Specialiseringsmodul i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge v. DSPBU

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401825
 • Region Hovedstaden 
 • 9.1.2025 - 6.2.2026
 • 1.9.2024
 • 16
 • 49000 kr.
 • Tilmeld

Formålet med specialiseringsmodulet er at uddanne og træne psykologer og børne- og ungdomspsykiatere i psykodynamisk psykoterapeutisk behandling af børn og unge.

Gennemførelse af specialiseringsmodulet bibringer kandidaten kendskab til og erfaring med grundlæggende principper i psykodynamisk psykoterapeutisk teori og metode og generelle kliniske kompetencer og redskaber.

Uddannelsen retter sig imod, at kandidaten får viden om og erfaringer med det psykoterapeutiske arbejde i forhold til:

 • Socialt udsatte børn og unge
 • Børn og unge med psykiatriske diagnoser
 • Børn og unge som udviser symptomer på mistrivsel
 • Børn og unge, hvis forældre lider af en psykisk sygdom
 • Børn og unge med fysiske sygdomme eller handicaps eller psykosomatisk syge børn
 • Omsorgssvigtede og misbrugte børn og unge
 • Børn og unge, der har været udsat for traumer og tab
 • Børn og unge, der har alvorlige sociale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige vanskeligheder

Deltagerne vil få indblik i overordnet teoretisk og forskningsbaseret viden om psykodynamisk psykoterapi med børn og unge samt tilhørende assessment og arbejde med forældre, familier og netværk.

Deltagerne vil få kendskab til differentialdiagnostik og psykopatologi hos børn og unge og betydningen, dette har for behandlingsplanlægningen.

Deltagerne vil få færdigheder i at skabe rammer for psykoterapeutisk behandlingsarbejde på et psykodynamisk grundlag og at udføre psykodynamiske psykoterapier med børn og unge.

Deltagerne vil desuden få færdigheder i at organisere konteksten omkring behandlingen af børn og unge ved hjælp af forældrestøttende arbejde, familierådgivning og ved at indgå i netværksarbejdet omkring barnet/den unge.


Specialiseringsmodulet består af 90 timers teoriundervisning og 60 timers gruppesupervision i et forløb der starter januar 2025 og slutter forår 2026. Uddannelsen omfatter 25 hele kursusdage, lagt på sammenhængende torsdage og fredage, heraf 17 dage i Dansk psykologforenings lokaler i København, 8 dage i andre centralt beliggende lokaler i København, fordi der i en 5 måneders periode er lukket for lokalebestilling i Dansk Psykologforening grundet facaderenovering. Hver kursusdag består af undervisning og gruppesupervision. Undervisningen består i en kombination af teoretiske oplæg, case-drøftelser, grupperefleksioner samt et én-dags-seminar ved en udefrakommende internationalt anerkendt underviser inden for området.


Der vil være højst 8 deltagere i hver supervisionsgruppe og højst 16 deltagere på holdet.

Specialiseringsmodulet har tidligere været godkendt af Dansk Psykologforening og dette hold er ligeledes søgt forhåndsgodkendt.


Supervision

Gruppesupervision er en integreret del af modulet. Grupperne består af 4-8 deltagere. I supervisionen kan man drøfte psykoanalytisk/psykodynamisk orienterede psykoterapier med børn og unge, assessment, klinisk observation, forældrearbejde, familiesamtaler, overvejelser om etablering af terapiforløb med børn og unge samt etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutiske kontakt. Der arbejdes med procesnoter i supervisionen. Supervisionsgruppen skifter supervisor midt i forløbet.

Supervisorer:

Lisbeth Elmann, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Godkendt supervisor hos BUP.

Charlotte Andersen, cand.psych.aut, specialist og supervisor i psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge (DSPBU).

Teoriundervisning:

Emne 1: Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber.

Undervisere: Ulrika Hult, psykolog og børn- og ungdomspsykoterapeut (Sverige), supervisor indenfor psykodynamisk psykoterapi (Sverige) og underviser, Lunds universitet, på kurser i psykoterapi.

Sonja Boisen, Cand.psych.aut., Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge (DSPBU) Katrine Zeuthen, Lektor, PhD, cand. psych. aut, Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, Psykoanalytiker IPA.

Emne 2: Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling.

Underviser: Susie Andersen, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge, specialist i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge (DSPBU),supervisor.

Dorte Vesterager, privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Emne 3: Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Underviser: Charlotte Andersen, cand.psych.aut, specialist og supervisor i psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapeut for børn og unge (DSPBU).

Emne 4: Adolescensudvikling, diagnostik/psykoterapi

Underviser: Marianne Skydsbjerg, cand.psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i Børne- og ungdomspsykiatri.

Emne 5: Familieudvikling og forældrearbejde

Underviser: Lisbeth Elmann, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Godkendt supervisor hos BUP.

Emne 6: Arbejde over kulturelle grænser

Underviser: Liselotte Grünbaum, cand.psych.,aut., ph.d., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi

Emne 7: Terapeutens rolle, et psykodynamisk perspektiv på processer i grupper og organisationer.

Underviser: Annemette Hasselager, cand.psych.aut, Specialist og supervisor i organisationspsykologi psykoterapeut, ekstern lektor– eller Birgitte Bonnerup, cand. psych., aut., specialist og supervisor i organisationspsykologi, certificeret psykoterapeut IPP, ekstern lektor.

Forberedelse:

Kursisterne forventes at læse 2000 siders obligatorisk litteratur og derved at forberede sig til de enkelte undervisningsgange samt at medbringe sager til supervision, hvilket omfatter skrivning af procesnoter.

Efter kurset:

Efter gennemførelse af uddannelsen med fuldt fremmøde og maksimalt 10 % fravær modtager deltagerne uddannelsesbevis. DP kræver mindst 60 timers supervision, derfor kan der tilkøbes supervision ved fravær. Supervisionen dokumenteres ved supervisionsbeviser.

Optagelse på specialiseringsmodulet:

Optagelse kan søges af psykologer med autorisation og læger med igangværende speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri (Grunduddannelse i psykoterapi skal være afsluttet). Andre med særlige forudsætninger kan optages med dispensation fra DSPBUs styrelse.

Pris 49.000 kr. for hele forløbet.

Ved ønske om optagelse på holdet, skriv en mail til dspbu@dp-decentral.dk så kontakter Anette Grønbech dig for en gensidigt afklarende samtale.

Endelig og bindende tilmelding sker ved betaling af kursusafgiften på 49000 kr. til Lån og Spar Bank, Reg 0400 kontonr. 4022021082 Tilmeldingsfrist 1. september 2024.

Fra maj 2024 vil en detaljeret plan for undervisningsforløbet være tilgængelig på www.dspbu.dk Spørgsmål kan rettes til ovenstående mail eller til Anette Grønbech, formand for styrelsen for DSPBU på tlf 41139950

Om uddannelsen til psykodynamisk børne- og ungeterapeut:

Dansk Psykologforenings Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 uddannet specialister i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge.

Uddannelsen som psykodynamisk børn- og ungeterapeut starter med Specialiseringsmodulet – som er et selvstændigt forløb, der ikke forudsætter, at man fortsætter med de andre elementer i DSPBUs uddannelse til børn- og ungeterapeut. Læs mere på www.dspbu.dk


Praktiske informationer

Hvor afholdes arrangementet?

DPs lokaler i København

Hvornår?

25 kursusdage - 12 sammenhængende torsdag-fredage ca. 1 gang om måneden 1 dag internationalt seminar

Tidspunkt:

torsdage 10-17, fredage 8.30-15.30

Tilmelding?

På mail til dspbu@dp-decentral.dk - endelig tilmelding ved betaling

Hvem kan tilmelde sig? <

autoriserede psykologer - læger under uddannelse til børn og unge psykiater

Tilmeldingsfrist?

2024-09-01

Pris

49.000 kr.