Klausuler

Sidst opdateret 05.07.2023 Af konsulent Jørgen Andersen

Er du omfattet af en klausul, kan det have betydning for dine fremtidige karrieremuligheder. Få overblik over de forskellige klausuler her. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, hvis du bliver præsenteret for en klausul i din kontrakt - eller hvis du er i tvivl om hvad der gælder, hvis du allerede er omfattet af en.

Konkurrenceklausul indgået efter den 1. januar 2016

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdspladsen og dig om, at du i en nærmere aftalt periode ikke må arbejde i en konkurrerende virksomhed eller selv starte konkurrerende virksomhed. Konkurrenceklausulen træder i kraft, når du fratræder din stilling.

Konkurrenceklausulen indebærer derfor en erhvervsbegrænsning, der påvirker dine fremtidige jobmuligheder. Derudover kan konkurrenceklausulen også påvirke muligheden for lønforhøjelse under ansættelsen, da du er begrænset i dine muligheder for at søge andre jobs.

 • En konkurrenceklausul er gyldig, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du har en helt særlig betroet stilling
  • Du er blevet skriftligt oplyst, hvorfor klausulen er påkrævet
  • Du skal have været ansat i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder
  • Du har krav på at få kompensation i den periode, hvor klausulen gælder
  • Du må maksimalt være bundet af klausulen i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
  • Du skal skriftligt have udleveret alle ovenstående punkter på skrift
 • Du har krav på at få kompensation i den periode, hvor klausulen gælder. Kompensationen bliver beregnet som en procentdel af din løn på fratrædelsestidspunktet og skal udbetales månedsvis i hele klausulens bindingsperiode. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang tid du er omfattet af klausulen, og om du i perioden får andet passende arbejde.

  Klausulens varighed Du har ikke fået andet passende arbejde Du har fået andet passende arbejde
  Op til 6 måneder Mindst 40 % Mindst 16 %
  Op til 12 måneder Mindst 60 % Mindst 24 %

  Kompensationen for de første 2 måneder udbetaler din arbejdsgiver som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn, uanset om du får andet passende arbejde.

 • Du har en tabsbegrænsningspligt over for din tidligere arbejdsgiver, hvilket betyder, at du er forpligtet til aktivt at søge andet passende arbejde i klausulens bindingsperiode. ”Passende arbejde” dækker stillinger inden for dit faglige felt, som modsvarer dine uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer. De kigger både på din uddannelsesmæssige baggrund og på din tidligere beskæftigelse. Hvis du finder et passende arbejde, der matcher dine faglige kvalifikationer uden at være et brud på klausulen, vil kompensationen blive nedsat.

  Du risikerer at miste din ret til kompensation, hvis du ikke overholder tabsbegrænsningspligten.

 • En konkurrenceklausul træder i kraft, efter du er fratrådt. Konkurrenceklausulen gælder, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis du afskediges pga. dine forhold, fx manglende evne til at varetage dine arbejdsopgaver, misligholdelse eller illoyalitet.

  En konkurrenceklausul gælder derimod ikke, hvis du afskediges på grund af virksomhedens forhold. Det kan eksempelvis være afskedigelse på grund af stillingsbortfald, fyringsrunder og nedskæringer. Du vil dog have krav på engangsbeløbet i henhold til konkurrenceklausulen, svarende til kompensationen i de første to måneder. Du skal senest have udbetalt engangsbeløbet, når du fratræder.

 • Din arbejdsgiver kan til enhver tid opsige konkurrenceklausulen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af klausulen kan ske når som helst, dvs. under hele ansættelsen såvel som efter fratrædelsen.

  Du kan i visse tilfælde have krav på engangskompensation, selvom din arbejdsgiver opsiger konkurrenceklausulen. Dette vil være tilfældet, hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mindst 3 måneder og hvis du fratræder din stillingen inden 6 måneder efter, at din arbejdsgiver har opsagt klausulen.

 • Overtræder du konkurrenceklausulen, kan du blive pålagt at betale en konventionalbod til din arbejdsgiver. En konventionalbod er en aftalt bøde, som du skal betale, uanset om arbejdsgiveren har lidt et økonomisk tab som følge af overtrædelsen af ansættelsesklausulen.

  En konventionalbod har ofte en ganske betydelig størrelse. Det er ikke ualmindeligt, at den er på 4-8 måneders løn. Konventionalboden har derfor en præventiv effekt, da mange ikke vil tage risikoen i tvivlstilfælde om klausulens rækkevidde. Ofte vil det være aftalt, at du skal betale en bod for hver måned, overtrædelsen står på.

  Størrelsen på en konventionalbod vil efter omstændighederne kunne tilsidesættes delvist af domstolene, hvis den findes urimelig eller i strid med redelig handlemåde. Vi anbefaler dog, at spørgsmålet om konventionalboden afklares, når du indgår klausulen og ikke ved et efterfølgende sagsanlæg, hvor procesrisikoen ligger på dig.

  Din arbejdsgiver vil også kunne kræve erstatning som følge af et lidt økonomisk tab eller nedlægge fogedforbud.

Kundeklausuler indgået efter den 1. januar 2016

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgivers kunder og andre forretningsforbindelser efter at du er fratrådt din stilling.

En kundeklausul forhindrer dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, medmindre virksomheden er en af din tidligere arbejdsgivers kunder og/eller forretningsforbindelser. Til gengæld forhindrer den dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller andre forretningsforbindelser.

Mange psykologer har et stort professionelt netværk, som de ofte benytter i arbejdsmæssige sammenhæng. Det netværk kan blive omfattet af kundeklausulen. Det har den betydning, at du efterfølgende ikke kan bruge dit netværk frit fx til at finde ny beskæftigelse.

 • En kundeklausul er gyldig, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Klausulen må kun omfatte de kunder/forretningsforbindelser, som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet
  • Du skal have været ansat i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder
  • Du får kompensation i den periode, hvor klausulen gælder
  • Du må maksimalt være bundet af klausulen i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
  • Du skal skriftligt have udleveret alle ovenstående punkter på skrift
 • Kundeklausulen kan kun omfatte de kunder og andre forretningsforbindelser, som du selv har været i kontakt med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

  Når du fratræder, skal din arbejdsgiver udlevere en liste til dig, som konkret angiver de kunder og forretningsforbindelser, som er omfattet af kundeklausulen. Du er i den forbindelse forpligtet til loyalt at medvirke til at udarbejde kundelisten. I praksis betyder det ofte, at det er dig der skal udarbejde det første udkast over listen til din arbejdsgiver.

 • Klausulen træder i kraft, når du endeligt har fratrådt din stilling. Du kan maksimalt være omfattet af kundeklausulen 12 måneder efter du er fratrådt.

  Du er bundet af kundeklausulen, uanset om du selv siger op eller bliver afskediget.

 • Du har krav på at få kompensation i den periode, hvor klausulen gælder. Kompensationen bliver beregnet som en procentdel af din løn på fratrædelsestidspunktet og skal udbetales månedsvis i hele klausulens bindingsperiode. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang tid du er omfattet af klausulen, og om du i perioden får andet passende arbejde.

  Klausulens varighed Du har ikke fået andet passende arbejde Du har fået andet passende arbejde
  Op til 6 måneder Mindst 40 % Mindst 16 %
  Op til 12 måneder Mindst 60 % Mindst 24 %

  Kompensationen for de første 2 måneder udbetaler din arbejdsgiver som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn, uanset om du får andet passende arbejde

 • Du har en tabsbegrænsningspligt overfor din tidligere arbejdsgiver, hvilket betyder, at du er forpligtet til aktivt at søge andet passende arbejde i klausulens bindingsperiode.

  Passende arbejde dækker stillinger inden for dit faglige felt, som modsvarer dine uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer. De kigger både på din uddannelsesmæssige baggrund og på din tidligere beskæftigelse. Hvis du finder et passende arbejde, der matcher dine faglige kvalifikationer uden at være et brud på klausulen, vil kompensationen blive nedsat.

  Du risikerer at miste din ret til kompensation, hvis du ikke overholder tabsbegrænsningspligten.

Kombinerede klausuler

En kombineret klausul indeholder både en konkurrence- og en kundeklausul i samme tidsrum.

Konkurrenceklausulen forhindrer dig i at arbejde i en konkurrerende virksomhed eller selv starte konkurrerende virksomhed.

Kundeklausulen forhindrer dig i at have erhvervsmæssig kontakt til din tidligere arbejdsgivers kunder og/eller andre forretningsforbindelser.

Særlige betingelser – maksimal klausulperiode og høj kompensation
Betingelserne for de enkelte klausuler skal alle være opfyldt. Derudover gælder der nogle særlige krav pga. den særlige erhvervsbegrænsning det vil være at være omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul.

Den kombinerede klausul kan maksimalt have en varighed på 6 måneder
Det er et krav, at den maksimale klausulperiode højst kan have en varighed på 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Ved fratrædelsestidspunktet forstås det tidspunkt, hvor du fratræder efter udløbet af det aftalte opsigelsesvarsel.

Din kompensation
For aftaler om kombinerede ansættelsesklausuler skal kompensationen udgøre mindst 60 % af din månedsløn i hele klausulperioden. Får du andet passende arbejde, nedsættes kompensationen til mindst 24 % af lønnen.

Klausulens varighed Du har ikke fået andet passende arbejde Du har fået andet passende arbejde
Op til 6 måneder Mindst 60 % Mindst 24 %

Kompensationen for de første 2 måneder udbetaler din arbejdsgiver som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn, uanset om du får andet passende arbejde.

Uddannelsesklausuler

En uddannelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt uddannelse.

En uddannelsesklausul vil normalt forpligte dig til at tilbagebetale helt eller delvist den udgift, som din arbejdsgiver har haft til din uddannelse, hvis du fratræder din stillingen inden for en bestemt tidsperiode efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsesklausulen løber fra afslutningen af uddannelsen og gælder i en nærmere aftalt periode.

En uddannelsesklausul forhindrer dig ikke i at fratræde dit job, men indeholder et krav om tilbagebetaling af en større kursusudgift kan måske afholde dig fra at skifte job og dermed begrænse din mobilitet på arbejdsmarkedet.

Der er ikke nogen specifik lovgivning, som regulerer uddannelsesklausuler. Der er derfor ikke lovregulerede betingelser for at aftalen er gyldig, på samme måde som der er for fx konkurrence- og kundeklausuler. Det vil derfor være overladt til domstolene at fortolke den konkrete uddannelsesklausul, herunder om den er urimelig.

Kontakt os på dp@dp.dk, hvis du bliver bedt om at underskrive en uddannelsesklausul.