Regionale samarbejdsudvalg

Sidst opdateret 12.09.2023 Af konsulent Tim Pedersen

I alle regioner er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg med repræsentanter fra henholdsvis regionen og psykologer med ydernummer. Dansk Psykolog Forening udpeger 3 repræsentanter til samarbejdsudvalget i hver region ligesom at regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger 3 repræsentanter.

Overordnet set er det samarbejdsudvalgets opgave at holde øje med, hvordan praksisområdet fungerer i den pågældende region, herunder sikre, at overenskomsten bliver overholdt.

Herudover er det de regionale samarbejdsudvalg, der træffer afgørelse i sager om flytning af praksis internt i regionen ligesom at samarbejdsudvalget behandler sager, hvor regionen indstiller til fratagelse af et ydernummer på grund af for lav afregning.

De regionale samarbejdsudvalg mulighed for at tildele advarsel eller udtale misbilligelse, hvis en psykolog misligholder overenskomsten Er der tale om en sag af grovere karakter kan samarbejdsudvalget indstille følgende til Landssamarbejdsudvalget:

  1. At psykologen tilbagebetaler et beløb til regionen
  2. At psykologen pålægges en bod
  3. At psykologen mister sit ydernummer