Kvalitetsarbejde i psykologpraksis

Publiceret 19.06.2023 Af konsulent Mads Lythje

Psykologpraksis har i den sidste overenskomstperiode arbejdet med og er blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel er nu afsluttet, og parterne er enige om, at det i den kommende overenskomstperiode er relevant med nye former for kvalitetsarbejde.

For at sikre, at rammerne for kvalitetsarbejdet får et både relevant og motiverende indhold for psykologerne, kan der tages afsæt i det kvalitetsarbejde, som allerede foregår blandt de praktiserende psykologer

I tilrettelæggelsen af modellen skal der således tages hensyn til de forhold, der gælder i psykologpraksis. Praktiserende psykologer arbejder meget ofte i små enheder, og konsultationerne har en karakter, som gør, at arbejdet/driften ikke kan sammenlignes med, hvad der foregår i kommuner, på hospitaler, lægepraksis m.m. Psykologerne foretager i deres arbejde individuelle og velbegrundede metodevalg, som baseres dels på forskning, psykologens kliniske erfaring, dels på klientens præferencer. Der er ikke i dag, inden for overenskomsten, formaliserede rum for psykologerne til at snakke faglige problemstillinger, som det kendes fra andre praksisområder.

Helt overordnet er hovedelementerne i en ny kvalitetsmodel:

  • En organisering, der understøtter netværksdannelse og dermed bidrager til både læring, erfaringsudveksling og et sundt arbejdsmiljø.
  • Anvendelse af velafprøvede strategier til kvalitetsudvikling for klinisk psykologpraksis.
  • Parametre som understøtter faglighed af høj kvalitet, og som er relevante for det kliniske arbejde
  • Datadrevet kvalitetsarbejde

Det kan være hensigtsmæssigt at tilrettelægge en model for kvalitetsarbejdet, som er skalerbar, og som kan implementeres og udvikles løbende afhængig af de erfaringer, man gør sig.

Organisering

Der etableres ca. 60 kvalitetsnetværk med ca. 12-15 psykologer i hvert, hvor de praktiserende psykologer arbejder med relevante kvalitetsparametre, som bidrager til erfaringsudveksling og videndeling mellem psykologerne med henblik på at understøtte en høj kvalitet i behandlingen af klienterne. Kvalitetsnetværkene kan undtagelsesvist opdeles i mindre enheder.

Deltagerne i kvalitetsnetværkene planlægger selv møderne, og vælger, indhold, metode og form inden for den ramme, der etableres, samt om møderne afholdes fysisk eller virtuelt.

Modeller for sammensætning af kvalitetsnetværk skal tage hensyn til geografi, metoder og psykologernes præferencer for samarbejde, således at kvalitetsnetværk bliver så effektive og attraktive som muligt. Alle praktiserende psykologer skal være registreret i et kvalitetsnetværk senest ved udgangen af 2025, og de skal deltage i netværkets aktiviteter. For at netværksarbejdet kan blive velfungerende stilles krav om jævnlig mødeaktivitet, svarende til minimum 2 møder om året.

DP udpeger for hver kvalitetsnetværk en koordinator, der har til opgave at planlægge og indkalde kvalitetsnetværket til møder minimum 2 gange årligt.

Opgaven omfatter:

  • Ansvar for dagsorden og et fælles mødegrundlag/materiale.
  • Planlægge kvalitetsnetværkets aktiviteter
  • Årlig status om kvalitetsnetværkets aktiviteter til Enheden for kvalitet.

Derudover er koordinatoren kvalitetsnetværkets kontaktperson udad til ift. regioner og andre kvalitetsnetværk.

Parterne nedsætter en fælles styregruppe, som har til opgave at udstikke de overordnede rammer for og følge arbejdet med en kvalitetsmodel for psykologpraksis.

Der oprettes en Enhed for Kvalitet i regi af Dansk Psykolog Forening. Enheden sekretariatsbetjener styregruppen i samspil med parternes sekretariater. Enheden har herudover til opgave at udvikle og udarbejde læringsmateriale til netværksmøderne samt oprette og vedligeholde hjemmeside med dette materiale. I enheden inkluderes sekretariatsmedarbejdere, der har opgaver, der relaterer sig til kvalitetsarbejdet.