PSYKOTERAPEUTISKE UDDANNELSESSTEDER

Psykoterapeutiske uddannelsessteder kan få en uddannelse vurderet med henblik på at få den godkendt som en del i foreningens specialistuddannelser.

Læs mere

FREMMØDEREGLER

Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for fremmøde, som skal sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt.

Læs mere

Sekretariatet i Dansk Psykolog Forening vejleder kursusudbydere, der ønsker kurser vurderet i forhold til foreningens specialistuddannelser.

Vær opmærksom på følgende:

  • Kurserne skal svare nøje til de retningslinier, der er beskrevet i Dansk Psykolog Forenings vejledning til kursusudbydere på denne side.
  • For at vi kan vurdere kurser, der retter sig mod fællesmodulerne, skal de både indholds- og timemæssigt svare nøjagtigt til kravene i det pågældende emne.
  • Kurser, der retter sig mod specialiseringsmodulerne, skal ikke opfylde samme krav om timetal og fuldstændigt indhold. Til gengæld er der i enkelte specialer en regel om sammenhæng mellem teori og supervision.
  • Du kan ikke sende kurser på under seks timer ind til vurdering. Sådanne kurser vil kunne indgå i den enkelte specialistansøgning, hvor fagnævnet så vil foretage en konkret vurdering af kurset set i forhold til den samlede specialistansøgning.
  • Det er ikke muligt at få godkendt det samme kursus både på fællesmodulerne og på specialiseringsmodulerne.
  • Kursusansøgninger skal vedlægges litteraturliste.
  • Kurser kan vurderes før såvel som efter afholdelse.
  • Kurser kan godkendes administrativt, så sagsbehandlingstid i kursusudvalg og fagnævn undgås, hvis altså samtlige krav er indfriet.

Er det i orden at anvende virtuel undervisning ved kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen?

Ja, undervisningen kan godt gennemføres virtuelt – og vil stadig kunne anvendes og have forhåndsgodkendelse til specialistuddannelse – når blot:

• Kursusbeskrivelsen stadig efterleves
• Underviser(e) stadig er de(n) samme som forhåndsgodkendt
• Deltagerne deltager efter de gældende regler for specialistuddannelsen
• Underviser vurderer, at den virtuelle undervisning skaber et relevant pædagogisk afsæt for læring

Kurser på fællesmodulerne

Børnemodulet
Voksenmodulet
Tværgående modul
Supervisoruddannelsen

Kurserne skal forelægges kursusudvalget.

Ansøgninger om godkendelse skal indsendes til kursusvurdering@dp.dk

Kurser på arbejds- og organisationspsykologimodulet

samt specialiseringsmodulerne og punkt 3.99:

Kurserne kan indesendes løbende og skal vurderes af de respektive fagnævn.

Sagsbehandlingstiden er normalt 3 måneder, men den varierer afhængigt af fagnævnenes arbejde, ansøgningens kvalitet og den øvrige belastning i sekretariatet. Der kan desværre også undtagelsesvist forekomme længere sagsbehandlingstid.

Ansøgningen indsendes til kursusvurdering@dp.dk

GODKENDELSE AF KURSUSBEVISER

Kursusudbyderen skal påføre samtlige godkendelser på kursusbeviserne inden disse udleveres til deltagerne.

Er godkendelsen først modtaget efter afholdt kursus, påføres kursusbeviset kvitteringsbrevets kursusnummer, hvis et sådant er modtaget.

Retningslinjer for kurserne

For at der kan foregå en vurdering af kurser, der retter sig mod fællesmodulerne, er det en forudsætning, at disse kurser indholdsmæssigt såvel som timemæssigt nøjagtig svarer til det pågældende emne. Et tilsvarende krav gælder ikke for kurser rettet mod specialiseringsmodulerne. Vær dog opmærksom på, at der i enkelte specialer er en regel om sammenhæng mellem teori og supervision.

Kurser på under 6 timer kan ikke indsendes til vurdering. Sådanne kurser vil dog godt kunne indgå i den enkelte psykologs specialistansøgning, hvor fagnævnet så vil foretage en konkret vurdering af kurset i forbindelse med den indsendte specialistansøgning.

Det er ikke muligt at få godkendt det samme kursus på både fællesmodulerne og på specialiseringsmodulerne.

Kurser kan vurderes både før efter afholdelse.

Følgende oplyses i forbindelse med ønske om vurdering af kurser:

Formål

Kursusbeskrivelsen skal tydeliggøre kursets formål.

Indhold

Kursets indhold skal nøje beskrives.

Placering

Det skal angives, under hvilket modul og under hvilket emneområde kurset ønskes vurderet.

Et kursus, der ønskes vurderet af fagnævnene i forhold til specialiseringsmodulerne, kan eventuelt vurderes i forhold til flere specialistuddannelser. Hvis dette ønskes, skal det fremgå af ansøgningen, som så skal indsendes i tilsvarende antal kopier eller pr. mail.

Form

Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser.

Undervisere

Kursusbeskrivelsen skal omfatte navne på samtlige undervisere.

Det skal oplyses, om den enkelte underviser er godkendt specialist/supervisor i Dansk Psykolog Forening. Er vedkommende ikke godkendt eller har underviser en anden akademisk uddannelse vedlægges udførligt CV (se kapitel 2, punkt 7).

Hvis kurset har flere undervisere, skal det fremgå, hvor mange timer hver underviser anvender på et givent emne.

Deltagere

Det skal af beskrivelsen fremgå, hvor mange kursusdeltagere der maksimalt tillades på kurset.

Endvidere skal deltagersammensætningen angives, idet højst 25 % af deltagerne må være ikke-akademikere.

Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe.

Timetal/Varighed

Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå af kursusbeskrivelsen (fx skal tid til frokost ikke medregnes).

En kursusdag fra fx klokken 9-16 regnes således normalt som 6 undervisningstimer.

Kurser kan foregå over flere dage, uger eller måneder.

Udlevering af kursusbevis

Udlevering af kursusbevis forudsætter, at Dansk Psykolog Forenings fremmøderegler er overholdt.

Fremmødereglerne forudsætter, at kursisten som udgangspunkt deltager i hele kurset!

Der kan dog godkendes et fravær på 10 %. Der skal tages særskilt stilling til et fravær på mere end 10 %. Kursusleder kan ved særlig force majeure vurdere det relevant at udstede kursusbevis ved en overskridelse af de 10 % fravær. Hvis det er praktisk muligt, kan der aftales individuelle erstatningstimer.

Gentagelser af tidligere godkendte kurser

Ved en eller flere gentagelser af et tidligere godkendt kursus er godkendelsen fortsat gældende, såfremt kurset lever op til de bestemmelser som Specialistuddannelsesudvalget, fagnævnene og Kursusudvalget løbende vedtager.

Desuden er det en forudsætning, at der ikke foretages nogen form for ændringer i kurset, hverken hvad varighed, indhold, underviser mv. angår. Kurset skal altså være fuldstændig identisk med det tidligere godkendte kursus.

Ved gentagelse af et kursus skal der indsendes oplysninger om kurset, herunder dato for afholdelse, til sekretariatet. Der vil efterfølgende blive givet en administrativ godkendelse af kurset.

Gebyr for vurdering af kurser

Kursusudbydere skal pr. 1. juni 2012 betale gebyr for vurdering af kurser og uddannelser, som ønskes vurderet med henblik på godkendelsen på specialistuddannelsen.

Se gebyrer

Øvrige regler

For godkendelse af grundkurser i Exners Rorschach System forudsættes gennemførelse af et videregående kursus, førend der kan gives merit i forhold til specialiseringsmodulerne.

Kurset skal enten omhandle børn eller voksne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge