Der er brug for certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer

Publiceret 24.06.2021 Pressemeddelelse

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid opfordret politikerne til at indføre både en certificerings-ordning for børnesagkyndige psykologer samt et nyt offentligt tilsynssystem med klageadgang som også omfatter ikke-autoriserede psykologer. Foreningen ønsker også, at der skabes bedre mulighed for at gribe mere konsekvent ind, når psykologer agerer groft uforsvarligt.

Psykologer, der laver specialistundersøgelser på tværs af det familieretlige og socialfaglige system, skal certificeres, så den faglige kvalitet på området sikres.

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid opfordret politikerne til at indføre både en certificerings-ordning for børnesagkyndige psykologer samt et nyt offentligt tilsynssystem med klageadgang som også omfatter ikke-autoriserede psykologer. Foreningen ønsker også, at der skabes bedre mulighed for at gribe mere konsekvent ind, når psykologer agerer groft uforsvarligt.

”Det er relativt simple tiltag med en meget, meget stor effekt. Tiltagene vil forhindre de sager, hvor vi dels har set borgere komme i en ødelæggende klemme, hvor der ikke er klageadgang over åbenlyst uacceptabelt arbejde og hvor myndighedernes mulighed for at gribe ind ikke er gode nok.”, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening og fortsætter:

”For os handler det om at kvalitetssikre det vigtige arbejde, psykologerne laver. Det handler om at beskytte vores klienter og om at sikre tilliden til den kvalitet og integritet, som ligger os så meget på sinde at levere. De få sager som medierne har kunne beskrive, er på ingen måde kendetegnende for den samlede stand af psykologer, og det er tragisk, at det kan ske. Vi skal have et velfungerende system, som både kan forebygge og håndtere sådanne sager på en acceptabel måde. Det vi har i dag, er ikke godt nok”.

Kig til Norges certificeringsmodel

Eva Secher Mathiasen påpeger, at Dansk Psykolog Forening så sent som i forbindelse med de politiske forhandlinger om aftalen ”Børnene Først” gjorde politikerne på Christiansborg opmærksom på, at der var behov for en statslig certificeringsordning af børnesagkyndige psykologer, som den man indførte i Norge 1998.

”Vi har længe haft det ønske, at der stilles krav til kompetencerne hos de psykologer som har et stort ansvar både i det familieretlige og socialfaglige system. I Norge har certificeringsordningen netop bidraget til at sikre de børnesagkyndige psykologers kompetencer, kvaliteten i undersøgelserne og familiernes retssikkerhed. Desværre kom certificeringsordningen ikke med i den netop indgåede aftale Børnene Først. Vi håber, det nu er blevet tydeligt for Christiansborg, at det er vigtigt at arbejde videre mod en certificeringsordning”, siger Eva Secher Mathiasen.

Ny tilsynsmodel er gået i stå

I 2020 nedsatte Sundhedsministeriet og Socialministeriet en tværministeriel arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for at indrette psykologernes autorisationsordning anderledes og dermed også indføre et nyt offentligt tilsynssystem for psykologer. Arbejdet skulle have været færdigt i februar 2021. På grund af coronakrisen har det ligget stort set stille det seneste år. Den langvarige proces ærgrer Eva Secher Mathiasen.

”Vi har selvfølgelig stor forståelse for, at coronakrisen har stillet krav til skarpe prioriteringer. Samtidig så er det her en hasteopgave, som vi håber, der kan findes en snarlig løsning på. Der er brug for at sikre et velfungerende tilsyn. For det første må der ikke fremadrettet være psykologer i Danmark, der falder uden for det offentlige klage- og tilsynssystem. For det andet skal vi sikre, at en psykolog fremover ikke kan frasige sig sin autorisation og på den måde undgå tilsyn. Vi har også foreslået, at man etablerer tilsyn med de ikke-autoriserede psykologer indenfor den model der allerede er, hvis ikke det er muligt at sætte den store modernisering på skinner igen med det samme. Løsningerne ligger lige for – nu mangler vi, at politikerne handler”, siger Eva Secher Mathiasen.

Dansk Psykolog Forening foreslår:

  • Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer – og certificeringen skal kunne mistes
  • Der skal indføres tilsyn med ikke-autoriserede psykologer – og oprettes klageadgang
  • Der skal være bedre muligheder for at myndighederne griber ind ved groft uforsvarlig praksis