret på de mest hyppige sygdomskategorier: Apopleksi, kranietraumer og demens.

Temaer: Sygdomskategorierne gennemgås ud fra følgende temaer: Sygdomslære, adfærdsproblemer, behandling, rådgivning og psykosociale problemer.

Varighed: 12 timer.

3.9. Demensudredning

Formål: Deltagere skal kunne tilegne sig basal viden om tværfaglig demensudredning og specialiseret viden om den neuropsykologiske demensundersøgelse. Herunder kunne danne sig et dækkende overblik over patientens mentale tilstand, specielt om der er tegn på kognitive forandringer i forhold til det præmorbide funktionsniveau.

Temaer: Kurset retter sig mod praksis og bør omfatte følgende: Demensbegrebet, demensgivende tilstande, tværfaglig demensudredning (herunder billeddiagnostik og demensscreeningsprocedurer som fx MMSE). Den neuropsykologiske undersøgelses placering i et udredningsprogram, gennemgang af MSU og eventuelt andre neuropsykologiske metoder med væsentlig dansk udbredelse. Drøftelse af særlige problemstillinger, der opstår, belyst ved eksempler, herunder afklaring af differentialdiagnostiske problemstillinger.

Varighed: 12 timer.

3.10. Psykofarmakologi, børn og unge

Formål: At psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi ift. børn og unge.

Temaer: De vigtigste psykofarmakagrupper: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka.
Præparaternes ønskede virkninger, bivirkninger og kliniske anvendelser. Evidensbaseret psykofarmakologisk behandling. Samspillet mellem psykofarmakabehandling, pædagogisk og psykologisk behandling belyses.
Lovgrundlaget for psykofarmakologisk behandling af børn og unge gennemgås.

Varighed: 12 timer

3.10. Psykofarmakologi, voksne

Formål: At psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi.

Temaer: De vigtigste psykofarmakagrupper; antidrepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka.
Præparaternes ønskede virkninger, bivirkninger og kliniske anvendelser. Evidensbaseret psykofarmakologisk behandling. Samspillet mellem psykofarmakabehandling og psykologisk behandling belyses.

Varighed: 12 timer.

3.11. Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi

Formål: Psykologen skal under dette emne tilegne sig basal erfarings- og forskningsbaseret viden om funktionel neuroanatomi og human neurobiologi.

Temaer: Nervesystemets opbygning og principperne for neural signalering, basal funktionel neuroanatomi fra receptor til hjernebark (sanserne), det motoriske system og dets centrale kontrolsystemer, de funktionelle systemer involveret i komplekse hjernefunktioner som hukommelse og følelser, samt hjernens udvikling og plasticitet (herunder stamcelleforskning). Temaerne illustreres ved eksempler fra udviklingsforstyrrelser hos børn, hjernesygdomme hos voksne og demenstilstande hos ældre.

Varighed: 24 timer.

3.12. Neurokemi

Formål: Psykologen skal under dette tema tilegne sig forskningsbaseret viden om de mest almindelige neurotransmitteres funktionelle systemer og deres betydning ved forskellige patologiske tilstande.

Temaer: Cellulær neurokemi og neurale membraners funktionsmåde, neurotransmittere som fx serotonin, dopamin, acetylcholin, nordrenalin, glutamat og deres funktionelle systemer og betydning ved patologiske tilstande. Desuden belyses de neurokemiske mekanismer ved iskæmi, oxidativ stress og epilepsi.

Varighed: 12 timer.

3.13. Billeddannelsesteknikker

Formål: Psykologen skal tilegne sig basal viden om de forskellige billeddannelsesteknikkers funktionsmåder, anvendelsesområder og begrænsninger.

Temaer: De forskellige billeddannelsesteknikker, der anvendes i såvel klinisk praksis som i forskning i forbindelse med neuropsykopatologiske tilstande, gennemgås herunder eksempelvis forskellige: EEG-teknikker, CT-, MR- og fMRI-scanningsmetoder samt PET- og SPECT-scanning. Gennemgangen kan illustreres med casemateriale enten fra børne-, voksen- og ældreområdet.

Varighed: 12 timer.

3.14. Psyke og soma

Formål: Formålet er, at specialisten tilegner sig et overblik over nyere teori og empiri inden for området psyke og soma.

Temaer: Indholdet kan variere, men det kan bl.a. fokusere på faktorer og mekanismer af betydning for psykens indvirkning på soma (fx personlighed, social støtte, stress, psykoneuroimmunologi, psykoendoktinologi). Somatisering og de “nye sygdomme”. Faktorer af betydning for sundheds- og sygdomsadfærd. Overordnet psykologisk smertebehandling.

Varighed: 12 timer.

3.15. Familieterapi: teori og intervention, I - Bemærk: Kursets placering er ændret, og godkendes nu også under 12.4.4.2.3 i Psykoterapi, anden teoretisk retning, samt for andre børnespecialer iht. retningslinjerne for det fleksible valg.

Formål: At give deltagerne et overblik over nyere familieterapeutiske interventionsformer.

Temaer: Kort rids af familieterapiens historie herunder paradigmeskift fra fokus på individet til fokus på kontekst/relationer. Kort gennemgang af forskellige teoretiske tilgange: den strukturelle, den systemiske, den strategiske (løsningsfokuseret terapi) og den socialkonstruktivistiske, herunder narrative tilgang. Gennemgang af centrale begreber i familieterapi: joining, omstrukturering, reframing.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne sager.

Varighed: 12 timer

3.16. Familieterapi: teori og intervention II - Bemærk: Kursets placering er ændret, og godkendes nu også under 12.4.4.2.3 i Psykoterapi, anden teoretisk retning, samt for andre børnespecialer iht. retningslinjerne for det fleksible valg.

Formål: At give deltagerne bedre forudsætninger for at kunne arbejde familieterapeutisk med familier i krise, såvel motiverede som umotiverede familier. Kursus I er en forudsætning for at deltage i dette kursus.

Temaer: Det forventes, at deltagerne medbringer cases, så praksis bliver integreret i kurset. Der arbejdes mere dybtgående end i kursus I med de centrale begreber i familieterapien. Der lægges vægt på, at disse begreber tilegnes dels teoretisk, dels konkret færdighedsmæssigt gennem praktiske øvelser i form af bl.a. rollespil ud fra de medbragtes cases.

Varighed: 12 timer.

3.17. Psykologen som konsulent

Formål: At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning.

Temaer: Der fokuseres på følgende: Rollen som konsulent. Etiske overvejelser. Intern eller ekstern konsulent. Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent. Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode. Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde, herunder evne til at opstille kriterier for valg af metode, kontraktudformning og opgavestyring, intervention, formidling og evaluering.

Varighed: 12 timer.

3.18. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering

Formål: At skabe forståelse for konflikters og mobnings almindelige forløb som grundlag for at vurdere behov for professionel indsats. Ideen i kurset er at give grundlag for, at psykologen kan rådgive i forhold til forebyggelse af konflikter og mobning på arbejdspladsen samt gribe ind i sager om konflikter eller mobning på såvel individ-, gruppe- som organisationsniveau eller bistå andre faggrupper i sådanne opgaver.

Temaer: Hvad er og hvad er ikke en konflikt? Årsager og forløb ved konflikter i arbejdslivet. Identificering og kortlægning af konflikter samt teknikker og metoder til håndtering af konflikter, så disse ikke eskalerer. Hvad er og hvad er ikke mobning? Intervention i konflikter og ved mobning: fra tab-tab situationer til vind-vind situationer. Fokus på kommunikationens rolle i konflikteskalering samt ledelsens betydning for konfliktudvikling og mobning. Konflikthåndtering: løsningsorienteret mægling m.v. Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen: politik og handleplaner – hvad gør man? Fokus på psykologens forskellige roller: Rådgiver, mægler, vejleder m.m.

Varighed: I alt 24 timer. (2 x 2 kursusdage. Mellem de to kursusmoduler arbejdes med opgave i egen organisation).

3.19. Transkulturel psykologi

Formål: Psykologen skal tilegne sig forskningsbaseret viden og indsigt hentet fra transkulturelle -, interkulturelle – og kulturpsykologiske samt fra tilgrænsende tværfaglige områder, eksempelvis antropologisk psykiatri og medicin, sociologi, samtidshistorie o.a., med henblik på at kvalificere sin intervention i forhold til: (a) migrantminoriteter i den danske befolkning, (b) udenlandske medarbejdere stationerede i DK, og (c) interkulturelle samarbejdsfelter i udlandet.

Temaer:
Del 1: Afdækning af klienters, patienters og kunders baggrund (12 timer)
a) Migrations årsager.
b) Kulturpsykologiske overvejelser ved integrations- og (ud-)stationering.
c) Forskelle og ligheder mellem migranter – herunder indvandrere og flygtninge – og (ud-)stationerede.
d) Sociokulturel baggrund og ressourcer i aktuelle livsvilkår. Øvelser med medbragte cases.

Del 2: Intervention i interkulturelt arbejde (12 timer)
e) Transkulturelle sammenligninger mellem dansk og et udsnit af migrantminoriteters eller udenlandsk populations (lokalt relevant) kulturel forståelse af: menneske- og verdenssyn, etnocentrisme og kulturblindhed, familierelationer, helbred og sygdom, behandling og behandler, o.a.
f) Tolkning i samtale.
g) Etiske retningslinjer.
h) Interkulturel kompetence.

Øvelser med medbragte cases.

Varighed: Del 1: 12 timer og Del 2: 12 timer, i alt 18 timer.

3.20. Supervision af andre faggrupper

Formål: Psykologen skal under dette emne tilegne sig en oversigt over, hvilke problemstillinger der hyppigt forekommer, når man som psykolog skal supervisere andre faggrupper.

Temaer: For at kunne yde en sådan supervision på hensigtsmæssig måde bør følgende temaer indgå: Betydningen af rammefaktorer og organisatoriske forhold for fremme af et hensigtsmæssigt indlæringsklima berøres. Etableringen af den psykologiske kontrakt, håndtering af konflikter i supervisionsgruppen og uden for gruppen samt personlige problemer hos enkeltmedlemmer behandles som centrale områder. Grænserne mellem supervision, terapi, rådgivning og undervisning er ligeledes væsentlige afklaringsområder under emnet.

Varighed: 12 timer.

3.21. Ledelse og organisation

Formål: Formålet med kurset er at give psykologen en introduktion til forskellige teorier og forståelser for ledelse og organisationer i såvel offentligt regi som i privat regi.

Psykologen vil få kendskab til forskellige perspektiver på ledelse og ikke mindst hvilken betydning, dette får for ledelsesgerningen i praksis. Præsentationen af de forskellige ledelsesoptikker kobles til organisationsteori, herunder betydningen af sammenhænge mellem fx kultur og struktur, effektivitet og arbejdsglæde etc.

Temaer: Diskursers betydning for ledelses- og organisationsforståelse, Arbejds- og organisationspsykologisk historie, Kompleksitet og ledelse, Paradoksledelse, Det personlige lederskab.

Varighed: 12 timer.

3.99. Øvrige

For alle specialer gælder, at kurser godkendt under 3.99: Øvrige kan indgå i opfyldelse af timekravet på det tværgående modul.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge