Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Arrangementer i selskabet

 • Kurset vil belyse psykopatologien ved autismespektrumtilstande hos voksne med fokus på differentialdiagnostiske udfordringer i forhold til det skizofrene spektrum.

  Der vil i undervisningen blive inddraget kasuistikker fra undervisernes erfaringer fra Region Hovedstadens specialafsnit for autisme og adhd.

  Kurset er målrettet klinikere, der arbejder med diagnostik.

  Undervisere:

  Daniel M. Godthjælp Nielsen, specialpsykolog

  Maja Zandersen, specialpsykolog, PhD

  Begge undervisere har flere års erfaringer med udredning af patienter, der er henvist med henblik på vurdering af autisme-spektret.

  Tidspunkt: Den 24. januar 2024. Fra kl. 10.00 til 16.45

  Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Pris: inkl. forplejning: 1125 kr. for medlemmer af Selskabet og 1375 kr. for ikke-medlemmer. For deltagere der ikke er medlem af Dansk Psykologforening: 1450 kr.

  Deltagere: Kurset henvender sig til psykologer og læger.

  Tilmelding: Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive kursets titel, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Beløbet indsættes på vores konto i lån og spar 0400 4012612244 med angivelse af kursets titel.

  Indmeldelse i Selskabet sker igennem MitDP.

  Hvis du ønsker mail direkte fra Selskabet med f.eks. nyhedsbreve og kursusannoncer skal du give dp besked om at de må maile fra os. Det gør du på DPs hjemmeside under min side.

  Deadline for tilmelding til kurset er den 20. december 2023.

  Kurset søges godkendt af DP under Diagnostik & psykopatologi på Specialiseringsmodulet, på specialistuddannelsen i Psykopatologi (13.4.4.2.1 ).

 • GENERALFORSAMLING  2024 i Selskab for Psykologisk Psykiatri

   

  Hermed indkaldes til Generalforsamling mandag 15. april 2024 kl. 17.00.

  Den afholdes i Psykologforeningen Stockholmsgade 27 2100 København Ø.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om selskabets virksomhed i 2023.
  4. Forelæggelse af det i DP reviderede og godkendte regnskab for 2023 til orientering.
  5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for 2024.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Lars Andersen, Dione Nogueira, Susanne Bærentzen samt suppleant Josephine B. Lange.
  9. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år.
  10. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
  11. Eventuelt

  Såfremt du ønsker forplejning, sandwich og vand m/u brus, bedes du tilmelde dig senest den 2. April 2024.

  Det gør du ved at sende en mail til: spp@dp-decentral.dk.

  Mange hilsner

  Bestyrelsen i Selskab for Psykologisk Psykiatri.

Om selskabet

Selskab for Psykologisk Psykiatri blev stiftet 1997, som et græsrodsinitiativ inden for Psykologforeningen. Et hovedformål var oprindelig at arbejde på at fremme en (fag)psykologisk tilgang inden for psykiatrien, som var (og til dels stadig er) domineret af et lægeligt, biomedicinsk perspektiv. I debatter i dagens Danmark efterspørges der jo fortsat ikke bare flere psykologer, men også en mere psykologisk/psykosocial forståelse af psykiske lidelser, inden for både voksen- & børne-unge området.

Selskabet arrangerede debatmøder, som ”fyraftensmøder”, men har fra et tidligt tidspunkt også afholdt kvalificerende faglige kurser.

I en del år gav det en kreativ dynamik i arbejdet i Selskabet, at dets bestyrelse bestod af psykologer fra dels hospitalspsykiatrien, dels socialpsykiatrien. Det gav anledning til en del uformelle, men livlige faglige diskussioner! Efterhånden er det dog længe siden, vi har haft kolleger fra socialpsykiatrien med. – Kolleger, der arbejdede inden for børne-unge området, dannede 2006 SPBU – Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge.

Efter et stort arbejde fra ikke mindst de ledende psykologer Birgitte Bechgaard (Selskabets mangeårige formand) og Per Knudsen blev der i 2005 omsider oprettet en specialistuddannelse i Psykopatologi i DPF. Selskab for Psykologisk Psykiatri blev et specialebærende selskab, med de rettigheder & forpligtelser, der følger af det.  Der var særdeles meget at gøre i det nye Psykopatologiske Fagnævn i især det første års tid, da mange søgte specialistgodkendelse under overgangsordningen.

I 2010 kom så Specialpsykologuddannelsen inden for psykiatrien. Specialpsykologerne blev opfordret til at danne deres eget faglige netværk inden for Selskab for Psykologisk Psykiatri. Men de valgte i stedet at oprette et separat fagligt selskab. –  Mange har glædet sig over, at der endelig er kommet en strømlinet, arbejdsgiverbetalt videreuddannelse for psykologer, a la lægernes, hvor man hidtil  jo selv har måttet sammenstykke en specialistuddannelse som et puslespil af mange forskellige kurser, måske over en årrække, som man selv har måttet finde måder at få finansieret på. – Andre har dog slået på, at i en videreuddannelse, der er betalt af arbejdsgiverne, er det også i høj grad arbejdsgiverne, der bestemmer indholdet, og at specialpsykologer under uddannelse i høj grad må tage sig af hvad, der traditionelt har været lægeopgaver i psykiatrien, hvor der typisk mangler læger. Nogle specialpsykologer under uddannelse har også klaget over ikke at have tid nok til psykoterapi; ligesom der i den travle psykiatriske dagligdag er blevet mindre og mindre tid til klassisk psykologisk testning.

Nogle psykologer har ønsket at holde sig til at lave traditionelt psykologarbejde i psykiatrien, ligesom en del hverken har søgt specialistuddannelse i Psykopatologi el. specialpsykologuddannelse, men en anden specialistuddannelse, oftest som specialist i Psykoterapi.

Generelt kan man sige, at det siden 2010 har været en selvfølge, at der er en hel del psykologer ansat i psykiatrien, men at deres metodefrihed til gengæld er blevet kraftigt beskåret. I Regionerne er det i høj grad bestemt oppefra, hvordan psykologer skal arbejde terapeutisk.

Selskabets formål er beskrevet i vores vedtægter, § 2.  Vores hovedopgave er i dag i praksis at arrangere meritgivende kurser på specialiseringsmodulet på specialistuddannelsen i Psykopatologi, som der faktisk er en vis efterspørgsel efter blandt DPF’s medlemmer.

Selskabet har fra starten haft en repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn, er derudover aktivt med i diverse udvalgsarbejde i DPF, f.eks. omkring diagnoser, og afgiver høringssvar, omkring opdatering af officielle kliniske retningslinjer o.a..

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Pensionist pr. 1/5/20
Aut. psykolog, godkendt specialist i Psykoterapi
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Sofie Wagner
Region Hovedstadens Psykiatri
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
Herstedvester Fængsel
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Josephine Bruun Lange
Psykolog på sengeafsnit
Psykiatrisygehuset i Slagelse
E-mail: Josehinebruunlange@hotmail.com

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i et selskab/netværk

Du indmelder dig igennem Mit DP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.