Arbejdsmiljø

Sidst opdateret 03.01.2024 Af konsulent Tine Andresen

Et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er en vigtig ambassadør i samarbejdet om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og har en naturlig plads i arbejdsmiljøorganisationen. Her får du overblik over AMR's rolle og organisationens opgaver.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Alle virksomheder skal organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til størrelse struktur og opgaver.

 • I virksomheder med 1 – 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle ledere og de øvrige ansatte.
 • I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere ledelsesrepræsentanter og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.
 • I virksomheder med flere end 35 ansatte varetager arbejdsmiljøudvalget de strategiske overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø, og arbejdsmiljøgruppen de operationelle daglige opgaver. Her skal virksomheden oprette en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du alt, du skal vide om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Din vigtigste opgave som arbejdsmiljørepræsentant er at sikre dine kollegers medindflydelse på arbejdsmiljø.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Og du har ret og pligt til at bruge tid på opgaver, der er relateret til jeres arbejdsmiljø. Det kan fx være at gennemgå kontorer, holde øje med forandringer eller deltage i diskussioner og møder med kolleger og ledelse i spørgsmål om sundhed og sikkerhed.

Arbejdsmiljørepræsentanten er særligt beskyttet i sit hverv. Det betyder, at det er mere besværligt og dyrere for en arbejdsgiver at afskedige medarbejderen. Beskyttelsen er med til at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten kan påpege problemer på arbejdspladsen uden at frygte at miste sit arbejde.

I hverdagen er det vigtigt, at du er opmærksom på, om der er kolleger, kontorer eller afdelinger, der har særlige udfordringer. Har alle det godt, eller er der nogen, der har brug for din hjælp? Sker der forandringer på din arbejdsplads, der kræver din opmærksomhed?

 • Når du er blevet valgt, skal du sørge for at fortælle det til din arbejdsgiver og alle kollegaer på din arbejdsplads, du dækker, så de ved, at de kan komme til dig med deres udfordringer og spørgsmål.

  Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt på din arbejdsplads. Din opgave er at støtte ledelsen i det arbejde, imens du sørger for, at dine kolleger får medindflydelse.

  Du kan blandt andet bidrage med at:

  • Arbejdspladsens arbejdsmiljø bliver taget alvorligt. Det er vigtigt at I arbejder systematisk med, hvordan I forebygger og håndterer arbejdsmiljøudfordringer.
  • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Sikre at der tages god imod nyansatte, og oplæring sikres eksempelvis i form af mentorprogrammer og introforløb.
  • Kvalificere arbejdspladsvurderingen (APV) og den efterfølgende opfølgning, så I får taget hånd om de udfordringer, APV’en peger på.
  • Læs mere om arbejdet med APV

  Nyvalgt AMR
  Arbejdstilsynet har givet nogle forslag til hvordan du kommer i gang som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant:

  1. Tal med din forgænger
  2. Find ud af om der er aktuelle sager, der skal følges op på
  3. Find ud af hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud
  4. Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen
  5. Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter
  6. Hold din viden ajour

  Læs mere om forslagene

 • En arbejdsmiljørepræsentant vælges for 2 år ad gangen af alle kolleger på arbejdspladsen – uanset faggruppe. Ledelsesrepræsentanter kan ikke blive valgt til arbejdsmiljørepræsentanter.

  Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling eller et område. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke væltes – det vil sige tvinges væk fra dit hverv, hvis kollegerne ønsker det. Du sidder valgperioden ud. Du kan ikke nedlægge dit hverv med den konsekvens, at der skal vælges en ny. Kun i de tilfælde, hvor du forlader virksomheden eller er fraværende i mere end 4 måneder, kan dine kolleger vælge en ny.

 • For at kunne løse dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant skal du gennemgå en obligatorisk basisuddannelse af 3 dages varighed. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valget. Det gælder også for din arbejdsleder, der er valgt eller udpeget.

  Herefter skal din arbejdsgiver tilbyde løbende og supplerende efteruddannelse 2 dage det første år og halvanden dag i hvert af de følgende år.

  Alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen skal tage basisuddannelsen.

  Arbejdsmiljøuddannelsen kan du gennemføre som et tredageskursus eller som et online kursus. DP anbefaler, at du tager på tredageskursus, så du kan møde andre AMR. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har samlet en liste over de godkendte udbydere:

 • For medarbejdere, der er medlem af en fagforening, er valget først gyldigt, når foreningen har godkendt det og har meddelt det til modstående arbejdsgiverorganisation. Og valget skal også meddeles til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal ikke godkende valget, men kan reagere, hvis reglerne ikke er fulgt.

  Anmeld arbejdsmiljørepræsentant til DP

  Husk at anmelde dig som AMR, når du er blevet valgt. Det giver DP mulighed for at rådgive dig. Vi anmelder dit valg til din arbejdsgiver.

 • Som anmeldt AMR får du mulighed for løbende sparring på dine opgaver.

  Når du anmelder dig som arbejdsmiljørepræsentant hos os, får du mulighed for løbende sparring på dine opgaver, og du bliver inviteret til vores fælles årsmøde for alle DP’s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. DP betaler dine udgifter til deltagelse, transport og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i årsmødet.

  Hvis du er omfattet af en overenskomst, der beskytter dig mod at blive afskediget, træder beskyttelsen i kraft, når vi anmelder valget til din arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er beskyttet, hvis du er privatansat.

  Du bliver inviteret til vores fælles årsmøde for alle DP’s tillidsvalgte. DP betaler dine udgifter til deltagelse, transport og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med årsmødet.

  Som arbejdsmiljørepræsentant har du også adgang til gratis webinarer for tillidsvalgte og online kurser. Du kan også være med i vores virtuelle netværk for AMR. Kontakt konsulent Tine Andresen, hvis du ønsker at være med i det.

Værd at vide om arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøloven omfatter både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø kan bedst beskrives som balancen i trivsel, tidspres, arbejdsmængde, krav, støtte og arbejdsglæde på en arbejdsplads. Det fysiske arbejdsmiljø handler bl.a. om arbejdspladsens indretning og indeklima.

  Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” konkretiserer arbejdsmiljøets centrale placering og hvordan det integreres på din arbejdsplads.

  Det gælder både på det strategiske niveau, hvor ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter mindst en gang om året skal lave en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet og på det operationelle niveau, hvor de daglige arbejdsmiljøopgaver udføres.

 • For akademikere er dårligt arbejdsmiljø og problemer med stress de mest velkendte arbejdsmiljømæssige problematikker. I september 2020 kom der en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

  Til bekendtgørelsen knytter der sig en række vejledninger, hvoraf de sidste vil udkomme uafhængigt af hinanden i 2022:

 • Dansk Psykolog Forening arbejder sammen med de andre akademiske medlemsorganisationer i Akademikerne om, at forbedre arbejdsmiljøet. Akademikerne sætter i den nye strategi ’Akademikernes strategiske pejlemærker’ fokus på, hvordan Akademikerne vil gribe udfordringen med at få skabt et bæredygtigt arbejdsliv med et sundt og udviklende arbejdsmiljø frem mod 2027.

  Åbn Akademikernes arbejdsmiljøstrategi 2023-2027