Netværk

DP er et stærkt fagfællesskab med netværk og arbejdspladser i hele landet. Her får du et overblik over strukturen i DP, og hvilke netværk foreningen er inddelt i.

Mød ligesindede på tværs af speciale

DP er opdelt i kredse, sektioner og selskaber. Her møder du andre medlemmer og debatterer lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål. Du er i kraft af dit medlemskab af foreningen allerede medlem af flere netværk, og du har selv mulighed for at tilmelde dig og oprette nye netværk.

Engager dig lokalt

Foreningen har 16 kredse, 8 sektioner og nu 27 faglige selskaber og netværk, som går under navnet de decentrale enheder. Dette er alle enheder af DP, som selvstændigt arrangerer kurser, netværksdage, fyraftensmøder mm., som du kan deltage i, i det omfang du har lyst. Du kan også engagere dig i de forskellige kredses/sektioners/selskabers styrelser og få indflydelse på, hvad der skal ske og arrangeres.

Find det selskab, der passer dig

Kredsene er geografisk baseret og du er automatisk medlem i den kreds, hvor dit hovedarbejdssted er placeret. Er du uden arbejde hører du til i den kreds, hvor du bor. Du er også medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion. Selskaberne og netværk adskiller sig ved at være enheder, du selv melder dig ind i. Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber og netværk i foreningen.

Kredse

Du er medlem i kredsen for dit hovedarbejdssted. Er du uden arbejde, hører du til i den kreds, hvor du bor.

Kredse

Sektioner

Du er medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion.

Sektioner

Selskaber

Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber og netværk i foreningen.

Selskaber
 • Kredse, sektioner og selskaber har hver en hjemmeside, hvor du kan se styrelsesmedlemmer, aktuelle arrangementer, vedtægter og referater. Det er styrelsen i de decentrale enheders ansvar, at sørge for at hjemmesiden er opdateret. Der er derfor en rigtig god idé at udpege en webansvarlig i styrelsen.

  Har du opdateringer eller nye arrangementer, der skal tilføjes eller fjernes fra siden, kan du sende en mail til Michelle Lagergaard mil@dp.dk. Er der ændringer i styrelsen skal de også sendes til Michelle, som retter på hjemmesiden og giver besked til medlemsafdeling og bogholderi. Generelle ændringer i medlemsoplysninger, hvis du er flyttet og skal skifte kreds, skal skifte sektion, etc. har du selv mulighed for at opdatere i Mit DP.

 • Alle kredse, sektioner og selskaber udpeger en kasserer, der varetager visse opgaver i fællesskab med Riffat Ahmad fra sekretariatet og andre opgaver i fællesskab med styrelsen i netværket. Har du brug for hjælp med regnskabet, kan du sende en mail til Riffat på ria@dp.dk eller ringe på 35 26 99 55.

  Kassereren har, sammen med formanden og den øvrige styrelse, ansvar for netværkets økonomi samt for at fremlægge økonomi og årsregnskab på netværkets årlige generalforsamling.

  DP har, vha. Riffat Ahmad, ansvar for bogføring, betaling via enhedens bankkonto, udsendelse af saldobalancer, indberetning af udbetalt kilometerpenge, løn, honorar o. lign til skat, moms- og årsregnskab m.v.

  Nedenstående opgaver vedr. økonomi har kassereren i samarbejde med formanden ansvar for:

  • Opkrævning og registrering af netværkets kontingent, kursusgebyr samt sikre at indbetalingerne finder sted
  • Sikre at alle de kurser, som netværket står for og hvor der opkræves kursusgebyr, er momsbelagte
  • Sikre konto-kik til netværkets bankkonto hos Lån & Spar Bank (Konto-kik bliver oprettet via Riffat Ahmad)
  • Sikre at der forefindes bilag på samtlige indtægts- og udgiftsposter, samt at de bliver underskrevet af kassereren eller formanden og derefter fremsendt til Riffat Ahmad til bogføring, betaling o. lign.
  • Sikre at kontanter, der vedr. netværket, hurtigt bliver indsat på netværkets bankkonto
  • Sikre at fakturaer, der vedr. netværket, har oplysning om fakturanr., fakturadato samt et cvr-nr.
  • Sikre at skema vedr. rejsegodtgørelse udfyldes
  • Sikre at, hvis netværket har oplægsholdere fra udlandet, som skal have udbetalt et honorar, følgende oplyses om oplægsholderen: Navn, adresse, aktivitet, banknavn, banks adresse, bankkonto, IBAN-nr, Swift-nr m.v. Sikre at dette bliver fremsendt til Riffat Ahmad, som overfører beløbet via netværkets bankkonto
  • Sikre, sammen med styrelsen, at SKATs regler vedr. gaver bliver overholdt, det vil sige, at lejlighedstinggaver ikke overstiger markedsværdien på 800 kr. Det skal oplyses klart på bilaget, hvem der har modtaget gaven. Kontanter og gavekort bliver gavemodtageren beskattet fuldt ud af
  • Sikre, sammen med styrelsen, hvis enheden er et selskab eller netværk, at deres medlemsliste bliver indsendt til Dansk Psykolog Forening hvert kvartal således at medlemsdatabasen centralt kan være så opdateret som muligt, samt at tilskud fra Dansk Psykolog Forening udbetales ud fra netværkets medlemsantal
  • Hjælpe den valgte interne revisor til at gennemskue netværkets regnskab, så de bedre kan varetage deres opgave med at sikre, at de aktiviteter, der er besluttet på enhedens GF, også bliver udført
  • Sikre, at hvis der ansættes en studentermedhjælper, skal det ske i tæt samarbejde med DP’s sekretariat. Lønudgiften afholdes inden for den decentrale enhedens egne midler
  • Sikre at Riffat Ahmad løbende får tilsendt oplysning om alle netværkets aktiviteter.