Vær med i netværk for social- og beskæftigelsespsykologer

 I

Psykologer på jobcentre spiller en vigtig rolle for kvaliteten i arbejdet på beskæftigelsesområdet, men de sidder ofte alene blandt mange fagligheder. Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab opfordrer psykologerne til at udveksle erfaringer og dilemmaer i lukket facebookgruppe.

Af Nana Lykke, webredaktør

”Kære alle
Der bliver efterhånden flere og flere psykologer i jobcentrene rundt omkring i landet. Det kommer der helt sikkert en masse spændende erfaring ud af – og ganske sikkert også en god portion dilemmaer.

I Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab har vi oprettet facebookgruppen ”Social- og beskæftigelsespsykologisk interessefællesskab”, så vi blandt andet har mulighed for at hente inspiration om det at være psykolog på beskæftigelsesområdet. Vel mødt i gruppen – og del gerne erfaringer og spørg løs”.

Sådan skrev cand. psych. Mette Thorlund Lauritzen i efteråret fra den lukkede facebookgruppe for psykologer, der nu tæller næsten 200 medlemmer. Men der kan sagtens være flere, siger hun sammen med Susanne Zajac i en opfordring til samtlige psykologer i det social- og beskæftigelsespsykologiske felt.

Psykologer i beskæftigelsessektoren
I beskæftigelsessektoren arbejder psykologerne ofte med at kvalificere og understøtte andre faggruppers arbejde.

– Psykologer bidrager med et kvalitativt andet blik på menneskers situation. Vi kan bidrage til at optimere alt vedrørende kontakten til og forløbet med de mennesker, der fx er sygemeldt, misbrugere osv., blandt andet med en værdifuld og aktiv rolle i det tværfaglige samspil sammen med og om borgerne.

– Konkret hjælper vi fx med, hvordan får vi strikket en god plan sammen for tilbagevenden til arbejde efter stresssygemelding, hvordan får vi forbedret vores møder med en borger med kognitive vanskeligheder og angst, hvordan kan vi forstå og hjælpe en borger med senfølger efter seksuelt overgreb mv.

Udveksling af erfaringer og dilemmaer
Det er de arbejdserfaringer, som Susanne Zajac og Mette Thorlund Lauritzen gerne vil have delt i større stil i den lukkede facebookgruppe ”Social- og beskæftigelsespsykologisk interessefællesskab”. Kun på den måde kan psykologer, der sidder som ene-psykologer på jobcentre, for alvor få inspiration, videndeling og sparring til brug for deres arbejde.

– Alle gør sig en lang række erfaringer, som andre kan lære af. Nogle om den faglige del af arbejdet med borgerne. Andre om det at være psykolog indenfor beskæftigelsesfeltet, hvor man ikke må yde behandling, men hvor man skal bidrage til et godt tværfagligt samarbejde. Og andre igen måske om de mere praktiske dele af arbejdet, f.eks. tips til beskrivelse af skånebehov, brugbare notater osv.

– Der er masser af indbyggede dilemmaer. Hvad vil det fx sige, at man ikke må ”’behandle”? Og kan man undgå det? Man kan heller ikke internt opretholde den vanlige tavshedspligt; den bliver i den daglige praksis snarere til en balancegang og en form for “fælles tavshedspligt” mellem sagsbehandler, borger og psykolog. Hvad betyder det for relationen til borgeren? Og hvordan kan man holde den psykologfaglige fane højt i et ligeværdigt tværfagligt fællesskab, når det altid er beskæftigelsesrådgiveren, som tager den endelig beslutning?

– Det er alt sammen typiske dilemmaer for psykologer i beskæftigelsesfeltet, så der er nok at tage fat på, og vi vil gerne sikre os, at de mange mulige bump på vejen – og de mange mulige løsninger på dem – kommer frem i lyset. At arbejde som psykolog i jobcenter-regi er ofte som at befinde sig på øretævernes holdeplads og i evigt stormvejr. Oveni det er man altid tæt på at komme i konflikt med en eller flere lovgivninger.

Observationer kan bruges politisk

– På samfundsniveau sker der en politisk udvikling i disse år, hvor eksempelvis beskæftigelsesindsatsen ændrer fokus, og økonomiske ressourcer omprioriteres. Det er vigtigt, at også psykologer er opmærksomme på dette, både politisk og fagpolitisk, og giver deres meninger og observationer af følgerne af den gældende lovgivning til kende.

Men facebookgruppen handler ikke kun om psykologerne selv. Det er også væsentligt, at psykologerne kan bruge deres erfaringsudveksling til at løfte kvaliteten i beskæftigelsessektoren og gøre politisk opmærksom på uhensigtsmæssigheder også for borgernes skyld.

– Med den viden, der kan samles op i facebookgruppen, får selskabet et ekstra input på, hvad der rører sig på feltet. Det betyder, at vi kan få opbygget en formaliseret opsamling af erfaringer, og vi får også mulighed for at involvere en bredere kreds end vores medlemmer i nogle måske mere principielle overvejelser. Vi vil fx gerne i endnu højere grad kunne byde ind; bl.a. via høringssvar, der jo løbende efterspørges i forhold til beskæftigelsesområdet og tilgrænsende felter.

– På samfundsniveau sker der en politisk udvikling i disse år, hvor eksempelvis beskæftigelsesindsatsen ændrer fokus, og økonomiske ressourcer omprioriteres. Det er vigtigt, at også psykologer er opmærksomme på dette, både politisk og fagpolitisk, og giver deres meninger og observationer af følgerne af den gældende lovgivning til kende.

VÆR MED I SELSKAB OG NETVÆRK

Du finder facebookgruppen her.

Se også Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskabs hjemmeside her.

VI KAN LÆRE AF DE ANDRES ERFARINGER

MTHLA3– Alle gør sig en lang række erfaringer, som andre kan lære af og der er masser af indbyggede dilemmaer.

Hvad vil det fx sige, at man ikke må ”’behandle”? Og kan man undgå det?

Der er nok at tage fat på, siger Mette Thorlund Lauritzen, der kommer fra en baggrund som arbejdspsykolog i et konsulentfirma med fokus på arbejdsmiljø.

Hun er nu ansat på et jobcenter i Esbjerg Kommune, hvor hun har været de sidste syv år.

VI KAN LØFTE KVALITETEN SAMMEN

sSZ– Men facebookgruppen handler ikke kun om psykologerne selv.

Det er også væsentligt, at psykologerne kan bruge deres erfaringsudveksling til at løfte kvaliteten i beskæftigelsessektoren og gøre politisk opmærksom på uhensigtsmæssigheder også for borgernes skyld., siger Susanne Zajac, der er ansat i Fønix, som er et tværfagligt team under Roskilde Kommune, der hjælper sygemeldte borgere.

Hun har arbejdet inden for beskæftigelsesområdet, kommunal HR og personalerådgivning siden midten af 90’erne.

Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab

Social- og beskæftigelsespsykologisk Selskab havde stiftende generalforsamling i januar 2015 på Susanne Zajacs initiativ.

Selskabet er således relativt nyt, og har i november 2016 netop afholdt sin anden, ordinære generalforsamling.

Selskabet har en flad og åben struktur, hvor ”alle har et blik på de opgaver, der ligger i selskabet og har mulighed for at engagere sig i de ideer og opgaver, som de brænder for”.

Der er masser af faglige fællesskaber i DP

Er du opmærksom på, at der er masser af faglige fællesskaber i Dansk Psykolog Forening?

Dansk Psykolog Forening har 16 kredse, 7 sektioner og 27 faglige selskaber. Her mødes massevis af psykologer om lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål.

Klik ind på de forskellige decentrale enheders hjemmesider, hvis du vil vide mere om, hvad der foregår. Kontakt styrelserne, hvis du vil være med.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge