Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab (SBPS)

Velkommen til SBPS's side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Medlemmer i selskabets styrelse


Formand
Mette Thorlund Lauritzen

Næstformand
Susanne Birgitte Zajac

Kasserer
Helene Vejrup Dohrmann

Styrelsesmedlem
Dione Nogueira

Ressourceperson: Christine Posselt

Ressourceperson: Peter Damby

Selskabets fælles mail: sbps@dp-decentral.dk

Indmeldelse i et selskab/netværk

Du indmelder dig igennem Mit DP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Vedtægter for Social og beskæftigelsespsykologisk Selskab i Dansk Psykolog Forening

§ 1, navn og afgrænsning:
Selskabets navn er ”Social og beskæftigelsespsykologisk Selskab (SBPS)
§ 1. stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening. § 18.
Stk. 3. I kompletterende vedtægter bestemmes nærmere kriterier for selskabets faglige afgrænsning.
Stk. 4. Selskabet er landsdækkende
Formål
§ 2. Selskabets formål er inden for sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:
1. At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
2. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
3. At fremme og styrke psykologien og psykologers arbejde og indflydelse indenfor beskæftigelsesområdet
4. At initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
5. At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabet størrelse.
6. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
7. At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
8. At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
9. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).
10. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.
11. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet inden for selskabets område.
Stk. 2. I kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere formål.:

Arbejdsmåde
§ 3. Til opfyldelse af selskabets formål skal der:
1. Afholdes medlemsmøder i selskabet.
2. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov.
3. Afholdes møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder.
4. Formidles oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om de aktuelle opgaver.
5. Iværksættes og afholdes kurser.

Medlemmer af Selskabet
§ 4. Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterierne for selskabets faglige afgrænsning, jf. § 1. stk. 3, har ret til medlemskab af selskabet.
Stk. 2. Man kan samtidig være stemmebærende medlem af flere selskaber.
Stk. 3. Det påhviler de faglige selskaber at opkræve særskilt kontingent fra selskabets medlemmer. Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.

Kompletterende vedtægter
Paragraf 5. Selskabet kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på selskabets generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.
Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nærværende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.
Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

Generalforsamling i det faglige selskab
§ 6. Det faglig selskab holder en årlig generalforsamling i perioden januar – april og inden udgangen af april måned. Denne kan afholdes virtuelt. [vedtaget på selskabets generalforsamling i november 2021].
Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6.
Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden indeholder:
1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af forretningsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
6. Valg af styrelse for det faglige selskab.
7. Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med selskabets vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.
Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6, stk. 8.

Selskabsstyrelse
§ 7. Selskabets landsdækkende arbejde forestås af en styrelse, som konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Styrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.
Stk. 3. Styrelsens myndighedsområde bestemmes i øvrigt nærmere i kompletterende vedtægter.
Stk. 4. Styrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.
Stk. 5. Styrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Valgperioden bestemmes i selskabets supplerende vedtægter. Genvalg kan finde sted efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Stk. 6. Regler for valg og opstillinger af kandidater bestemmes nærmere i kompletterende vedtægter.
Stk. 7. Styrelsen afholder møder efter behov.

Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse
§ 8. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for selskabets medlemmer, høre styrelsen for det faglige selskab.
Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.
Stk. 4. Styrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.
Stk. 5. Styrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for selskabet.
Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra selskaber og selskaber.
Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i et selskab.

Opløsning
§ 9. Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 32.