Klager og konsekvenser

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Både du og dine klienter har mulighed for klage. Her kan du læse, hvordan klageprocessen foregår og hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med overtrædelse af overenskomsten.

Hvem kan klage?

Hvis en af dine klienter mener, at du har overtrådt praksisoverenskomsten og derfor vil klage over dig, skal det ske skriftligt til regionen. Regionen indhenter en udtalelse fra dig og videresender herefter klagen til det regionale samarbejdsudvalg.

Ønsker du som psykolog at klage over regionen eller over en anden psykolog, skal det ske skriftligt til DP, som sender klagen videre til det regionale samarbejdsudvalg.

Da foreningen er part i udvalget, kan vi ikke påtage os at yde klagevejledning til medlemmer, der bliver klaget over. I stedet kan du søge juridisk rådgivning hos en advokat.

Både Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening kan afvise klager, hvis de er åbenbart grundløse.

Klagefrist og anke

Klagefristen er 6 uger, og du er som ydernummerpsykolog forpligtet til at medvirke til, at sagen bliver oplyst, og du skal rette sig efter den afgørelse, der bliver truffet. Afgørelser truffet af regionale samarbejdsudvalg kan du anke til Landssamarbejdsudvalget. Landssamarbejdsudvalgets afgørelser kan du ikke anke.

Sanktioner

Hvis du har overtrådt overenskomsten, kan sanktionen være advarsel, misbilligelse, idømmelse af bod og i sidste ende fratagelse af ydernummeret.

Sager, der kan give advarsel eller misbilligelse, bliver afgjort af det regionale samarbejdsudvalg. Sager, der kan give bod eller medføre fratagelse af ydernummer afgør Landssamarbejdsudvalget.

Samarbejdsudvalg

I hver region er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg, der behandler emner om overenskomsten i regionen.

Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen 3 medlemmer, og 3 af medlemmerne vælges blandt psykologer i regionen.

Landssamarbejdsudvalget behandler ankesager og beskæftiger sig med spørgsmål om, hvordan overenskomsten skal fortolkes og gennemføres.

Landssamarbejdsudvalget har 6 medlemmer i alt, hvoraf de 3 er udpeget af Regionernes Lønnings- og takstnævn og 3 af Dansk Psykolog Forening.

Fratagelse af autorisation og ydernummer

En psykolog kan ikke have et ydernummer, hvis psykologen ikke længere har autorisation. Herudover kan man få frataget sit ydernummer, hvis man bliver dømt for alvorlige strafbare forhold.

Du skal være autoriseret psykolog for at kunne have et ydernummer. Hvis du som psykolog får frataget autorisationen eller selv opgiver den, er det ikke længere muligt for dig at have et ydernummer.

Hvis man bliver dømt for alvorlige strafbare forhold, som er relevant og væsentligt for arbejdet under overenskomsten, kan man få frataget sit ydernummer.