Økonomi i DP’s netværk

Her kan du få styr på, hvordan et netværk administreres, og hvordan økonomien hænger sammen.

Udpeg en kasserer i styrelsen

Alle kredse, sektioner, selskaber og netværksgrupper skal udpege en kasserer, der varetager visse opgaver i fællesskab med sekretariatet og andre opgaver i fællesskab med styrelsen i netværket.

Kassereren har, sammen med formanden og den øvrige styrelse, ansvar for netværkets (også kaldet den decentrale enhed) økonomi samt for at fremlægge økonomi og årsregnskab på netværkets årlige generalforsamling. DP har i samarbejde med netværket ansvar for bogføring af alle transaktioner, foretage betalinger, opkræve kontingenter (gælder kun for selskab/netværksgrupper), udsendelse af det godkendte regnskab, indberette udbetalt kilometerpenge, løn m.m. til relevante myndigheder.

Tilskud fra DP

Alle netværk i DP modtager årligt et tilskud fra DP, som det er muligt at arrangere faglige kurser og medlemsaktiviteter for.

Tilskuddet er fastsat ud fra budgettet, som er vedtaget på seneste generalforsamling. Tilskuddet udbetales til decentrale enheder senest med udgangen af april hvert år. Beløbet indsættes på konti, som administreres af DP.

Ny guide for anvendelse af de decentrales midler

Bestyrelsen har godkendt en ny guide for anvendelse af de decentrales midler. Den nye guide erstatter tidligere retningslinjer og er gældende fra 1. september 2023. Guiden er til de frivillige i foreningen.

De overordnede principper for anvendelse af tilskudsmidler er:

  • At der som udgangspunkt er fri råderet til at anvende midlerne til gavn for flest mulige af medlemmerne, herunder inden for formålet af foreningen.
  • At der sikres god og lovlig forvaltning af foreningens tilskudsmidler, herunder at de kan godkendes af revisionen.

Læs guiden

Hvis du har spørgsmål til guiden eller er i tvivl så kontakt økonomichef Henrik Jangö, hpj@dp.dk eller direktør Jacob Stengaard Madsen på mail jsm@dp.dk.

Det er i sidste ende DP’s bestyrelse, som godkender udgifterne, og man kan få sin sag behandlet i bestyrelsen, hvis man ønsker at bruge midler på en måde, som ikke kan godkendes.

Regnskab

Alle netværk får hvert år senest inden udgangen af februar tilsendt et regnskab fra DP for det forgangne år. Har du spørgsmål til dit netværks regnskab, skal du sende en mail til regnskab@dp.dk.

Kontingent i faglige selskaber/netværksgrupper

Når et medlem indmelder sig i et fagligt selskab/netværksgruppe, betaler medlemmet kontingent som en supplerende betaling ud over tilskuddet. Medlemmet indmeldes i et selskab eller netværksgruppe igennem Mit DP. Kontingent opkræves én gang om året (1. kvartal) sammen med det ordinære DP-kontingent.

Nye medlemmer opkræves fra indmeldelsestidspunktet. Kontingentet følger det regnskabsår, hvor det er indbetalt. Betalingen er bindende, når beløbet er modtaget. Kontingentet bogføres i det faglige selskab/netværksgruppes regnskab.

Betaling af fakturaer og udlæg for netværk

Fakturaer skal sendes til faktura@dp.dk. For alle indsendte fakturaer skal du inkludere en reference til navnet på dit netværk.

Udlæg samt b-honorar skal afregnes via zArrangement.

Nedenstående opgaver vedr. økonomi har kassereren i samarbejde med formanden ansvar for:

  • Opkrævning og registrering af netværkets kursusgebyr samt sikre at indbetalingerne finder sted
  • Sikre at alle de kurser, som netværket står for og hvor der opkræves kursusgebyr, er momsbelagte
  • Sikre at sende udgifter løbende og opkræve kursusgebyr fra deltagere. Alle udgifter håndteres via Zexpense. Her godkender formand og kasserer alle udgifter elektronisk
  • Find adgang og vejledning til Zexpense/Zarrangement
  • Sikre at, hvis netværket har oplægsholdere fra udlandet, som skal have udbetalt et honorar, skal følgende oplyses om oplægsholderen: Navn, adresse, aktivitet, banknavn, banks adresse, bankkonto, IBAN-nr., Swift-nr. m.v. Send det til faktura@dp.dk.
  • Sikre, sammen med styrelsen, at SKATs regler vedr. gaver bliver overholdt, det vil sige, at lejlighedstinggaver ikke overstiger markedsværdien på 800 kr. Det skal oplyses klart på bilaget, hvem der har modtaget gaven. Kontanter og gavekort bliver gavemodtageren beskattet fuldt af.

Har du spørgsmål til økonomistyring for dit netværk, så kontakt regnskab@dp.dk eller økonomichef Henrik Jangö Poulsen på hpj@dp.dk.

Valg og registrering af styrelsesmedlemmer i dit netværk

Alle netværk vælger en bestyrelse, og udvalgsposterne registrerer du selv i Mit DP under fanen ”Min forening”. Du kan også hente en medlemsliste over dit netværk i Mit DP. Det er formanden, næstformanden, kasserer og sekretæren i alle netværk, som har adgang til funktionerne i Mit DP.

Se en vejledning, der viser, hvordan du bruger funktionerne i Mit DP.

Er der formandsskifte i din decentrale enhed, skal du skrive en mail med ændringen til dp@dp.dk eller regnskab@dp.dk..