Til psykolog gennem din sundhedsforsikring

Her får du svar og hjælp til at stille de rigtige spørgsmål til dit forsikringsselskab og din police, hvis du skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring eller sundhedsordning.

Få svar på, hvordan du er dækket

Mange danskere har i dag en sundhedsordning med et forsikringsselskab via deres arbejde eller privat. Ofte omfatter sundhedsordningen psykologhjælp, men hvad dækker psykologhjælp egentlig over? Og hvordan er du dækket af din sundhedsordning eller sundhedsforsikring?

Det er ikke altid klart beskrevet i en sundhedsordning, om der er begrænsninger på antallet af konsultationer eller hvilke problemstillinger, du kan drøfte med en psykolog. Derfor får du her hjælp til, hvordan og hvilke spørgsmål du kan stille dit forsikringsselskab, så du får styr på betingelserne.

4 spørgsmål til din forsikring

 • Nogle forsikringsselskaber lægger op til kortere rådgivningsforløb eller krisehjælp, mens andre tilbyder længere behandlingsforløb.

  De fleste opsøger en psykolog for at få hjælp til at håndtere alvorlige livssituationer, der kan spænde meget bredt. Du kan typisk få hjælp til at håndtere:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Afgrænsede problemstillinger, som fx søvnproblemer
  • Skilsmisse
  • Belastninger på arbejdet, fx samarbejdsproblemer eller mobning
  • Kritiske hændelser som fx ulykker eller overfald

  En psykolog kan hjælpe dig med at håndtere vanskelige situationer og psykiske problemer og kan hjælpe med at ændre på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Psykologhjælp mindsker også eller kan fjerne dine symptomer og lidelser.

  Når du går i gang med forløbet, er det en god ide indledningsvist at forventningsafstemme med psykologen, hvor I sammen når til enighed om formål og mening med forløbet samt rammerne for det, og herunder aftaler hvilke problemstillinger du skal arbejde med, og hvilken forandring du ønsker.

 • Mange mennesker oplever bedring allerede efter 4-5 konsultationer hos en psykolog. Men er der tale om mere komplekse eller længerevarende problemstilling, kan det være nødvendigt med flere konsultationer for at opnå en varig ændring og for at forebygge tilbagefald.

  Forsikringsbetingelserne afgør, hvor mange psykologtimer du kan få tildelt gennem din sundhedsordning. Undersøg derfor hos dit forsikringsselskab, hvor mange samtaler din problemstilling dækker.

  Du og psykologen skal kende det samlede timetal fra start

  Det er vigtigt, at du og psykologen ved forløbets start ved, hvor mange konsultationer, I har at arbejde med. Hvis I ikke kender antallet af timer, er det vanskeligt at tilrettelægge et godt forløb. Det kan give usikkerhed om, hvilke problemstillinger, I kan arbejde med, og hvornår I skal være klar til at afslutte forløbet.

  Antallet af samtaler og timer hos en psykolog har betydning for dit forløb. Forløbets varighed afhænger af, hvilken problemstilling du kommer med, hvor længe dit problem har eksisteret, hvordan du er belastet af det, og hvad dit mål med forløbet er.

  Få aflastende samtaler i et kort psykologforløb

  Du skal tænke på psykologhjælp som en samlet indsats, hvor psykologen med en korterevarende indsats kan give støtte og rådgivning til dig med henblik på afklaring og aflastning på den korte bane. Den korterevarende indsats er på cirka fem konsultationer.

  Flere samtaler i et længerevarende psykologforløb

  Med en længerevarende indsats er der mulighed for at gå i dybden med din problemstilling, når du og psykologen i fællesskab har et ønske om og behov for at behandle og ændre reaktionsmønstre.

  I en længerevarende indsats bør psykologen kunne disponere over minimum 12 konsultationer. Det vil dog ikke altid være nødvendigt at bruge alle 12 timer. Ved behandling af sværere problemstillinger eller psykisk lidelse som fx depression kan det være nødvendigt med flere konsultationer end 12 – i nogle tilfælde op til 24 konsultationer.

 • Undersøg om du selv kan vælge din psykolog, hvis du ønsker det. Din og psykologens relation er afgørende for både din tilfredshed og effekten af forløbet, og derfor bør du have mulighed for selv at vælge – ikke mindst hvis du i forvejen har en god relation til en psykolog.

  Din sundhedsordning giver typisk adgang til enten frit valg eller et bestemt netværk af psykologer:

  • Frit valg: Du kan frit vælge blandt alle autoriserede privatpraktiserende psykologer i Danmark.
  • Et netværk af psykologer: Du kan kun vælge mellem en afgrænset gruppe psykologer, som forsikringsselskabet har valgt.

  Hvis forsikringsselskabet tilbyder valget mellem en afgrænset gruppe psykologer, kan du spørge efter nogle mere fleksible rammer, så du får mulighed for frit at kunne vælge psykolog, hvis du ønsker en bestemt psykolog fx hvis du har gået hos psykologen tidligere.

 • Autoriserede, selvstændige psykologer har et højt psykologfagligt niveau og står under Psykolognævnets tilsyn, som også håndterer klager over behandling.

  Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer, fordi psykologen under autorisationen får træning i at anvende sin teoretiske viden i praksis under supervision af en anden autoriseret psykolog.

  På den måde bliver psykologen i stand til at begrunde sine psykologfaglige tiltag i praksis på grundlag af teoretiske og metodiske overvejelser.

  En psykolog kan tidligst autoriseres to år efter at have afsluttet kandidatuddannelsen i psykologi og har dermed automatisk opnået mere erfaring.

  Du kan typisk se, om psykologen er autoriseret, da titlen bliver udvidet og dermed fremstilles som cand.psych.aut.

Tjekliste til psykologhjælp

For at sikre et vellykket forløb, er det vigtigt, at både du og psykologen kender dækning og betingelser, inden I starter forløbet sammen. Du kan bruge tjeklisten som udgangspunkt for en god samtale.

Tjekliste

 1. Er der et loft over antallet af konsultationer, og skal de være holdt inden for en bestemt periode?
 2. Har forsikringsselskabet forventninger til, hvor mange konsultationer forløbene gennemsnitligt varer hos psykologen?
 3. Indeholder din sundhedsordning psykologbehandling, eller indeholder den kortere rådgivning eller akut hjælp i forbindelse med kritiske hændelser?
 4. Er der begrænsninger på, hvilke typer af problemstillinger du kan forvente at få hjælp til?
 5. Har du og psykologen kendskab til og mulighed for at disponere over det samlede antal konsultationer, der er til rådighed for behandlingsforløbet?
 6. Er det psykologen, der foretager den faglige vurdering af, hvornår forløbet slutter?
 7. Har du mulighed for selv at vælge den psykolog, du ønsker?
 8. Er psykologen autoriseret?