5.10 Voksenmodulet

Dette teorimodul på 90 timer er målrettet til alle specialistuddannelser inden for voksenområdet. Du kan vælge at erstatte disse kurser med kurser valgt inden for dit eget eller andre relevante specialers specialiseringsmoduler.

Enkelte kurser kan være obligatoriske, se under dit speciale.

Formål

Formålet med teorimodulet er at sikre:

  • At psykologen kan foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
  • At psykologen kan stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
  • At psykologen kan indstille klienten til den form for behandling, som på et dokumenteret grundlag med størst sandsynlighed vil afhjælpe de konstaterede problemer.
  • At psykologen er i stand til at vurdere eget speciales muligheder og begrænsninger med henblik på vurdering af, hvornår en sag eller dele heraf skal visiteres til et andet speciale.

Enkelte dele af fællesmodulerne kan være obligatoriske for nogle af specialerne. Et eksempel er, at der i psykoterapi kræves 18 timer af assessmentkurset på voksenmodulet. Voksenmodulets assessmentkursus har et timetal på 48. Hvis en underviser skulle søge fx et assessmentkursus på 18 timer vurderet, skal ansøgningen sendes til Psykoterapeutisk fagnævn. Kursusudvalget godkender kun kurser, der er beskrevet med alle timerne, og alle de emneområder, der indgår i beskrivelsen.

Kurserne i voksenmodulet er ændret

Ændringen har ikke nogen betydning for dig, der har gennemført kurserne inden ændringen. Kurserne vil kunne godkendes som hidtil i din specialistuddannelse.

De nye kurser vil blive udbudt af Dansk Psykolog Forening i de fremtidige kursusprogrammer fra 2015.

10.2 Assessment - Systematisk klinisk udredning og vurdering 48 timer

Tidligere også 10.3 Differentialdiagnostik

Formål

Formålet med teorimodulet er, at deltagerne skal få et omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation for på denne baggrund at kunne planlægge undersøgelsesforløb, således at de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

Deltagerne undervises i at beskrive klienter og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

Mindst halvdelen af timerne bør tage sit udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

Det er centralt, at deltagerne får et både nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor bør der undervises i både kriterierne for de mest almindelige diagnoser og i undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse.

Vigtige delmål

Vigtige delmål er for det første, at deltagerne opnår indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger. For det andet skal man opnå færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.

Desuden er det vigtigt, at deltagerne får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for eksempelvis retspsykiatri og neurologi.

Kurser

Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret alt afhængigt af timeantallet. Eksempler på kursustyper med et mere afgrænset område og timeantal kunne være: det diagnostiske dynamiske interview, hospitalsudredning, ICD-10 systemet, assessment af ikke-psykotiske lidelser, assessment af sværere psykiatrisk lidelser, assessment af angsttilstande og assessment inden for revalidering.

10.4 Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori 18 timer

Formålet med dette element er at give deltagerne en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

Der undervises i, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

Der undervises i det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer. Grænseområderne til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia inddrages.

10.5 Psykoterapeutisk behandling (tidl. Valg af interventionsformer) 12 timer

Tidligere 10.5 Valg af interventionsformer

Formålet med dette element er at give deltagerne en nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

Deltagerne skal opnå en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurderingen af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

Deltagerne skal opnå viden om, hvad der virker ved psykoterapi og lære at forholde sig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling – eksempelvis den valgte teknik, klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling, samt terapeutens egne styrker og svagheder.

10.6 Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet 12 timer

Undervisning i de relevante love inden for voksenområdet (psykologloven, forvaltningsloven, relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet).

Der skal desuden undervises i etik i relation til forskellige psykologiske arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af rapporter, rådgivning og anden form for formidling.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge