Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Voksenmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401264
 • Region Midtjylland 
 • 19.3.2025 - 21.3.2025
 • 5.2.2025
 • 24
 • 6721 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

Christina Schacht-Magnussen har lang psykiatrisk erfaring, bl.a. fra stilling som Funktionsleder i Regionspsykiatrien Vest. Aktuelt privatpraktiserende psykolog i Aarhus med psykoanalytisk psykoterapi og supervision. Superviserer og underviser psykiatrisk personale i Danmark, Norge og Grønland i såvel ambulatorier som sengeafdelinger, retspsykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske institutioner. Løser udredningsopgaver; diagnostisk afklarende samtaler og psykologiske undersøgelser for psykiatriske institutioner og kommuner. Har undervist i Dansk Psykolog Forening i ”Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori” samt ”Differentialdiagnostik” gennem flere år, og er desuden fast tilknyttet Universitetet i Stavanger som underviser på Masteruddannelse for psykiatrisk personale

Mette Møller, cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Mette Møller har mangeårig psykiatrisk erfaring med udrednings- og behandlingsopgaver. Har udført psykologiske undersøgelser for socialforvaltningen i revaliderings- og pensionssager og haft mange års funktion i retspsykiatrien ved udfærdigelse af psykologiske undersøgelser som del af mentalobservationer. Medlem af europæisk forskningsgruppe, der undersøger ”den første samtale”. Aktuelt privatpraktiserende psykodynamisk psykoterapeut og psykoanalytiker. Teori-underviser og supervisor ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi og ved den psykoanalytiske uddannelse i Dansk Psykoanalytisk Selskab. For yderligere se: www.mettemoeller-psykolog.dk

Formål:

At finde psykologien i psykopatologien
Kursets formål er at give dig en indføring i psykologiske teorier om personlighedens udvikling og organisering samt en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv. Et basalt udgangspunkt er at give dig en psykologisk psykopatologiforståelse som supplement til den deskriptive diagnostik. Der vil gennemgående være fokus på en dimensionel forståelse af personligheden og på det dynamiske samspil mellem psykologiske, sociale og biologiske forhold i dannelsen af personligheden og udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Der vil kontinuerligt etableres forbindelse mellem psykologiske helhedsbeskrivelser og de deskriptive diagnosesystemers personlighedsforstyrrelseskategorier (DSM-5 og ICD 10). Den personlighedsmæssige helhedsbeskrivelse sættes i relation til nyere forskning vedrørende behovet for en transdiagnostisk, individualiseret behandling. Ved gennemgang af de forskellige personlighedsforstyrrelser i ICD-10 og DSM-5 lægges vægt på graden af personlighedsforstyrrelse og co-morbiditet med anden psykisk lidelse set i relation til livsomstændigheder i øvrigt. Betydningen af hvilken diagnostisk tilgang man anvender vil blive diskuteret: Kategoriel diagnostik, prototypisk diagnostik; screeningsmetoder og det diagnostiske interview. Kernberg’s Structural Interview bruges som eks på det semistrukturerede interviews værdi som basis til at identificere og skelne grænseområderne til mere alvorlig psykopatologi og organiske problemstillinger.

Læringsmål
På baggrund af dette vil du være i stand til (viden):

 • At have kendskab til en overordnet helhedsforståelse af personlighedens udvikling med særlig fokus på udvikling af forstyrrelser i personligheden. Herunder at få en grundlæggende teoretisk viden om personlighedens struktur forskellige funktionsområders udvikling og samspil som danner baggrund for en dimensionel forståelse (i tråd med ICD-11) af personlighedsforstyrrelser. Kendskab til ligheder snarere end forskelle på det ’normale’ og det ’forstyrrede’.
 • At have kendskab til en dimensionel tilgang til beskrivelse af personlighedens udvikling og organisering samt at kende til centrale pejlemærker i den diagnostiske afgrænsning af personlighedsforstyrrelser.

På baggrund af dette bliver du i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau at kunne indgå i den diagnostiske proces mhp. helhedsvurdering af personen, det generelle funktionsniveau, symptomerne (og den kontekst de optræder i) som udgangspunkt for en individualiseret vurdering og behandlingsplanlægning.
 • På introducerende niveau at identificere og skelne forskellige personlighedstyper og personlighedsforstyrrelser og deres afgrænsning til det normale og til anden psykopatologi.
 • At kunne anvende det kliniske interview, herunder kontakten og samarbejdet i en helhedsvurdering og i valg af evt. yderligere assessment- og behandlings strategi 

Målgruppe

Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse inden for voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien. Det er en fordel hvis deltagerne har deltaget i kurset om assessment og psykopatologi.

Undervisningsform

Der veksles mellem præsentation af stof i forelæsningsform, diskussion i plenum og gruppearbejde. Endvidere bliver der en session med diskussion af en artikel som fremsendes inden kursus. Kasuistikker indgår som en integreret del af undervisningen, og der vil også blive inddraget materiale i videoform som oplæg til diskussion af diagnosticering og illustration af forskellig grader og typer af personlighedsforstyrrelse.

Temaer i kurset

 • Personlighedens udvikling og organisering
 • Centrale udviklingslinier (angst, tænkning og forsvar samt affektregulering, selvopfattelse, relationsevne mv.)
 • Personlighedsforstyrrelsesbegrebet
 • Vurdering og diagnostik af personlighedsforstyrrelse
 • Grænserne til normalitet og anden patologi
 • Personligheden gennem livet
 • Overordnet forståelse af krav til evaluering og behandlingsrekommendation

Forberedelse

Som minimum anbefales kursisterne at læse de tre artikler under anbefalet litteratur. Artiklerne vil være tilgængelige i "mitdp" ca. 3 uger før kursusstart. Hvis kursisterne har adgang til Nancy Mc Williams bog (se nedenfor) giver kapitlerne 1, 3, 5 og 6 en indføring i psykodynamisk psykopatologi forståelse; kendskab til kapitlerne er dog ikke et forberedelseskrav.

Anbefalet litteratur

 1. Shedler, J. (2022). The Personality Syndromes. In: R. Feinstein (ed.). Personality Disorders. Oxford: University Press
 2. McWilliams, N. (2011) Psychoanalytic Diagnose. New York: Guilford Press (kap. 1, 3, 4, 5 & 6).
 3. Mette Møller (2017) Hvad er personlighedsforstyrrelser. Indlæg i Dansk Psykolog Forenings online tekstsamling: Alt om Psykologi

Supplerende litteratur - Skal selv anskaffes

 1. Møller, M., Nyeborg, O. & Schacht-Magnussen, C. (2022) Psykoanalytisk tænkning og dens berettigelse i moderne psykiatri. I: C. Schacht-Magnussen, G.B. Haugen, A. Ek & S. Haugsgjerd. Relationsbogen - Relasjonsboká. Dynamisk relasjonsarbeid – medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med psykiske lidelser. Stavanger: Hertervig
 2. Rosen, V., Fonzo, G. Rosen, E. & Preston, A. (2022). Pathways Between Psychological Trauma and the Development of Personality Disorders. In: R. Feinstein (ed.). Personality Disorders. Oxford: University Press.
 3. Luyten, P. & Fonagy, P. (2021). Integrating and differentiating personality and Psychopathology. A Psychodynamic Perspective. Wiley online library https://doi.org/10.1111/jopy.12656.
 4. Shedler, J: Conversations in critical psychiatry (July 2020) Interview with Shedler: Psychoanalysis and the Re-Enchantment of Psychiatry. Dr Aftab and Dr Shedler discuss the relationship between the psychoanalytic worldview and the medical model, and they reexamine the role of psychodynamic psychotherapy in contemporary psychiatry and psychology.
 5. Gabbard, G.O. (2014): Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. THE FIFTH EDITION. (kap 1 & 13). Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc.
 6. Kernberg, O.F. (1984): Servere Personality Disorders. New Haven: Yale University Press.
 7. Møller, M. (2000): Den diagnostiske samtale og emotionel kontakt. I: Agrippa - psykiatriske tekster, 2000;20:154-166

Håndbøger/opslagsværker:

 1. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 2. Lingardi, V. & McWilliams (2017). Psychodynamic Diagnostic Manual (2nd ed) PDM-2. New York: The Guilford Press.
 3. Lueten, P., Mayes, L.C., Fonagy, P., Target, M., Blatt, S.J.: (2015) Handbook of Psychodynamic Approaches to Psychopathology. The Guilford Press.
 4. WHO ICD-10 (2010). Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser: Klassifikation og diagnostiske kriterier. (10 udgave). København: Munksgaard.

Mindre justeringer af program og litteratur kan forekomme. 

Godkendt til

Voksenmodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.4., 18 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

19.-21. marts 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00, og 2. og 3. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 18 timer.