Godt og skidt: 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Publiceret 11.10.2022 Af nyhedsredaktionen

børn og unge

Den politiske aftale om en psykiatriplan sikrer de første, vigtige spadestik til at løfte indsatsen for mennesker med mistrivsel og psykiske lidelser og deres pårørende – men vi er ikke i mål.

DP er grundlæggende meget tilfreds med, at planen blev indgået på tværs af Folketinget, så vi sikrer, at planen og de poliske løfter, der er tilknyttet, også er holdbare på sigt, uanset hvem der sidder i regering efter et valg. Vi vil holde det brede politiske flertal bag planen op på, at denne plan skal følges op af flere initiativer.

DP er også tilfredse med, at planen tager udgangspunkt i det faglige oplæg som Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og en lang række organisationer – herunder Dansk Psykolog Forening – har lavet.

De fem hovedpunkter i aftalen:

  1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  2. Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
  3. Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
  4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  5. Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

GODT:

Dansk Psykolog Forening har gennem flere år haft en del forskellige deltagere i følgegruppe, baggrundsgrupper og arbejdsgrupper der tilsammen bidrog til udarbejdelsen af 10årsplanen sammen med Sundheds- og Socialstyrelsen. Helt overordnet er DP tilfreds med at have spillet en central rolle i udarbejdelsen. Vi oplever at psykologernes perspektiver og holdninger har haft stor vægt i nogle af de helt overordnede anbefalinger. Vi har arbejdet aktivt på at alliere os med andre organisationer, hvor vores interesser kan forenes, så vi på den måde har stået stærkere i forhandlingerne. Således er en af de helt store gevinster i den samlede plan, at planen rummer hele bredden af indsatser fra de tidlige forebyggende indsatser til de mest krævende behandlingsopgaver i den regionale psykiatri. Endvidere er der i planen en lang række forslag, som kommer direkte fra Dansk Psykolog Forening.

 Stort løft af tidlige indsatser og PPR – lettere behandling i kommunerne:

Planen sikrer et massivt løft til kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge med mistrivsel af ensartet høj kvalitet, og der sikres et løft af den nuværende indsats i kommunerne. Partierne har aftalt, at der over de næste fire år bruges 857 mio. kroner på at opbygge indsatser i kommunerne, der sikrer tidlig indsats og forebyggende initiativer til børn i mistrivsel og med symptomer på psykiske lidelser – tilbuddet skal sikre at flere børn og unge hjælpes tidligere og færre børn og unge får brug for hjælp i psykiatrien.

På et samråd forleden understregede sundhedsminister Magnus Heunicke, at de afsatte penge f.eks. kan bruges til at ansætte ca. tre nye psykologer eller lign. i hver kommune, plus én psykolog der skal koordinere og bygge bro til psykiatrien. Efter valget vil det formodentlig blive Sundhedsstyrelsen, som bliver tovholder for den arbejdsgruppe, der skal udvikle og udmønte de 857 mio. Dansk Psykolog Forening har lovning på deltagelse i denne arbejdsgruppe.

Tværfaglighed står centralt i planen:

DP har kæmpet for, at det står meget tydeligt i planen, at behandlingen af mennesker med psykiske lidelser skal stå på et stærkt og tværfagligt fundamentet for at lykkes. Vi tror, på at tværfaglighed i behandlingen skaber et bedre fundament for helhedsorienteret behandling, og at det skaber både bedre livskvalitet, bedre behandlingsresultater og et bedre arbejdsmiljø blandt faggrupperne ”samt giver rum for større variation i behandlingsformer” som det står i planen.

Samtidig er sundhedsvæsnet i en rekrutteringskrise, og det er vigtigt at sikre fastholdelse af psykologer, specialpsykologer og andre faggrupper. I den vedtagne plan, står det klart, at alle ressourcer skal udnyttes optimalt, og alle faggrupper skal bidrage til udviklingen. Det understreges i planen at behovet for sammenhængende og tværfaglige indsatser på tværs af sektorer ikke kan lykkes uden bidrag fra et bredt spektrum af kompetente personalegrupper.

I den politiske aftale er det beskrevet således:

“Alle ressourcer skal udnyttes optimalt, og alle faggrupper skal bidrage til udviklingen. Behovet for sammenhængende og tværfaglige indsatser på tværs af sektorer kan ikke lykkes uden bidrag fra et bredt spektrum af kompetente personalegrupper. En 10- årsplan for psykiatrien skal understøtte det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, herunder med fokus på smidigere deling af nødvendige oplysninger, mellem kommuner, almen praksis, psykiatrien og andre relevante aktører. Nærmere analyser af barrierer for deling af oplysninger, som er aftalt i sundhedsreformen, vil bidrage hertil. Nye muligheder for bedre organisations- og kapacitetsudnyttelse skal undersøges, ligesom alle ressourcer og kompetencer bringes i spil til gavn for behandlingen af den enkelte borger. Det kan være social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker, psykologer herunder specialpsykologer, psykiatere, socialrådgivere, socialpædagoger fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. Det vil give rum for større variation i de anvendte behandlingsformer, forebygge brug af tvang og overmedicinering samt sikre et holistisk perspektiv på de mennesker, der skal hjælpes”. 

Forskning prioriteres: Der er afsat 100 mio. kroner til forskning fra forskningsreserven. I DP er vi meget tilfredse med, at forskningen får et gedigent løft, og at det er enighed om blandt partierne at prioritere forskningen yderligere i de kommende år. Det er positivt, at den kommende forskningsindsats skal sikre høj faglig kvalitet og styrke forskningen i forebyggelsen af mistrivsel, psykiske lidelser og behandlingen af psykiske lidelser.

Det er særligt positivt, at der tilføres midler til forskning i mistrivsel og forebyggelse, da disse områder i den grad mangler forskningsmæssigt og praksisnær forskning. Vi har gjort det meget tydeligt for politikerne, at den psykologiske forskning skal finansieres og udbredes. Dette har der været lydhørhed overfor, og vi vil arbejde videre med at sikre psykologfaglig tilstedeværelse i de udvalg osv., der skal udmønte forskningsmidlerne.

De 100 mio. kroner er en engangstilførelse – DP mener, at forskning også fremadrettet bør tilføres flere ressourcer.

Det kan gøres bedre:

Den regionale psykiatri og socialpsykiatrien løftes slet ikke nok:

Den regionale psykiatri tilføres 0,5 mia. kroner frem mod 2027 til en ”her og nu-pakke” hvor der lægges op til at ansætte 100 nye medarbejdere samt udarbejdelse og implementering af forløbsbeskrivelser. I DP mener vi, at løftet til psykiatrien er alt for uambitiøst. Psykiatrien er nødlidende, ventelisterne er lange, patientrettigheder kan ikke overholdes og arbejdsmiljøet halter. Der er samtidig en rekrutteringsudfordring, hvor det er svært at finde medarbejdere.

Der er brug for at en kommende regering og folketing efter valget kigger på ”næste etape” af planen med fokus på at skabe et mere bæredygtigt løft af psykiatrien. Det er afgørende at løse de helt akutte problemer med manglende kapacitet, hænder og at patienter venter måneder på behandling, mens de bliver dårligere og dårligere. Men der er også behov for at udvikle psykiatrien, så patienter og pårørende oplever, at behandlingen er helhedsorienteret og baseret på mere tidssvarende og tværvidenskabelig forskning, sådan at langt flere patienter kommer tilbage til et meningsfyldt liv, og at de ansatte kan holde til at arbejde i psykiatrien. 

Ressourcemangel i psykiatrien:

DP er ikke tilfredse med, at der ikke står beskrevet, hvordan man vil sikre, at der er nok psykologer/specialpsykologer i psykiatrien. Undersøgelser som DP har foretaget viser, mere end halvdelen af psykologerne ansat i psykiatrien ikke oplever, at de har tid til helt centrale behandlingsopgaver. Planen mangler fokus på, hvordan man vil sikre fastholdelse af psykologer og specialpsykologer i psykiatrien.

Pt. er der ansat 1200 psykologer i psykiatrien, ca. 3000 sygeplejersker og 1800 læger – heraf ca. 1236 speciallæger i psykiatri og B&U-psykiatri. Den politiske aftale, omtaler alene sikring af flere speciallæger, hvilket er ”genbrug” af allerede planlagte lægespecialer – de såkaldte dimensioneringsplaner, som er aftalt med Sundhedsstyrelsen.  Dog står der i den politiske aftale, at flere indikatorer vil følge på punktet om rekruttering. Her vil DP naturligvis udarbejde fremskrivning på behovet for psykologer og specialpsykologer, og melde dette ind. Siden 2008 er der sket en fordobling af antallet af psykologer i psykiatrien, men det er ikke nok sammenholdt med det pres der er på psykiatrien, udredninger og ventelister. Samtidig skal det sikres bedre arbejdsvilkår. For psykologerne handler det bl.a. om et godt arbejdsmiljø og at kunne bruge deres faglighed fuldt ud.

Læs hele aftalen