Hjælp unge på ungdomsuddannelserne

 I

Tilbyd hjælp til unge på ungdomsuddannelserne.

Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015. Men tal har vist, at over halvdelen af de 15-19-årige på erhvervsskolerne falder fra. Og det har vakt bekymring.

Dansk Psykolog Forening mener, at lærere på erhvervsskolerne, på samme måde som lærerne i folkeskolen, skal have mulighed for at trække på psykologisk rådgivningsbistand i kraft af PPR, når det gælder eksempelvis undervisning af unge med forskellige typer af vanskeligheder. Lettere adgang til supervision og faglig sparring vil ruste lærere og vejledere bedre til at løfte opgaven med større optag og mindre frafald.

Dansk Psykolog Forening mener også, at unge på erhvervsuddannelserne, ligesom unge i folkeskolen og på universiteterne, bør inkluderes af psykologisk bistand som en del af vejledningsindsatsen for at imødekomme målet om at fastholde flere i uddannelse. Vejledning på uddannelsesinstitutionerne bør altid være motiveret af uddannelsesfagligt endemål, men frafald kan ofte i lige så høj grad skyldes psykiske eller sociale problemer som faglige udfordringer.

En tidlig indsats virker

En lang række satspuljeprojekter (2009-2011) havde som overordnet målsætning at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne – og da Rambøll evaluerede disse psykologprojekter kunne det dokumenteres, at forebyggende tilbud om psykologhjælp på udvalgte ungdomsuddannelser havde en betydelig positiv effekt i forhold til at fastholde frafaldstruede unge. Evalueringen viste også, at 77 % af de unge, der modtog psykologhjælp, oplevede en øget trivsel samt bedring i forhold til angst/bekymring, depression, selvkontrol mv.

Læs Dansk Psykolog Forenings høringssvar om ungdomsuddannelserne fra den 2. april 2014 her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge