Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Arrangementer i selskabet

 • Kurset vil indledningsvist berøre typiske traumereaktioner som PTSD, sorg, dissociation og andre komplekse traumereaktioners grundlæggende karakter, men primært have fokus på at håndtere traumer ud fra en Traume-bevidst tilgang (TBT).

  Den traume-bevidste tilgang opstod i USA og har der været anvendt bl.a. i sundhedsvæsenet med det formål at forbedre brugernes tilfredshed og personalets trivsel.

  I 2019 blev grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse bl.a. af forskere og brugere fra alle fem regioner. Opgaven var at udarbejde en national beskrivelse af den traume-bevidste tilgang i en dansk psykologisk/psykiatrisk praksis.

  Formålet med kurset

  Kursisten får kendskab til typiske traumereaktioner samt kendskab til at arbejde ud fra en traume-bevidst tilgang (TBT) på tværs af psykiatriske diagnoser.

  Underviser

  Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af PTSD. Cæcilie har omfattende erfaring med behandling af- og undervisning i følgerne af psykiske traumer, og er ansvarlig læge i Traumeklinikken. Cæcilie er aktiv i det Nationale TBT Center og bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer. Hun er medforfatter til bogen “Traumer i psykiatrien”.

  Tidspunkt

  Den 23. november 2023 fra kl. 10.00 til 16.30

  Sted

  Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Pris

  Inkl. forplejning: 800 kr. for medlemmer af Selskabet og 1000 kr. for ikke-medlemmer.

  Deltagere

  Kurset henvender sig til psykologer og læger. Pga. lokalets størrelse er der kun plads til 18 deltagere, så hurtig tilmelding anbefales.

  Tilmelding

  Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive kursets titel, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Beløbet indsættes på vores konto i lån og spar 04004012612244 med angivelse af kursets titel.

  Indmeldelse i Selskabet sker igennem MitDP.

  Hvis du ønsker mails direkte fra selskabet med f.eks. nyhedsbreve og kursusannoncer skal du give samtykke om at modtage markedsføring i MitDP.

  Deadline for tilmelding til kurset er den 1. november 2023.

  Kurset søges godkendt af DP på specialiseringsmodulet på specialistuddannelsen i Psykopatologi (under 13.4.4.2.3 Behandling). For de øvrige specialistuddannelser søges kurset godkendt ift. retningslinjerne for fleksibelt valg med 6 timer. Der udstedes kursusbevis.

Om selskabet

Selskab for Psykologisk Psykiatri blev stiftet 1997, som et græsrodsinitiativ inden for Psykologforeningen. Et hovedformål var oprindelig at arbejde på at fremme en (fag)psykologisk tilgang inden for psykiatrien, som var (og til dels stadig er) domineret af et lægeligt, biomedicinsk perspektiv. I debatter i dagens Danmark efterspørges der jo fortsat ikke bare flere psykologer, men også en mere psykologisk/psykosocial forståelse af psykiske lidelser, inden for både voksen- & børne-unge området.

Selskabet arrangerede debatmøder, som ”fyraftensmøder”, men har fra et tidligt tidspunkt også afholdt kvalificerende faglige kurser.

I en del år gav det en kreativ dynamik i arbejdet i Selskabet, at dets bestyrelse bestod af psykologer fra dels hospitalspsykiatrien, dels socialpsykiatrien. Det gav anledning til en del uformelle, men livlige faglige diskussioner! Efterhånden er det dog længe siden, vi har haft kolleger fra socialpsykiatrien med. – Kolleger, der arbejdede inden for børne-unge området, dannede 2006 SPBU – Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge.

Efter et stort arbejde fra ikke mindst de ledende psykologer Birgitte Bechgaard (Selskabets mangeårige formand) og Per Knudsen blev der i 2005 omsider oprettet en specialistuddannelse i Psykopatologi i DPF. Selskab for Psykologisk Psykiatri blev et specialebærende selskab, med de rettigheder & forpligtelser, der følger af det.  Der var særdeles meget at gøre i det nye Psykopatologiske Fagnævn i især det første års tid, da mange søgte specialistgodkendelse under overgangsordningen.

I 2010 kom så Specialpsykologuddannelsen inden for psykiatrien. Specialpsykologerne blev opfordret til at danne deres eget faglige netværk inden for Selskab for Psykologisk Psykiatri. Men de valgte i stedet at oprette et separat fagligt selskab. –  Mange har glædet sig over, at der endelig er kommet en strømlinet, arbejdsgiverbetalt videreuddannelse for psykologer, a la lægernes, hvor man hidtil  jo selv har måttet sammenstykke en specialistuddannelse som et puslespil af mange forskellige kurser, måske over en årrække, som man selv har måttet finde måder at få finansieret på. – Andre har dog slået på, at i en videreuddannelse, der er betalt af arbejdsgiverne, er det også i høj grad arbejdsgiverne, der bestemmer indholdet, og at specialpsykologer under uddannelse i høj grad må tage sig af hvad, der traditionelt har været lægeopgaver i psykiatrien, hvor der typisk mangler læger. Nogle specialpsykologer under uddannelse har også klaget over ikke at have tid nok til psykoterapi; ligesom der i den travle psykiatriske dagligdag er blevet mindre og mindre tid til klassisk psykologisk testning.

Nogle psykologer har ønsket at holde sig til at lave traditionelt psykologarbejde i psykiatrien, ligesom en del hverken har søgt specialistuddannelse i Psykopatologi el. specialpsykologuddannelse, men en anden specialistuddannelse, oftest som specialist i Psykoterapi.

Generelt kan man sige, at det siden 2010 har været en selvfølge, at der er en hel del psykologer ansat i psykiatrien, men at deres metodefrihed til gengæld er blevet kraftigt beskåret. I Regionerne er det i høj grad bestemt oppefra, hvordan psykologer skal arbejde terapeutisk.

Selskabets formål er beskrevet i vores vedtægter, § 2.  Vores hovedopgave er i dag i praksis at arrangere meritgivende kurser på specialiseringsmodulet på specialistuddannelsen i Psykopatologi, som der faktisk er en vis efterspørgsel efter blandt DPF’s medlemmer.

Selskabet har fra starten haft en repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn, er derudover aktivt med i diverse udvalgsarbejde i DPF, f.eks. omkring diagnoser, og afgiver høringssvar, omkring opdatering af officielle kliniske retningslinjer o.a..

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Pensionist pr. 1/5/20
Aut. psykolog, godkendt specialist i Psykoterapi
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Sofie Wagner
Region Hovedstadens Psykiatri
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
Herstedvester Fængsel
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Josephine Bruun Lange
Psykolog på sengeafsnit
Psykiatrisygehuset i Slagelse
E-mail: Josehinebruunlange@hotmail.com

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.