Pædagogisk Psykologisk Sektion

Velkommen til Pædagogisk Psykologisk Sektions side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Du kan kontakte styrelsen i sektionen på: pps@dp-decentral.dk

Styrelsesmedlemmer i sektionen

Formand
Pernille Dorph
pernille.dorph@rk.dk

Næstformand
Johanne Bennett
cn13853@rk.dk

Sekretær
Hannah Wang-Dantzer
cn23597@rk.dk

 • Vedtaget på stiftende generalforsamling 30/11 1996 .
  Ændret på generalforsamling 10/10 2000

  Navn og afgrænsning
  § 1. Sektionens navn er Pædagogisk Psykologisk Sektion af Dansk Psykolog Forening.

  Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 12.

  Stk. 3. Sektionen er landsdækkende.

  Formål
  § 2. Sektionens formål er inden for det pædagogisk psykologiske fagområde at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:

  – at samle psykologer til fremme af de faglige og fagpolitiske spørgsmål, der er særlige for medlemsgruppen.
  – at være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
  – at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner.
  – at fremme medlemmernes samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen.
  – at samle viden om arbejdsvilkår og løn- og ansættelsesvilkår blandt sektionens medlemmer for hvilke Dansk Psykolog Forening har forhandlingsret.
  – at være sagsbehandlende for de sager, som bestyrelsen henlægger til sektionen.
  – at fremme foreningens indflydelse på planlægning inden for arbejdsområde og faglige interesseområder.

  § 3. Til opfyldelse af sektionens formål skal der:
  – afholdes medlemsmøder i sektionen.
  – iværksættes informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder også efteruddannelsesbehov.
  – afholdes møder med andre sektioner om spørgsmål af fælles interesse.
  – formidle oplysninger til medlemmer i sektionen og andre sektioner om de aktuelle opgaver.
  – iværksætte og afholde kurser og efteruddannelse.

  Medlemmer af sektionen
  § 4. Alle kandidatmedlemmer i Dansk Psykolog Forening, der er omfattet af dobbeltorganiseringsaftalen mellem Danmarks Lærerforening og Dansk Psykolog Forening, og som ikke kan henføres til ledersektionen, har ret til medlemskab af sektionen.

  Stk. 2. Tilmelding til sektioner med anden faglig afgrænsning end angivet af ansættelsesforhold sker skriftligt til Dansk Psykolog Forenings sekretariat, der, forinden tilmelding accepteres, hører sektionen.

  Stk. 3. Arbejdsløse medlemmer af Dansk Psykologforening med interesse for sektionens arbejde kan efter skriftlig anmodning til sektionsstyrelsen optages i sektionen.

  Stk. 4. Man kan ikke samtidig være stemmebærende medlem af flere sektioner.

  Kompletterende vedtægter
  § 5. Sektionen kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal, og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.

  Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nærværende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

  Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.
  Sektionsgeneralforsamling
  § 6. Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september – oktober.

  Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 8 ugers varsel ved skriftlig meddelelse fra sektionsstyrelsen i brev eller medlemsblad til alle medlemmer.

  Stk. 3. Endelig dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse til alle medlemmer.

  Stk. 4. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde:
  a. valg af dirigent
  b. beretning om sektionens virksomhed
  c. aflæggelse af regnskab
  d. budget for det kommende år
  e. valg af formand
  f. valg af styrelse
  g. eventuelt

  Endvidere bør dagsordenen indeholde forberedelse af Dansk Psykolog Forenings generalforsamling og fremsættelse af forslag hertil og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn.

  Stk. 5. Sektionsgeneralforsamlingens beslutninger skal være i overensstemmelse med sektionens vedtægter og Dansk Psykologforenings love.

  Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis ét medlem begærer det.

  Stk. 7. Stemmeafgivningen sker ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt.

  Sektionsstyrelse
  § 7. Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som vælges på sektionsgeneralforsamlingen. Styrelsen skal minimum bestå af 3 medlemmer. Det tilstræbes at der vælges 2 suppleanter. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Styrelsen fastsætter selv en dagsorden.

  Stk. 2. Sektionsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem sektion og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

  Stk. 3. Sektionsstyrelsens myndighedsområde bestemmes i øvrigt nærmere i kompletterende vedtægter.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen vælges for to år ad gangen. I ulige kalenderår vælges 1 medlem og i lige år 2 medlemmer. Skal der vælges flere styrelsesmedlemmer end 1 eller 2, vil det sidst valgte medlem være valgt for et år.

  Stk. 5. Valg til sektionsstyrelsen sker ved simpelt flertalsvalg med bundet omvalg.

  Regionskontaktpersoner
  § 8. Sektionens regionale arbejde forestås af en kontaktperson. i region/amt

  Stk. 2. Kontaktpersonens opgave er koordinering og strukturering af sektionens arbejde i regionen samt varetagelse af kontakten til sektionsstyrelsen.

  Stk. 3. Kontaktpersonerne vælges af medlemmer, der har arbejdsplads i de enkelte regioner/amter. Valget gælder for 2 år ad gangen.

  Samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse
  § 9. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal høre sektionsstyrelsen, inden der træffes beslutninger, der er af særlig betydning for sektionens medlemmer.
  Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

  Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse gennemføre høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

  Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra sektionerne.

  Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i en sektion.

  Opløsning
  § 10. Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 25