Psykologerne skal have et godt arbejdsliv og en god indtjening

Vi vil sikre psykologerne gode løn- og arbejdsvilkår samt bedre forretningsmuligheder på det liberale marked for psykologydelser. Vi vil arbejde for gode arbejdsmiljømæssige betingelser for psykologerne.

Vi vil monitorere medlemmernes tilfredshed med den service, foreningen leverer og vi vil kontinuerligt forbedre, udvikle og modernisere foreningens ydelser, så vi møder medlemmernes forskellige forventninger og krav.

I forlængelse af DP’s arbejde for gode arbejdsvilkår, tilbydes der rådgivning og vejledning til medlemmer om arbejdsforhold i forbindelse med handicap og fastholdelse på arbejdsmarkedet ligesom foreningen forhandler når f.eks. en afskedigelse er usaglig eller udtryk for forskelsbehandling. Vi arbejder for stærkere og mere tidssvarende overenskomster med veltilrettelagte og inddragende processer for kravsudtagelsen, og vi fortsætter arbejdet for adgang til psykolog­behandling efter behov.

 • Medlemmernes tilfredshed med den service de modtager fra foreningen er et afgørende mål for foreningens succes. Dansk Psykolog Forenings medlemmer skal opleve service af høj kvalitet, når de opsøger rådgivning og forhandling om løn og ansættelsesforhold, kontrakter og vilkår, forretningsudvikling samt anden rådgivning og forhandling. Det er en helt fundamental grundsten i foreningens eksistens­berettigelse, at medlemstilfredsheden er høj på alle disse områder. Derfor vil foreningen fortsætte og udvide den monitorering af medlemstilfredsheden, som er påbegyndt.

  Monitoreringen af medlemmernes tilfredshed er afgørende for at kunne foretage nødvendige justeringer og prioriteringer af foreningens serviceudbud og ydelser.

  Data om medlemstilfredshed skal kunne bruges aktivt til at kvalitetssikre, udvikle, justere og prioritere i foreningens serviceudbud til medlemmerne. Det kræver, at vi investerer i systemer og kompetencer, så valide data om medlemstilfredshed nemt, sikkert og automatisk kan indsamles og bruges aktivt.

  Vi skal samtidig udvikle nye typer af services til medlemmer som er mere tilgængelige – også udenfor åbningstid, og digitalt – så kontakten både kan foregå personligt over telefonen, men også i eget tempo på hjemmesiden, SoMe eller video. Forskellige medlemmer, og forskellige generationer, har forskellige præferencer for, hvordan man opsøger foreningens hjælp til lønforhandling, kontraktgennemgang, fratrædelser, afskedigelser og anden rådgivning, forhandling og vejledning indenfor tilstødende områder – den forandring i forventninger og efterspørgsel skal foreningen kunne imødekomme.

 • Den offentlige tilskudsordning om psykologhjælp, Praksisoverenskomsten, har snart 30 år på bagen og er forhandlet og fornyet med 2-3 års mellemrum gennem alle årene.

  Ordningen og henvisningskriterierne er knopskudt og har udviklet sig betragteligt gennem årene, men hverken overenskomsten eller bekendtgørelsen bag ordningen er fulgt med. Ved de kommende forhandlinger om fornyelse af Praksisoverenskomsten skal der ske forbedringer af psykologernes vilkår.

  Psykologerne skal være en mere inte­greret del af det sammenhængende sundhedsvæsen og deres forretning skal være rentabel og bæredygtig, både økonomisk, fagligt og arbejdsmiljømæssigt. Men hvis psykologerne skal bidrage mere, kræver det en ændring af bekendtgørelsen, og at overenskomsten i langt højere grad giver mulighed for, at psykologerne kan drive en professionel klinik med gode rammer for at levere høj kvalitet til borgerne. En del af løsningen er derfor også, at man udvikler honorarerne og reducerer den administrative byrde.

  Foreningen fortsætter arbejdet med, at henvisning til Praksisoverenskomsten baseres på klienternes behov for psykologbehandling og ikke på hvad årsagen til deres behov er.

  Foreningen arbejder samtidig på, at de midler, som folketinget afsætter til psykologbehandling, anvendes på psykologordningen – i stedet for, at borgere med behov for psykologbehandling står på unødigt lange ventelister, mens pengene bruges på helt andre formål, end de er tiltænkt.

  Periodeprojekterne fra sidste overenskomstperiode om effektforskning og socioøkonomisk forskning, uddannelses­stillinger, bedømmelsesudvalg, henvisningsveje og adgang til psykologbehandling skal færdiggøres og videreføres ligesom arbejdet for en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi skal fortsætte.

 • Det liberale marked for psykologbehandling er gennem de seneste 10-15 år ændret markant, primært som følge af en voldsom vækst i sundhedsforsikringer. Netværksvirksomheder udfører administration og visitation for forsikringsselskaberne, de styrer markedet og konkurrerer benhårdt indbyrdes på priser. Nye portaler, der, mod betaling, formidler kontakt mellem borgere og psykologer skyder frem. Udviklingen presser psykologerne på det liberale marked. Omkring halvdelen af psykologerne på det liberale område samarbejder med netværksvirksomhederne, og forretningsmodellerne presser psykologernes indtjening og den faglige kvalitet i behandlingen. 54% af de selvstændige samarbejder med netværk, heraf er 24% utilfredse med samarbejdet. Hele 45% angiver at de i deres virksomhed er afhængige af den indtægt de får fra opgaverne, heraf angiver 67 % at det er i forbindelse med opstart af virksomheden i særdeleshed er afhængige.

  Dansk Psykolog Forening vil fortsætte arbejdet med at sikre bedre rammer for psykologer på det liberale mar­ked. De nuværende udfordringer handler om at fortsætte og udvikle arbejdet med at sikre bedre rammer, kvali­­tet og gennemsigtighed i de forsikringsdækkede psykologydelser samt at fortsætte og udvikle indsatserne med forretningsudvikling og med at bidrage til, at selvstændige psykologer er klædt godt på som forretnings­drivende og oplever at foreningen bidrager relevant og værdiskabende til, at de kan levere god kvalitet og have en rentabel, bæredygtig og udviklende forretning.

Eksempler på indsatser

 • DP’s faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser skal fortsat udbredes og kommunikeres til aktører i branchen og til offentligheden.
 • Forsikringsselskaber, netværksvirksomheder og portaler skal fortsat udfordres og påvirkes med henblik på at sikre kvalitet og gennemsigtighed i psykologydelser og bidrage til bedre vilkår for psykologerne.
 • Dansk Psykolog Forening skal tilbyde og udvikle endnu flere professionelle og relevante ydelser til psykologer i liberalt erhverv i form af rådgivning, vejledning, information og medlemsarrangementer om etablering og drift af selvstændig psykologvirksomhed samt om forretningsudvikling.