Vær opmærksom på følgende. når du søger om kursusgodkendelse til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser:

  • Kurserne skal leve op til retningslinjerne for specialistuddannelserne, som du finder her.
    – Kurser, der retter sig mod fællesmodulerne, skal indholds- og timemæssigt svare nøjagtigt til kravene i det pågældende emne.
    – Kurser, der retter sig mod specialiseringsmodulerne, skal ikke opfylde samme krav om timetal og fuldstændigt indhold. Til gengæld er der i enkelte specialer en regel om sammenhæng mellem teori og supervision.
  • Det er ikke muligt at få godkendt det samme kursus både på fællesmodulerne og på specialiseringsmodulerne.
  • Kursusansøgninger skal vedlægges litteraturliste samt kursusbeskrivelse.
  • Kurser kan både vurderes før og efter afholdelse.

Ansøgning om godkendelse

Udfyld og indsend ansøgning om godkendelse af kursus til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser her.

Efter kursusafholdelse opfordres kursusudbyder til at indsende deltagerlisten til Dansk Psykolog Forening. Sekretariatet registrerer herefter kursister som er medlem af Dansk Psykolog Forening på kurset. Kurset vil derefter fremgå af medlemmets specialistansøgning.

Kursusbeviser

Bemærk at du som kursusudbyder skal påføre samtlige godkendelser på kursusbeviserne, inden disse udleveres til kursisterne. Er godkendelsen af kurset først modtaget efter kurset er afholdt, påføres kursusbeviset kvitteringsbrevets kursusnummer, hvis et sådant er modtaget.

Udlevering af kursusbevis forudsætter, at Dansk Psykolog Forenings fremmøderegler er overholdt.

Fremmødereglerne forudsætter, at kursisten som udgangspunkt deltager i hele kurset!

Der kan dog godkendes et fravær på 10 %. Der skal tages særskilt stilling til et fravær på mere end 10 %. Kursusleder kan ved særlig force majeure vurdere det relevant at udstede kursusbevis ved en overskridelse af de 10 % fravær. Hvis det er praktisk muligt, kan der aftales individuelle erstatningstimer.

Gebyr for vurdering af kurser

Kursusudbydere skal pr. 1. juni 2012 betale gebyr for vurdering af kurser og uddannelser, som ønskes vurderet med henblik på godkendelsen på specialistuddannelsen.

Se gebyrer

Virtuel undervisning på kurser godkendt til specialistuddannelsen

Undervisningen kan gennemføres virtuelt – og vil stadig kunne anvendes og være godkendt til specialistuddannelsen – når blot:

• Kursusbeskrivelsen stadig efterleves
• Underviser(e) stadig er de(n) samme som godkendt i kursusansøgningen
• Deltagerne deltager efter de gældende regler for specialistuddannelsen
• Underviser vurderer, at den virtuelle undervisning skaber et relevant pædagogisk afsæt for læring

Følgende skal oplyses i forbindelse med ansøgning om kursusgodkendelse:

Formål

Kursusbeskrivelsen skal tydeliggøre kursets formål.

Indhold

Kursets indhold skal nøje beskrives.

Placering

Det skal angives, under hvilket modul og under hvilket emneområde kurset ønskes vurderet.

Form

Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser.

Undervisere

Kursusbeskrivelsen skal omfatte navne på samtlige undervisere.

Det skal oplyses, om den enkelte underviser er godkendt specialist/supervisor i Dansk Psykolog Forening. Er vedkommende ikke godkendt eller har underviser en anden akademisk uddannelse vedlægges udførligt CV (se kapitel 2, punkt 7).

Hvis kurset har flere undervisere, skal det fremgå, hvor mange timer hver underviser anvender på et givent emne.

Deltagere

Det skal af beskrivelsen fremgå, hvor mange kursusdeltagere der maksimalt tillades på kurset.

Endvidere skal deltagersammensætningen angives, idet højst 25 % af deltagerne må være ikke-akademikere.

Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe.

Timetal/Varighed

Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå af kursusbeskrivelsen (fx skal tid til frokost ikke medregnes).

En kursusdag fra fx klokken 9-16 regnes således normalt som 6 undervisningstimer.

Kurser kan foregå over flere dage, uger eller måneder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge