Ny undersøgelse 2024: Psykologbehandling giver bedre livskvalitet og bedre funktionsniveau

Psykologbehandling giver patienterne et liv med færre symptomer på fx angst og depression og er med til at løfte patienternes livskvalitet og tilknytning til fx uddannelse og arbejdsliv. Det vurderer ydernummerpsykologerne i en undersøgelse af effekten af psykologbehandling i den offentlige psykologordning.

Hvert år går knap 70.000 danskere til lægen og får en henvisning til psykologbehandling i den offentlige psykologordning hos en af de knap 900 psykologer rundt om i landet – enten fordi de lider af angst eller depression. Det kan også være på grund af en krisehændelse som vurderes som behandlingskrævende fx ulykker, overfald, sen abort eller incest.

Undersøgelsen viser, at psykologbehandling i den offentlige psykologordning har god effekt og psykologerne vurderer i høj grad, at patienterne oplever både bedring og færre symptomer på fx angst og depression – men også bedre muligheder for at opretholde hverdagen og fastholde studie eller job.

Ventelister har negative konsekvenser for patienters studie – og arbejdsliv

At vente på at komme psykolog kan desuden have negative konsekvenser vurderer langt de fleste adspurgte psykologer med ydernummer. Ventetiden på at komme til psykolog er 14 uger for den almene ordning og 26 uger for de unge med angst og depression, der henvises til gratis behandling.

At miste tilknytning til job og uddannelse er de konsekvenser ydernummerpsykologerne vurderer som de største risici ved at vente på behandling. Dernæst at patienterne mister deres tilknytning til familie og venner.

God effekt ses også hos unge, der modtager gratis psykologbehandling

I dag er det mulig for unge ml. 18-24 år at få en henvisning til gratis psykologbehandling, hvis de lider af angst eller depression. Hvert år behandler psykologerne ca. 13.000 unge i denne ordning.

Psykologerne vurderer, at gratis-ordningen for unge mellem 18-24 år med angst og depression i høj grad har betydning for de unges mulighed for at opretholde et studie eller arbejdsliv,

92 pct. af psykologerne svarer i undersøgelsen, at behandlingen ”i meget høj grad” eller ”høj grad” bidrager til at de unge bevarer tilknytningen til deres studie/arbejde, efter behandlingsforløb.

900 psykologer hjælper i hele landet – tæt på patienterne

Psykologerne er tæt på patienterne: De knap 900 psykologer med ydernummer er en væsentlig del af det nære sundhedsvæsen. Psykologerne med ydernummer sikrer, at der er nær og tilgængelig behandling af depression, angst og opståede traumer ved hændelser der, hvor danskerne bor og lever.

  • Psykologordningen består af to ordninger: Den almene ordning, som dækker hændelseskategorierne (kriterie 1-9) og diagnosekategorierne ”angst” og ”depression” over 24 år (kriterie 10 og 11), og den vederlagsfrie ordning for 18-24-årige med angst og depression.
  • Mere end 67.000 patienter behandles i den almene ordning, for i alt 237,8 mio. kr. 27.500 patienter er henvist på hændelseskategorierne, 43.000 henvises på baggrund af angst eller depression. En mindre gruppe patienter henvises på baggrund af flere kategorier.
  • Knap 13.000 18-24-årige patienter med angst eller depression behandles på den vederlagsfrie ordning til i alt 85,2 mio. kr.
  • Omkring 70 pct. af alle patienterne i ordningen behandles med en henvisning på angst eller depression.
  • Psykologerne findes overalt i landet, og der er stor interesse for at søge de ledige ydernumre. Ved seneste ansøgningsrunde var der 99 psykologer, der søgte 48 ledige ydernumre.

Fakta: psykologbehandling har mindsket uligheden i sundhed

Forskning viser, at etableringen af et gratis tilbud om psykologbehandling har mindsket uligheden i sundhed, da flere unge – uanset social baggrund – nu opsøger og modtager den nødvendige behandling. Samtidig er det påvist, at effekten af højt kvalificeret psykologbehandling til unge har en central effekt på helt centrale parametre, herunder at vederlagsfri psykologhjælp medfører en signifikant reduktion i antallet af selvmordsforsøg (Kruse, Olsen & Skovsgaard, 2022).

Psykoterapi har god effekt

I dag er psykologbehandling en hjørnesten i den tværfaglige behandling af psykiske lidelser. Behandling hos en psykolog, kan skabe større indsigt i og klarhed over, det der er svært og lidelsesfuldt, og være en hjælp til at navigere i det. Gennem de psykoterapeutiske samtaler arbejdes der med de aktuelle vanskeligheder og uhensigtsmæssige tanker, følelser og adfærd på en måde, så symptomer kan afhjælpes, patientens funktionsniveau, tilstand og livskvalitet kan forbedres og der kan opnås heling.

Vi ved fra forskningen, at psykoterapi virker. Ser vi på den samlede forskning på området, viser den at psykoterapi overordnet har moderat til stor effekt, hvilket er fuldt ud sammenligneligt med den effekt man får på mange andre sygdomsområder, når man måler på behandling. Ledende forskere på området har på baggrund af en række metastudier de sidste ti år anslået effekten til moderat til stor. Overordnet kan man konkludere, at evidensen for at psykoterapi er en effektiv behandlingsform af psykiske lidelser er stærk, og generelt større end i det meste medicinske behandling.

Psykologbehandling er en etableret og vigtig del af behandlingen af psykisk lidelse og er en væsentlig del af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og anbefalinger for behandlingen af en række psykiske lidelser, herunder angst og depression. Psykologbehandling er desuden et fast element i de pakkeforløb, der gælder i psykiatrien.

Psykologbehandling er en etableret og vigtig del af behandlingen af psykisk lidelse og er en væsentlig del af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og anbefalinger for behandlingen af en række psykiske lidelser, herunder angst og depression. Psykologbehandling er desuden et fast element i de pakkeforløb, der gælder i psykiatrien.

Læs Dansk Psykolog Forenings rapport

Psykologbehandling er afgørende i behandlingen af mennesker med psykisk lidelse