Klager der handler om overtrædelse af praksisoverenskomsten kan indbringes for enten det regionale samarbejdsudvalg eller for Landssamarbejdsudvalget afhængigt af klagens karakter.

Ønsker en klient at klage over en psykolog, skal det ske skriftligt til regionen (evt. med hjælp fra kommunen). Regionen indhenter psykologens udtalelse og videresender herefter klagen til det regionale samarbejdsudvalg.

Ønsker du som psykolog at klage over regionen eller over en anden psykolog, skal det ske skriftligt til Dansk Psykolog Forening, som viderebringer klagen til det regionale samarbejdsudvalg.

Da foreningen er part i udvalget, kan vi ikke påtage os at yde klagevejledning til medlemmer, der klages over. I stedet henvises til at søge juridisk rådgivning hos en advokat. Parterne vil altid blive hørt i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Både Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening kan afvise klager, hvis de er åbenbart grundløse. Ellers er der en forpligtelse til at fremlægge dem for det regionale samarbejdsudvalg eller Landssamarbejdsudvalget.

Klagefristen er 6 uger, og alle parter – herunder den involverede ydernummerpsykolog – er forpligtede til at medvirke til sagens oplysning og at rette sig efter den afgørelse, der bliver truffet. Afgørelser truffet af regionale samarbejdsudvalg kan ankes til Landssamarbejdsudvalget. Landssamarbejdsudvalgets afgørelser er endelige.

Sanktionsmuligheder overfor psykologer, der overtræder overenskomsten, strækker sig fra at udtale misbilligelse til at idømme bod og i sidste ende fratagelse af ydernummeret.

Vær opmærksom på, at principielle afgørelser fra Landssamarbejdsudvalget indgår som en del af fortolkningsbidraget. Dette vil derfor blive revideret med jævne mellemrum.

Der er forskellige sagsgange for klagesager, afhængigt af sagens karakter. Læs mere nedenfor.

Klager om overtrædelse af praksisoverenskomsten, der fører til udtalelse om advarsel eller misbilligelse
Klager om overtrædelse af praksisoverenskomsten, der fører til udtalelse om advarsel eller misbilligelse, behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Det regionale samarbejdsudvalgs afgørelse i sagen kan ankes og indbringes for Landssamarbejdsudvalget.

Alvorlige klagesager, der handler om udmåling af bod eller fratagelse af ydernummer
Alvorligere klagesager om overtrædelse af praksisoverenskomsten, der handler om udmåling af bod eller fratagelse af ydernummer, skal forbehandles i RSU og derefter afgøres i Landssamarbejdsudvalget.

Det regionale samarbejdsudvalg indstiller så vidt muligt til Landssamarbejdsudvalget, hvordan den foreliggende sag bør afgøres. Herefter træffer Landssamarbejdsudvalget afgørelse i sagen.

Om regionale samarbejdsudvalg

I hver region er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg, der behandler emner vedrørende overenskomsten i regionen.

Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen 3 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1 medlem og regionen udpeger 2 medlemmer. 3 af medlemmerne udpeges blandt psykologer i regionen af Dansk Psykolog Forening.

Udvalget kan kun træffe afgørelse, såfremt samtlige medlemmer er enige. I øvrige tilfælde skal sagen forelægges Landssamarbejdsudvalget.

Spørgsmål af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget forelægges Landssamarbejdsudvalget.

Om Landssamarbejdsudvalget
Landssamarbejdsudvalget, der alene beskæftiger sig med spørgsmål om, hvordan overenskomsten skal fortolkes og gennemføres, kan også tage sager op af egen drift.

Landssamarbejdsudvalget har 6 medlemmer i alt, hvoraf de 3 er udpeget af Regionernes Lønnings- og takstnævn og 3 af Dansk Psykolog Forening. Danske Regioner er sekretariat for udvalget.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge