I alle regioner er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg med repræsentanter fra henholdsvis regionen og psykologer med ydernummer.

Overordnet set er det samarbejdsudvalgets opgave at holde øje med, hvordan praksisområdet fungerer i den pågældende region. Samarbejdsudvalget skal bl.a. udarbejde en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen og fremme kvalitetssikringen.

Herudover er det de regionale samarbejdsudvalg, der træffer afgørelse i sager om flytning af praksis internt i regionen og i sager, hvor regionen indstiller til fratagelse af et ydernummer på grund af for lav afregning.

De regionale samarbejdsudvalg er høringspart ved ændringer i de af regionerne fastlagte praksisplaner.

De regionale samarbejdsudvalg har ved en psykologs misligholdelse eller overtrædelse af overenskomsten eller lokale aftaler mulighed for at tildele advarsel eller udtale misbilligelse. Er der tale om en sag af grovere karakter foretager samarbejdsudvalget en forbehandling af sagen udarbejder en indstilling til Landssamarbejdsudvalget om, hvordan sagen bør afgøres.

Dansk Psykolog Forening udpeger 3 repræsentanter til samarbejdsudvalget i hver region. Der er senest sket udpegning pr. 1. oktober 2019 og denne valgperiode udløber sammen med praksisoverenskomsten pr. 1. oktober 2022.

Se medlemmerne i de regionale samarbejdsudvalg

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge