Valgkampen er ovre – Dansk Psykolog Forening spiller ind til regeringsforhandlinger

Publiceret 15.11.2022 Af nyhedsredaktionen

Valget er ovre, og tiden er kommet til, at de nyvalgte folketingspolitikere skal handle på tidens store udfordringer. Det gælder blandt andet den hårdt trængte psykiatri og den mentale sundhedskrise generelt. Dansk Psykolog Forening hjælper gerne med at finde løsninger og har derfor netop indsendt en række anbefalinger til det kommende regeringsgrundlag.

”Alt for mange børn og unge mistrives, og vi har en psykiatri, som har akut brug for både flere hænder, et kvalitetsløft og en langsigtet finansiering. Det er temaer, der fyldte meget under valgkampen, og derfor har vi en klar forventning og forhåbning om, at diskussionerne snarest muligt følges op af politiske tiltag med solid finansiering bag. Psykologerne har i høj grad ønske om og kvalifikationer til at bidrage til at skabe positiv forandring, men der er brug for bedre rammer for det arbejde,” siger fungerende formand for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden.

Dansk Psykolog Forenings input til det nyvalgte folketing og den kommende regering knytter sig blandt andet til følgende overskrifter:

Sæt tidligt ind mod mistrivsel og psykiske lidelser

 • Nedbringe ventelister til gratis psykologhjælp for unge:
  Der er behov for at sikre tilstrækkelig finansiering af den vederlagsfri psykologordning til unge mellem 18 og 24 år, som lider af angst og depression. I dag venter de unge i snit over et halvt år på at få hjælp, fordi økonomien i ordningen ikke rækker til, at psykologerne kan behandle flere. Det medfører en risiko for unødig forværring af de unges tilstand og for, at de i mellemtiden falder ud af uddannelse eller job.
 • Tænke børn og unges trivsel ind i sin politik på tværs af ressortområder:
  Det bør det være en bunden opgave for politikerne at overveje mulige konsekvenser for den mentale sundhed, når de træffer beslutninger om uddannelseskrav eller børn, unge og familiers hverdag generelt. Forebyggelsen af mistrivsel er en fælles udfordring.
 • Styrke PPR:
  Initiativet om at sikre et lettilgængeligt tilbud for børn i mistrivsel fra den første politiske 10-årsplan er godt, men gør det ikke alene. Den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) i kommunerne skal både kunne ydere lettere behandling og rådgive og samarbejde med pædagoger og lærere om sunde rammer på skoler og daginstitutioner. Derfor anbefaler vi, at man sikrer ressourcer til begge indsatser i PPR, og at man samtidig styrker PPR-psykologernes kompetencer.

Løft behandlingspsykiatrien

 • En psykiatriplan 2.0:
  Der er brug for et samlet løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Den første aftale om en 10-års aftale for psykiatrien og bedre mental trivsel bør følges op med en solidt finansiereret plan for implementeringen af de resterende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens faglige oplæg.
 • Tværfaglighed og helhedsorienteret behandling
  Det er langt fra en selvfølge at få helhedsorientereret behandling i psykiatrien i dag. Tværtimod oplever over halvdelen af psykologerne her, at der er behandling, som de ikke kan give på grund af ressourcemangel. F.eks. psykologsamtaler eller psykoterapi. Der er behov for flere psykologer i psykiatrien – herunder flere specialpsykologer. Og deres faglighed skal sættes mere i spil.

Adresser rekrutteringsudfordringer

 • Et nyt blik på rekrutteringsudfordringen
  Psykiatrien lider under manglen på medarbejdere herunder også højt kvalificerede medarbejdere. Derfor bør man kigge på rekrutteringsudfordringerne med nye øjne. Psykologerne, og særligt specialpsykologerne, løfter allerede en stor del af opgaven i psykiatrien, og kan med fordel indtænkes mere i løsningerne. I Region Syddanmark indgår specialpsykologerne eksempelvis i vagtordning sammen med lægerne.
 • Et taxameterløft af psykologstudiet:
  Der er en massiv efterspørgsel på, at nyuddannede psykologer hurtigt og nemt kan tiltræde i job, hvor de kan behandle, udrede, diagnosticere, screene og teste f.eks. på landets hospitaler og i kommunernes PPR. Derfor er der behov for at løfte psykologistudiets placering på taxameter-ordningen, så der er ressourcer nok til at klæde de studerende på til fremtidens behandlingsopgaver med intensiv klinisk, laboratorie- og praksisrettet undervisning.