Praksishonorarer

Sidst opdateret 08.07.2024 Af konsulent Tim Pedersen

Der er faste honorarer for psykologydelser efter praksisoverenskomsten. Du kan se ydelserne, de tilhørende ydelseskoder samt honorarerne i oversigten. Her fremgår også, hvor stort et beløb klienten skal betale, og hvad regionen betaler.

Honorarerne skal følges, og du må ikke tage honorarer ud over de fastsatte honorarer i forbindelse med behandling under praksisoverenskomsten. Alle takster er inklusive forberedelse og opfølgning, herunder journalisering og supervision, så honoraret er betaling for dit samlede arbejde i forbindelse med en konsultation.

Honorarerne fastsættes, når parterne aftaler en ny overenskomst. I perioden frem til indgåelse af en ny overenskomst reguleres honorarerne hvert år den 1. april og 1. oktober som følge af reguleringsordningen, der også er aftalt i praksisoverenskomsten.

Før behandlingsforløbet skal du orientere klienten om honorarer og afbudsregler. DP anbefaler, at du også informerer om de aktuelle satser i venteværelset og på din hjemmeside.

Honorar for første konsultation

Honoraret er højere for den første end for den anden og de efterfølgende konsultationer, fordi du bl.a. skal beregne ekstra tid til at indhente faktuelle oplysninger og til at danne dig et indtryk af klientens situation.

Fejlhenvisninger

Der er et delt ansvar mellem den praktiserende læge og psykologen til at sikre, at henvisninger sker i overensstemmelse med overenskomsten.

I de tilfælde, hvor du i en indledende samtale med patienten (eksempelvis over telefonen) oplever, at der er sket en fejlhenvisning fra lægen, benytter du ydelsen ”Fejlhenvisning uden forløb”, hvorved henvisningen bliver lukket. Der er her kun tale om en kort samtale og altså ikke en egentlig konsultation. For dette er der intet honorar.

For kategori 1-9 er du forpligtet til så hurtigt som muligt at foretage en konkret vurdering af, om henvisningsårsagen er korrekt. Hvis du opdager, at den ikke er det, skal du afbryde forløbet. Du får ikke betaling for de konsultationer, der er blevet brugt.

For kategori 10 og 11 skal du senest efter anden konsultation have foretaget en konkret vurdering af, om der er sket en fejlhenvisning. I dette tilfælde skal der benyttes ydelserne ”Individuel konsultation, 1. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)” eller ”Individuel konsultation, 2. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)”. Disse honoreres som hhv. en første og en anden konsultation.

Her kan du se de 11 henvisningsårsager

 1. Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Har en let til moderat depression
 11. Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Tolketillæg

Tolketillægget er dit honorar for det merarbejde, der opstår i forbindelse med, at du holder en konsultation med tolk. Du kan evt. hjælpe din klient med at rekvirere en tolk. Uanset om det er dig som psykolog eller andre (fx klienten selv eller kommunen), der rekvirerer tolken, skal du på forhånd sikre dig regionens godkendelse til at benytte den pågældende tolk. Du bør forinden sikre dig, at det er afklaret, hvem der betaler tolken.

Konsultation i klientens hjem

Hvis du tager hjem til klienten for at foretage behandlingen der, kan du opkræve et hjemmekonsultationstillæg. Regionen betaler 60 % af tillægget, hvorfor klienten selv skal betale 40%. For de vederlagsfri klienter er regionsandelen 100%

Ved hjemmebesøg kan du derudover kræve afstandstillæg afhængig af afstanden mellem din klinik og klientens bopæl. Du kan kun opkræve afstandstillæg én gang for hver konsultation. Det vil sige, at tillægget ikke udbetales ”begge veje”. Regionen yder ikke tilskud til dette tillæg, så klienten skal selv betale det fulde beløb.

Udover et afstandstillæg har du også ret til at kræve kilometer-penge efter statens regler. De skal også dækkes fuldt ud af klienten selv.

Udeblivelse eller for sent afbud

Overenskomsten giver dig ret til at kræve, at klienten betaler et gebyr for udeblivelse eller for sent afbud. Dette kan du gøre, hvis klienten udebliver uden afbud eller melder afbud senere end kl. 12.00 dagen før den aftalte konsultation. Ved gentagne udeblivelser er du berettiget til at opkræve et beløb, der svarer til 2 gange klientens andel af honoraret.

Du kan som udgangspunkt kun opkræve et beløb, der svarer til klientens andel ved konsultationen. For klienter på den vederlagsfri ordning kan du opkræve et beløb svarende til egenbetalingen på den almene ordning. Regionen yder ikke tilskud til udeblivelse eller for sent afbud.

Hvorvidt du afkræver udeblivelsesgebyr, skal fremgå af din praksisdeklaration, og du skal have oplyst klienten om det.