Autorisation som psykolog

Sidst opdateret 28.12.2021 Af konsulent Kira Hjul Hallberg

Som psykolog kan du søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet. Det er ikke en betingelse for at kunne arbejde som psykolog i Danmark, da ordningen er frivillig, men det er et lovkrav inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder fx hvis du skal arbejde med børn og mindreårige.

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision

Som psykolog kan du tidligst autoriseres to år efter, du har afsluttet din kandidatuddannelse i psykologi, og du skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Psykolognævnet, som hører under Socialministeriet, varetager autorisation af danske psykologer. På hjemmesiden finder du en beskrivelse af de krav, der stilles til dig, før du kan opnå autorisation. Det er også her, du ansøger.

Formålet er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp

Efter gennemført autorisationsforløb er psykologen kvalificeret til selvstændigt at kunne påtage sig opgaver med udredning og intervention inden for de områder, hvor psykologer typisk arbejder.

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer, fordi psykologen under autorisationen får træning i at anvende sin teoretiske viden i praksis under supervision af en autoriseret psykolog.

På den måde bliver psykologen i stand til at begrunde sine psykologfaglige tiltag i praksis på grundlag af teoretiske og metodiske overvejelser. Ordningen giver samtidig klienterne visse rettigheder i forbindelse med psykologbehandling.

Udredning og intervention

 • En autoriseret psykolog kan

  • tilrettelægge udredninger, der er realistiske og praktisk gennemførlige
  • foretage udredninger med relevans og præcision
  • anvende relevante metoder i forhold til det, der skal undersøges
  • bruge procedurer og/eller prøver efter deres hensigt
  • drage pålidelige konklusioner og begrunde interventioner og/eller foretage visitering
  • udarbejde skriftlig eller mundtlig afrapportering af udredningen, der besvarer den opgave, som ligger i opdraget.
 • En autoriseret psykolog kan

  • argumentere for relevante interventionsformer i forhold til udredningen og/eller opdraget
  • anvende forskellige metoder og interventionsformer
  • opstille mål for interventionen, der er realistiske, og som kan gøres til genstand for evaluering
  • evaluere relevansen af de anvendte interventionsformer.

Supervision

 • Psykologfaglig supervision har væsentlig betydning for psykologens mulighed for at kunne leve op til psykologlovens krav og for den løbende kvalitetssikring af arbejdet med borgere og organisationer. Det gælder uanset autorisation eller ej.

  Den psykologfaglige supervision er en professionel samtale, som er baseret på en mere eller mindre formaliseret kontrakt med aftale om mål, opgaver, roller og spilleregler.

  Formålet med denne særlige læringsproces er at udvikle psykologens færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention samt begrunde de konkrete tiltag.

  Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe og kan foregå ved intern eller ekstern supervisor i forhold til psykologens arbejdsplads.

  Ud over at kvalitetssikre og styrke psykologens muligheder for at anvende den teoretiske viden i praksis, så medvirker supervisionen også til at udvikle psykologens selvbevidsthed, reflektionsevne, personlige integritet, robusthed og etiske kompetencer – alt sammen egenskaber, der er nødvendige for at kunne arbejde kompetent og ansvarsbevidst som psykolog.

  Supervision hjælper fx psykologen til

  • at kunne vurdere, om det udførte arbejde er godt nok
  • at blive fagligt dygtigere
  • at styrke egne evner til at kunne reflektere, kommunikere mv.
  • at få hjælp til at finde ud af, hvad der suger energi samt finde egne reaktionsmønstre
  • at få hoved og hale på svære problemstillinger og dilemmaer
  • at få nye ideer og inspiration i arbejdet med borgere og organisationer
 • En supervisor for den ikke-autoriserede psykolog skal være autoriseret psykolog, før supervisionen kan tælle med i den autorisationsgivende uddannelse. Supervisor skal desuden have faglig kompetence inden for det område, der superviseres i.

  Supervisor for en i forvejen autoriseret psykolog skal helst være specialist- eller supervisorgodkendt psykolog, men kan også være en anden autoriseret psykolog med stor erfaring.

  Kollegiale samtaler og løbende faglige drøftelser af arbejdsopgaver psykologer imellem på arbejdspladsen kan ikke erstatte supervision. Læringsresultatet bliver tilfældigt, og disse samtaler har typisk også mange andre funktioner.

  Det kan være svært at se, hvornår man er i gang med en snak, og hvornår man er i gang med at lære af hinanden. Det fremgår derfor bl.a. også af retningslinjerne for autorisation, at den form for løbende faglige drøftelser ikke betragtes som supervision.

  Retningslinjerne indeholder langt flere bestemmelser og krav fx også i forhold til supervisor, supervisionens omfang, supervision i forbindelse med kursus mv. Tvivl om, hvorvidt psykologens konkrete arbejde lever op til retningslinjerne, eller om den planlagte supervision tæller med til autorisationen mv., kan du få afklaret ved at læse retningslinjerne

Dansk Psykolog Forening anbefaler

Der kan være en uens praksis i Psykolognævnet i forbindelse med godkendelse af eksterne supervisionstimer. Nogle psykologer har fået godkendt deres eksterne supervisionstimer, mens andre ikke har, selvom omstændighederne synes at ligne hinanden. Vi opfordrer derfor til, at du får vejledning hos Psykolognævnet, inden du indgår aftale om et eksternt supervisionsforløb.

160 timers supervision

Der er et krav om, at du skal modtage 160 timers supervision for at kunne blive autoriseret. Har du modtaget flere end 160 timers supervision, anbefaler vi, at du kun indsender dokumentation for de første 160 timer. Hvis du senere ønsker at blive specialist, kan du gemme resten af timerne til en specialistgodkendelse.  Supervisionstimerne ud over de 160 timer, som du har erhvervet efter din kandidateksamen og før autorisationen, kan anvendes til specialistgodkendelse, hvis supervisor opfylder kravene. De enkelte specialistuddannelser stiller særlige krav til supervisionen.

Vær også opmærksom på, at hvis du har gennemført en længerevarende efteruddannelse, der opfylder kravet til specialistuddannelsen i psykoterapi, inden du blev autoriseret, må supervisionstimerne herfra ikke være medtaget i autorisationsansøgningen. De kan nemlig ikke benyttes både til autorisation og til kurserne i uddannelsen.

Opret en profil på Psykologer i Danmark

Som autoriseret selvstændig psykolog kan du få en profil på www.psykologeridanmark.dk, hvor du har mulighed for at markedsføre din virksomhed over for borgerne.

Skriv til os