Lempelse til krav om forældresamtykke ved psykologbehandling af børn

Publiceret 30.04.2024 Af nyhedsredaktionen

Der er kommet lempelser til kravet om samtykke fra forældre til psykologbehandling af børn. Det gælder børn, der ledsager en forælder på krisecenter, eller hvis barnet har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer.

Børn, der ledsager en forælder på krisecenter

Alle børn, som ledsager en forælder under dennes ophold på krisecenter skal tilbydes psykologbehandling. Behandling skal have et omfang på mindst 4 timer og op til 10 timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dette følger af Serviceloven § 109, stk. 9 (tidl. stk. 8), og med virkning fra d. 15. april 2024 er der tilføjet følgende sætning til bestemmelsen: Ved fælles forældremyndighed kan psykologbehandlingen iværksættes alene med samtykke fra den forældremyndighedsindehaver, som barnet ledsager under opholdet.

Det har ikke hidtil været klart, om der skulle samtykke fra begge forældremyndigheds­indehavere til behandlingen såfremt barnet opholder sig på krisecenter, men det fremgår af lovforarbejderne til loven, at ændringen laves for at sikre, at voldsudøveren ikke kan stille sig i vejen for, at barnet får den tilbudte psykologbehandling, og at det med ændringen præciseres, at det kun er forældremyndighedsindehaveren, som barnet ledsager under ophold på krisecenteret, der skal samtykke til psykologbehandlingen.

Børn, der har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer

Barnets lov ændres også væsentlig i forhold til børns ret til behandling af psykolog uden samtykke fra begge forældre. Med virkning fra den 15. april 2024 indsættes i § 41 i barnets lov følgende nye bestemmelse, der gælder for børn under 12 år: Ved fælles forældremyndighed kræves kun samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver, når et barn under 12 år tilbydes behandling af en psykolog i offentligt eller privat regi eller i regi af civilsamfundsorganisationer, som følge af at barnet har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer.

Børn og unge, der er fyldt 12 år, har ret til at opsøge og modtage behandling af en psykolog eller en psykoterapeut som følge af forældres misbrugsproblemer, psykiske sygdom, konfliktfyldte samlivsophævelse eller overgreb mod barnet eller den unge, eller som følge af at barnet eller den unge har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer, i regi af civilsamfundsorganisationer uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.  Denne nye ret/rettighed gælder i regi af civilsamfundsorganisationer og altså ikke i offentligt eller privat regi.

Men der er med virkning fra den 15. april 2024 foretaget en tilføjelse til denne bestemmelse. Tilføjelsen medfører, at der ved fælles forældremyndighed alene kræves samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver, når et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, tilbydes behandling af en psykolog i offentligt eller privat regi, som følge af at barnet eller den unge har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer.

Hvad er vold i nære relationer?

Ved vold i nære relationer forstås ifølge bemærkningerne til loven vold i relation til familie- eller samlivsforhold. Vold, som udøves i en nær relation, er en handling eller hændelse, der – uanset formålet – er egnet til at krænke den udsatte persons integritet eller skræmme, smerte eller skade personen fysisk eller psykisk. Vold i nære relationer omfatter forskellige former for vold; psykisk vold herunder stalking, fysisk vold, seksuel vold, økonomisk vold, materiel vold, digital vold og æresrelateret vold. Volden kan bestå af én voldsform, men består ofte af flere voldsformer samtidigt eller adskilt over tid. Volden kan komme til udtryk gennem verbale, nonverbale, digitale og fysiske handlinger. Trusler om vold er også at betragte som vold i nære relationer og vil således også fortsat være omfattet af bestemmelsen. En nær relation kan være en nuværende eller forhenværende tæt relation i relation til familie- eller samlivsforhold, og det kan være en relation, som ikke nødvendigvis opleves eller har været oplevet som en positiv relation. Vold, der udøves af en tredjepart på foranledning af en nær relation, er ligeledes at betragte som vold i nære relationer.

De ovenstående lovændringer gælder børn og unge, der har oplevet fysisk eller psykisk vold i nære relationer, og vil dermed gælde de børn og unge, der indgår i eller har en relation til de angivne nære relationer, der er beskrevet i disse lovbemærkninger.

Faktaboks

Loven, der indfører ovenstående ændringer kan læses her.

Se bemærkninger til lovforslaget.