Økonomi i DP’s netværk

Her kan du få styr på, hvordan et netværk administreres, og hvordan økonomien hænger sammen.

Udpeg en kasserer i styrelsen

Alle kredse, sektioner, selskaber og netværksgrupper skal udpege en kasserer, der varetager visse opgaver i fællesskab med sekretariatet og andre opgaver i fællesskab med styrelsen i netværket.

Kassereren har, sammen med formanden og den øvrige styrelse, ansvar for netværkets (også kaldet den decentrale enhed) økonomi samt for at fremlægge økonomi og årsregnskab på netværkets årlige generalforsamling. DP har i samarbejde med netværket ansvar for bogføring af alle transaktioner, foretage betalinger, opkræve kontingenter (gælder kun for selskab/netværksgrupper), udsendelse af det godkendte regnskab, indberette udbetalt kilometerpenge, løn m.m. til relevante myndigheder.

Betaling af fakturaer og udlæg for netværk

Fakturaer skal sendes til faktura@dp.dk. For alle indsendte fakturaer skal du inkludere en reference til navnet på dit netværk.

Udlæg samt b-honorar skal afregnes igennem afregningssystemet.

Nedenstående opgaver vedr. økonomi har kassereren i samarbejde med formanden ansvar for:

 • Opkrævning og registrering af netværkets kursusgebyr samt sikre at indbetalingerne finder sted
 • Sikre at alle de kurser, som netværket står for og hvor der opkræves kursusgebyr, er momsbelagte
 • Sikre at sende udgifter løbende og opkræve kursusgebyr fra deltagere. Alle udgifter håndteres via Zexpense. Her godkender formand og kasserer alle udgifter elektronisk
 • Find adgang og vejledning til afregningssystemet
 • Sikre at, hvis netværket har oplægsholdere fra udlandet, som skal have udbetalt et honorar, skal følgende oplyses om oplægsholderen: Navn, adresse, aktivitet, banknavn, banks adresse, bankkonto, IBAN-nr., Swift-nr. m.v. Send det til faktura@dp.dk.
 • Sikre, sammen med styrelsen, at SKATs regler vedr. gaver bliver overholdt, det vil sige, at lejlighedstinggaver ikke overstiger markedsværdien på 800 kr. Det skal oplyses klart på bilaget, hvem der har modtaget gaven. Kontanter og gavekort bliver gavemodtageren beskattet fuldt af.

Har du spørgsmål til økonomistyring for dit netværk, så kontakt regnskab@dp.dk eller økonomichef Henrik Jangö Poulsen på hpj@dp.dk.

 • Alle netværk får hvert år senest inden udgangen af april tilsendt et regnskab fra DP for det forgangne år. Har du spørgsmål til dit netværks regnskab, skal du sende en mail til regnskab@dp.dk. Det kan derfor være fordelagtigt først at afholde de lokale generalforsamlinger efter modtagelsen af regnskabet.

  DP udsender nu månedsrapporter, hvor du kan se det fulde regnskab inklusive balancer. Mangler du en månedsrapport, eller har du brug for hjælp til at læse den, er du velkommen til at skrive til regnskab@dp.dk.

 • Alle netværk i DP modtager årligt et tilskud fra DP, som det er muligt at arrangere faglige kurser og medlemsaktiviteter for.

  Tilskuddet er fastsat ud fra budgettet, som er vedtaget på seneste generalforsamling. Tilskuddet udbetales til decentrale enheder senest med udgangen af april hvert år. Beløbet indsættes på konti, som administreres af DP.

 • Tilskud til alle decentrale enheder tildeles i starten af 2024. Tilskuddet udregnes som et fast beløb plus et beløb, der er afhængigt af, hvor mange medlemmer der er i den enkelte enhed.

  Administrationen i DP sender oversigter over det tildelte tilskud ud, og samtidigt vil det være synligt i de månedsrapporter, der løbende udsendes.

  Du kan i din decentrale enhed overføre resterende midler fra et år til et andet, svarende til 2 års tilskud. Midlerne, der overstiger, trækkes tilbage til sekretariatet.

 • Når et medlem indmelder sig i et fagligt selskab/netværksgruppe, betaler medlemmet kontingent som en supplerende betaling ud over tilskuddet. Medlemmet indmeldes i et selskab eller netværksgruppe igennem Mit DP. Kontingent opkræves én gang om året (1. kvartal) sammen med det ordinære DP-kontingent.

  Nye medlemmer opkræves fra indmeldelsestidspunktet. Kontingentet følger det regnskabsår, hvor det er indbetalt. Betalingen er bindende, når beløbet er modtaget. Kontingentet bogføres i det faglige selskab/netværksgruppes regnskab.

  Medlemskab af et fagligt selskab eller en netværksgruppe, skal være afmeldt inden 14. december 2023, hvis du ikke ønsker at være medlem længere og vil undgå opkrævning i 2024.

 • Ønsker en person medlemskab af yderligere et selskab, sektion eller en netværksgruppe, skal formanden for enheden eller medlemmet sende en e-mail med informationen til Medlemsservice i DP. Fristen for indmeldelse af associerede medlemmer er 31. december 2023, hvis der skal opkræves kontingent for det associerede medlem.

  E-mailen skal indeholde følgende oplysninger om det associerede medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Stilling
  • Uddannelse

  Informationerne skal sendes til Marianne Rostock på mro@dp.dk. Herefter opretter vi medlemskabet og giver besked til både medlem og formand.

  Har du spørgsmål vedrørende associerede medlemmer, så kontakt mro@dp.dk.

 • Fra 2024 er det ikke længere muligt at henvise associerede medlemmer til at indbetale kontingent direkte til selskabets/netværksgruppens konto. Dette skyldes de nye bogføringsregler, hvor indbetalinger uden korrekt oprettelse i vores system vil blive afvist af banken.

  Vær opmærksom på at psykologer, der ikke er medlem af DP, ikke kan være medlem af et selskab eller en netværksgruppe. Et medlemskab af en fagforening er en personfølsom oplysning, og derfor kan en virksomhed ikke stå om betaler i vores system.

  Når DP har registreret modtagelsen af et kontingent, gælder medlemskabet for det aktuelle kalenderår. Kontingentet tilbagebetales ikke ved fejlbetaling eller ved beslutning om udmeldelse inden årets afslutning, uanset om betalingen er foretaget via girokort eller PBS..

Ny guide for anvendelse af de decentrales midler

Bestyrelsen har godkendt en ny guide for anvendelse af de decentrales midler. Den nye guide erstatter tidligere retningslinjer og er gældende fra 1. september 2023. Guiden er til de frivillige i foreningen.

De overordnede principper for anvendelse af tilskudsmidler er:

 • At der som udgangspunkt er fri råderet til at anvende midlerne til gavn for flest mulige af medlemmerne, herunder inden for formålet af foreningen.
 • At der sikres god og lovlig forvaltning af foreningens tilskudsmidler, herunder at de kan godkendes af revisionen.

Læs guiden

Hvis du har spørgsmål til guiden eller er i tvivl så kontakt økonomichef Henrik Jangö på mail hpj@dp.dk eller direktør Jacob Stengaard Madsen på mail jsm@dp.dk.

Det er i sidste ende DP’s bestyrelse, som godkender udgifterne, og du kan få din sag behandlet i bestyrelsen, hvis du ønsker at bruge midler på en måde, som ikke kan godkendes.