Unge venter 26 uger på at komme til psykolog uden egenbetaling

Sidst opdateret 11.07.2023 Af nyhedsredaktionen

Unge, der har behov for psykologhjælp i den offentlig psykologordning, venter rekordlænge på at komme i behandling. Er man ung mellem 18-24 år – og dermed har ret til psykolog uden egenbetaling – er ventetiden på behandling af angst og depression nu oppe på 26 uger i gennemsnit over året.

Med baggrund i nye tal fra Dansk Psykolog Forening (DP) estimerer vi, at unge med angst og depression venter ca. 26 uger – eller 185 dage på at komme i behandling set hen over året.

DP vurderer desuden, at der venter stort set lige så mange unge på venteliste, som kan rummes til behandling i ordningen.

Estimatet er, at gratis-ordningen kan rumme ca. 12.500 unge om året – og vi vurderer, at der venter ca. 10.000* unge på venteliste. Dog må vi regne med et vist mørketal her.

Ordningen er voldsomt underfinansieret

Ordningen er gedigent underfinansieret, og hvis politikerne vil sikre, at de unge kommer i behandling i rette tid, så skal de sørge for mere økonomi i ordningen.
Hvis udfordringen med de lange ventelister skal løses, så skal der kigges på finansieringen af gratisordningen.

Der er afsat 75 mio. kroner årligt til behandling af unge i den vederlagsfri ordning – hvoraf størstedelen af finansieringen er kommet med finanslovsaftalen 2021, hvor ordningen blev permanentgjort.

Psykologerne har derfor et loft for, hvor meget de må behandle for, og den må ikke overskrides. Hvis de overskrider loftet, straffes psykologerne økonomisk ved at skulle tilbagebetale dele af deres honorarer. Efterspørgslen fra de unge er i dag så massiv, at mange ydernummerpsykologer i dag er nået dertil, at de må afvise at sætte unge på venteliste.

Stærkt bekymrende for de unge

Udviklingen/væksten i forekomsten af mistrivsel og psykiske lidelser skal vi gøre alt for at standse. Vi hører fra ydernummerpsykologerne, at de unge, de møder generelt er dårligere end tidligere. I en tid med voldsom psykisk mistrivsel blandt unge, er DP derfor alvorligt bekymrede for de mange unge, der enten står i måneder på ventelister eller sendes rundt i systemet uden hjælp.

Psykiske lidelser har ofte meget store konsekvenser både for den enkelte og for pårørende, men også i et samfundsperspektiv, hvor psykiske lidelser ifølge WHO tegner sig for 25 procent af den samlede sygdomsbyrde (SST, 2022). Vi risikerer samtidig, at en bekymrende del af den nuværende ungegeneration står uden for både fællesskabet og arbejdsmarkedet. 39% af 15-årige med lav livstilfredshed har ikke gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige, og 30% er på offentlig forsørgelse som 25-årige (VIVE, 2022).

Gratis psykologhjælp gør en forskel

Vi ved samtidig fra ny forskning, at etableringen af gratis tilbud om psykologhjælp har mindsket uligheden i sundhed, da flere unge – uanset social baggrund – nu opsøger og modtager den nødvendige behandling. Samtidig er det påvist, at effekten af højt kvalificeret psykologbehandling til unge har en central effekt på helt centrale parametre, herunder at vederlagsfri psykologhjælp medfører en signifikant reduktion i antallet af selvmordsforsøg (Kruse, Olsen & Skovsgaard, 2022).

Fakta om den vederlagsfri ordning

Gratis psykologbehandling til unge blev gjort permanent med finansloven i 2021, fordi man netop ville hjælpe unge med psykiske udfordringer/lidelser. Ordningen kan benyttes af unge fra 18-24 år med let til moderat depression eller angst, for netop at gribe dem, inden de bliver alvorligt syge.

I marts måned 2022 målte Dansk Psykolog Forening ventetiden til vederlagsfri psykologhjælp til unge til at være 29,1 uger. Igen i juni blev den målt til 25,9 uger. Det betyder, at unge i den vederlagsfrie ordning skal vente 26,4 uger målt hen over hele året, vurderer DP.

Grunden til at det varierer over året, er de økonomiske rammevilkår.

*Note: Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den blandt andet baseres på ydernummerpsykologernes egne opgørelser af ventetid i uger. Ventetiden tager for eksempel ikke højde for, at nogle unge – på trods af en henvisning – slet ikke bliver skrevet op på en venteliste, mens andre kan stå på flere ventelister. Efterspørgslen er i dag så massiv, at mange ydernummerpsykologer må afvise at sætte unge på venteliste, fordi psykologerne skal overholde det økonomiske loft for, hvor meget de må behandle for.