Handicappolitik fremmer lighed og inklusion i Dansk Psykolog Forening

Publiceret 09.04.2024 Af nyhedsredaktionen

Dansk Psykolog Forenings (DP) nye handicappolitik styrker fællesskabet og giver et fælles værdigrundlag at stå på for foreningens 12.000 medlemmer. Foreningen ønsker at have fokus på at sikre alle lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer.

Et stærkt signal

Dansk Psykolog Forening arbejder for at fremme og sikre vilkårene for psykologstuderende, psykologer samt ansatte i sekretariatet med en langvarig funktionsnedsættelse, der medfører begrænsninger i hverdagen og arbejdslivet.

Sådan lyder indledningen i den netop indførte handicap-politik i DP, der på en gang er en hensigtserklæring og et forpligtende dokument, der omfatter hele foreningens politiske virke.

Udformningen af en handicap-politik blev vedtaget af medlemmerne på DP’s seneste generalforsamling med det formå at sikre lige adgang for alle medlemmer inklusiv medlemmer med funktionsnedsættelser.

DP’s forperson Dea Seidenfaden er særligt stolt af indsatsen og den arbejdsgruppe, der har formuleret den fælles vision for foreningen:

”Med en handicap-politik har vi fået et grundlag for, hvordan vi vil sikre lige muligheder for alle medlemmer uanset evner og begrænsninger. Vi har konstant fokus på at skabe gode vilkår, men med udformningen af en decideret politik har vi fået et fælles sprog og en guide til at sikre, at psykologerne har samme adgang i foreningen til at kunne realisere deres drømme og potentialer. Det er jeg rigtig stolt af.”

Hviler på FN’s handicap-konvention

FN’s handicap-konvention spiller en afgørende rolle i at fremhæve rettighederne for personer med handicap og fremme lighed og inklusion. I DP hviler handicap-politikken netop på de otte generelle principper i FN’s handicap-konvention og på tre særligt udvalgte artikler fra FN’s overordnede princip om lighed og ligebehandling:

  • Artikel 5: Lighed og ikke-diskrimination
  • Artikel 24: Uddannelse
  • Artikel 27: Arbejde og beskæftigelse

De tre artikler er særligt relevante for DP’s medlemmer og arbejde og er udgangspunktet for udformningen af konkrete målsætninger og indsatser i foreningen.

Konkrete psykologfaglige målsætninger

For at gøre den nye handicap-politik til et værdifuldt arbejdsredskab er det besluttet at opstille målsætninger på tre områder, der har særlig psykologfaglig betydning:

  • Dansk Psykolog Forening arbejder for, at alle psykologer, uanset funktionsnedsættelse, skal have lige adgang til at opnå en specialistuddannelse.
  • Dansk Psykolog Forening anerkender og arbejder for at alle psykologer, uanset funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at blive autoriserede psykologer.
  • Dansk Psykolog Forening anerkender og arbejder for at alle psykologer, uanset funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at arbejde under ydernummerordningen.

 Dea Seidenfaden glæder sig over en velfunderet politik med solide psykologfaglige hensigter.

“For det første er det at have en handicap-politik baseret på FN’s handicap-konvention et stærkt signal om engagement i at styrke rettighederne for personer med handicap og samtidig overholde internationale standarder.

For det andet bliver det meget håndgribeligt for os, når vi omsætter principper og standarder til egne politiske målsætninger, der kan være med til at realisere det enkelte medlems mulighed for at få gavn af medlemskabet på lige fod andre medlemmer, uanset deres evner eller begrænsninger”, slutter hun.

Se DP’s handicappolitik

Fakta om DP's handicappolitik

Ved GF 2021 blev det vedtaget af medlemmerne, at Dansk Psykolog Forening skulle etablere en handicappolitik, jævnfør punkt 4.4 i arbejdsprogrammet for 2021-2024.

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer af gruppen ”Psykologer med skavanker”, repræsentanter fra studentersektionen og bestyrelsen samt fra sekretariatet har arbejdet på at udvikle handicap-politikken, der er godkendt af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.