Fællesskabet skal gøre psykologerne stærkere

Vi er stærkere sammen. Vi ønsker at styrke fællesskabet i foreningen, så flere medlemmer oplever, at det er nemt, attraktivt og relevant at bidrage til det fagpolitiske arbejde, ligesom fællesskabet skal stå på en bred og sikker repræsentation af medlemsinteresser.

Foreningen skal desuden stimulere debat og refleksion om de mange etiske spørgsmål og dilemmaer, man uvægerligt møder som psykolog gennem sit arbejdsliv.

 • Etik er centralt for psykologers praksis, uanset hvor de virker. De fagetiske principper skal yde vejledning og støtte for refleksion om etik. Foreningen skal sikre, at medlemmerne oplever god adgang til debat og refleksion om de fagetiske spørgsmål og dilemmaer de møder.

  Dansk Psykolog arbejder for at styrke og udvikle foreningens arbejde med etik. De nordiske etiske principper for psykologer skal udbredes med nye og tidssvarende metoder, som øger den brede medlemsskares bevidsthed om fagetik.

  Komite for Etik vil i kommende generalforsamlingsperiode udvikle et refleksionsværktøj til DP’s hjemmeside om Etik. Dette refleksionsmateriale omhandler etiske dilemmaer af generel karakter og i forskellige faglige funktioner, der kan skabe et mere dynamisk materiale end pjecer med det sigte, at fremme interessen for brug kollegialt på arbejdspladser, i netværk, ved supervision, temaarrangementer og andre formidlings- og undervisningssammenhænge.

 • Vi ønsker at styrke og udvikle det frivillige engagement i foreningen, så endnu flere medlemmer engagerer sig aktivt i foreningens arbejde. Det skal være attraktivt for flere at være med og foreningens arbejde skal hvile på en sikker repræsentation af medlemmernes interesser og ønsker til deltagelsesformer.

  Dansk Psykolog Forening etablerer et arbejdsprogramudvalg der skal gøre det nemmere, gennemsigtigt og mere attraktivt for flere medlemmer at engagere sig i det frivillige arbejde i foreningen. Programudvalget får til opgave at afprøve forskellige, nye måder hvorpå medlemmer kan engagere sig i foreningens demokrati.

  Udvalget skal etablere muligheder for eksperimenter og prøvehandlinger, hvor fx et konkret initiativ eller aktivitet kan bruges til at engagere medlemmer. Det kan være aktuelle politiske begivenheder hvor DP tilbyder en nem måde for medlemmerne at demonstrere deres opbakning eller modstand. Det kan være andre temaer, beslutninger eller fagområder hvor udvalget afprøver forskellige metoder til at indsamle repræsentative holdningstilkendegivelser via debatarrangementer, meningsmålinger med videre. En første indsats kan oplagt være at iværksætte et initiativ, hvor medlemmer engagerer sig i at forholde sig til grundlaget for den hospitalsbaserede indsats over for borgere med psykiske lidelser.

  Udvalget kan oplagt vælge områder, som der allerede arbejdes med i foreningen mhp. at afprøve om nye metoder giver et mere repræsentativt resultat. Udvalget skal evaluere hvilke inddragelsesformer, der engagerer mest, opleves mest attraktive og giver det mest repræsentative resultat for foreningen at hvile sine beslutninger på.

 • Overgangen fra studerende på universiteterne til færdiguddannet psykolog er krævende og kan være vanskelig. I foreningens rådgivning af de nyuddannede er det tydeligt, at tilværelsen ændres markant, universiteterne forbereder kun i begrænset omfang til arbejdslivet, og mange arbejdspladser er ikke gode til at modtage og introducere nyuddannede psykologer. Der kan være mange omveje til drømmejobbet, og det kan tage år at finde sig en god vej gennem karrieren både fagligt og vilkårsmæssigt. Nyuddannede psykologer møder desuden et arbejdsmarked både offentligt og privat, som kan virke brutalt, med hård styring af ressourcer og store forventninger om, at den nye medarbejder performer fra første dag.

  Dansk Psykolog Forening hjælper de nyuddannede psykologer til en god overgang fra studie­tilværelsen til arbejdsmarkedet, uanset hvor psykologerne kommer hen.

  Dansk Psykolog Forening vil udvikle og udbyde tilbud til nyuddannede psykologer og psykologer i slutningen af studiet. Tilbuddene – ”intropakken” – skal ruste de nye psykologer til en god start på arbejdslivet. Det kan være virtuelle og fysiske arrangementer, information, vejledning og rådgivning i forskellige formater på hjemmesiden og sociale medier, som film og podcast, og ved henvendelse til foreningen pr. telefon eller mail. Temaerne vil blandt andet være autorisation, forskellige former for beskæftigelse, mentorordning, etisk refleksion og etiske dilemmaer, introduktion til arbejdsmarkedet samt forenings­fællesskabets muligheder.

  Intropakken udvikles dynamisk og elementer og temaer skiftes ud og forandres efter evaluering af, hvad de nye og kommende psykologer finder attraktivt og ønsker at prioritere at pakken skal indeholde.

 • Dansk Psykolog Forening vil sikre, at den udformede handicappolitik lever op til handicap-konventionerne og gavner alle i Dansk Psykolog Forening. Politikken skal omfatte både foreningens ansatte og foreningens medlemmer.

  Der arbejdes for at alle foreningens medlemmer får adgang til de fordele og privilegier, foreningen kan tilbyde, herunder både autorisation, specialistuddannelser og ydernummer-ordningen. Det skal sikres lige adgang for alle medlemmer inklusiv medlemmer med funktionsnedsættelser.

  Alle, både ansatte og medlemmer kan blive ramt af en funktionsnedsættelse. En handicappolitik vil kunne styrke fællesskabet og gøre det stærkere.