Værdifuld indsigt fra dialogmøder for selvstændige psykologer

 I

Dansk Psykolog Forening har i løbet af det sidste halve år lært de selvstændige psykologer bedre at kende gennem medlemsundersøgelser og dialogmøder. Nu starter arbejdet med at udvikle og prioritere vores service til og interessevaretagelse for en voksende medlemsgruppe, der befinder sig på et liberalt marked under hastig forandring.

Af Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent i Dansk Psykolog Forenings forhandlingsafdeling

Hvordan varetager psykologforeningen bedst selvstændige psykologers interesser?

Spørgsmålet har været genstand for dialog blandt 150 selvstændige psykologer på dialogmøder i Aarhus, Odense, Aalborg og København. Møderne, der blev afholdt i februar og marts, var kulminationen på det projekt om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, der blev vedtaget af foreningens generalforsamling i 2016.

Opgaven fra generalforsamlingen var at gennemføre en analyse af det liberale område for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv: Hvad karakteriserer medlemmerne på det liberale marked med hensyn til forretning, kompetencer, udfordringer og ønsker til foreningens ydelser.

Læs her vores opsamling fra dialogmøderne, udbyttet fra projektet og oplægget til den fremadrettede indsats.

Et marked under hastig forandring

Dialogmøderne var præget af, at de selvstændige psykologer i disse år befinder sig på et marked under hastig forandring både kvantitativt og kvalitativt.

Siden årtusindskiftet er medlemstallet i Selvstændige Psykologers Sektion mere end fordoblet samtidig med, at der har været en stor vækst på markedet for psykologydelser.

Væksten er særligt drevet af en større offentlig ordning og vækst i private sundhedsforsikringer. Det er jo umiddelbart positivt med vækst på markedet, men det betyder også en øget indblanding både fra aktører, der stiller krav og aktører, der vil have del i økonomien på det voksende marked.

Når mange klienter kommer med en privat sundhedsforsikring eller med en lægehenvisning betyder det, at der bliver stillet flere og større krav fra de, der betaler – altså det offentlige sundhedsvæsen, forsikringsselskaberne eller netværksvirksomhederne. Resultatet er, at de selvstændige psykologer får flere administrationsopgaver, bliver mødt med krav om større tilgængelighed, oplever at andre blander sig i længden af behandlingsforløbet og i det hele taget bliver presset på vilkår.

Og når der er mange penge at tjene på et marked – som på markedet for forsikringsdækkede psykologydelser – ja, så kommer der naturligt nok virksomheder til, der ønsker at tjene penge på psykologerne gennem forskellige forretningsmodeller. Sådan som vi har set det med eksempelvis netværksvirksomheder de senere år.

Vores undersøgelser viser, at den typiske selvstændige psykolog – lidt groft fortegnet – er ejer af en mindre enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, med en relativ lav omsætning og uden nedskrevne planer for vækst, ansættelse af medarbejdere eller fusion med andre virksomheder. Det hænger måske sammen med, at de hyppigste årsager til at blive selvstændige er ønsket om frihed og fleksibilitet og ønsket om at være sin egen chef. Vores undersøgelse viser også, at 93 procent af de selvstændige psykologer konkurrerer om det samme marked; nemlig psykologisk rådgivning og behandling.

Vi står altså overfor det paradoks, at mange selvstændige psykologer ønsker at drive små enkeltmandsvirksomheder samtidig med, at udviklingen omkring dem gør små virksomheder mere sårbare, og gør det sværere at opretholde tilfredsstillende vilkår.

Spørgsmålet er så, hvordan Dansk Psykolog Forening bedst tjener de selvstændige psykologers interesser i den situation? Undersøgelser og dialogmøder viser os, at vi som forening blandt andet har en større opgave i at hjælpe nye selvstændige godt fra start og at gøre tilværelsen som selvstændig nemmere, eksempelvis gennem nye rabataftaler. Og så skal vi skabe rammerne for forretningsudvikling for de selvstændige, der ønsker at arbejde med forretningsudvikling. Det betyder, at vi skal understøtte en kultur, hvor selvstændige psykologer strategisk forholder sig til mulige nye kundegrupper og opgavetyper. Og en kultur, hvor de forholder sig til, hvilken forretningsmodel, der passer bedst til deres behov – hvad enten de ønsker at fortsætte som enkeltmandsvirksomhed eller ønsker at udvide virksomheden eller samarbejde med andre virksomheder for måske ad den vej at minimere forskellige omkostninger.

Forventningsafstemning

Både vores undersøgelser og dialogmøderne har vist os, at der er behov for en forventningsafstemning mellem foreningen og vores selvstændige medlemmer.

96 procent af de selvstændige psykologer har en fortid som lønmodtagere og har derfor også tidligere nydt godt af det sikkerhedsnet, der kendetegner det danske arbejdsmarked. Tillidsrepræsentanten hjælper ved lønforhandling, konflikter håndteres i samarbejdsudvalget, lønnen er langt hen ad vejen reguleret gennem den centrale overenskomst, og i det hele taget har fagforeningen en forhandlingsadkomst og dermed indflydelse, når store arbejdsgivere eller store virksomheder presser vilkår og faglighed. Sågar hører man en sjælden gang om, at arbejdsgivere, der ikke vil tegne overenskomst bliver blokeret af fagforeninger.

Ved skiftet fra lønmodtager til selvstændig bliver Dansk Psykolog Forenings mandat, rolle og handlemuligheder radikalt anderledes. Meget af det, en fagforening kan gøre for lønmodtagere, er ikke muligt på det liberale marked. Her skal den selvstændige psykolog nærmere tænke Dansk Psykolog Forening som en stands- og brancheorganisation. Det indebærer blandt andet, at det er ulovligt at anbefale vejledende priser for selvstændige psykologer, at vi ikke må opfordre til boykot af virksomheder, der opfører sig uhensigtsmæssigt, og at vi heller ikke per automatik har en forhandlingsret.

Til gengæld arbejder vi hver dag på mange andre måder for at gøre en positiv forskel for både den enkelte psykologvirksomhed og for den samlede gruppe af selvstændige psykologer. Her er et par eksempler på, hvordan vi arbejder:

 • Vi brander psykologer og skaber anerkendelse om faget i offentligheden og i det politiske system
 • Vi arbejder for udvidelse af den offentlige psykologordning
 • Vi påvirker forholdene på markedet for private sundhedsforsikringer med udgangspunkt i vores faglige standarder
 • Vi faciliteter Danmarks stærkeste fællesskab af psykologer
 • Vi tilbyder faglig udvikling gennem arrangementer
 • Vi tilbyder generel rådgivning inden for en bred vifte af områder
 • Vi tilbyder arbejdsgiverrådgivning til selvstændige psykologer med ansatte
 • Vi rådgiver om, hvad man skal være opmærksom på ved opstart af virksomhed
 • Vi tilbyder kurser og gå-hjem møder
 • Vi har juridisk ekspertviden om lovgivning, der er relevant for psykologer
 • Vi rådgiver og støtter i håndtering af klagesager over psykologer
 • Vi forhandler praksisoverenskomsten og det socialt psykologiske samarbejde

Vejen frem: Banen skal være større, spillerne skal være stærkere

Gennem dialogmøder og undersøgelser ved vi nu mere om, hvordan vi fremadrettet bedst prioriterer vores service til selvstændige psykologer. Nu starter vores arbejde med at udvikle service til og interessevaretagelse for de selvstændige psykologer.

Under overskriften ”Banen skal være større, spillerne skal være stærkere” vil vi understøtte, at selvstændige psykologer har de rette kompetencer til at være konkurrencedygtige på et marked under stor forandring.

Vi vil blandt andet gøre det nemmere at være selvstændig gennem attraktive aftaler. Vi vil hjælpe nye selvstændige godt fra start. Vi vil skabe rammerne for forretningsudvikling, for de der vil. Vi vil understøtte netværk og faglige fællesskaber. Og vi vil kaste lys over selvstændige psykologers sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

Det er en ambitiøs indsats, og derfor vil de nye services blive udviklet over en længere periode. Du kan holde øje med vores nyhedsbrev, hvor nye tiltag løbende vil blive annonceret.

Temaer der fyldte ved dialogmøderne
 • Pres på faglighed og vilkår i samarbejdet med forsikringsbranchen
 • Behov for branding af psykologer og psykologfaget
 • Har selvstændige psykologer en selvopfattelse af at være erhvervsdrivende?
 • Er selvstændige psykologer tilstrækkeligt tilgængelige?
 • Arbejdsmiljø for selvstændige psykologer
 • Behov for støtte ved etablering af virksomhed
 • Behov for netværk, særligt blandt nystartede selvstændige
 • Behov for at understøtte forretningsudvikling, nye forretningsmodeller og en markedsorienteret og strategisk tilgang til virksomhedsdrift
 • Muligheder og begrænsninger for, hvad DP kan gøre på det liberale område
Læs mere her:

Hvis du vil vide mere om vores projekt om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, kan du læse den samlede projektrapport eller vores oplæg til dialogmøderne. Du finder det her:

Rapport om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv.

Dialogoplæg: Her finder du en beskrivelse af dialogmøderne og dialogtemaerne

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge