Psykologien skal bruges til gavn for samfundet

Vi vil arbejde for at påvirke eksterne parter og interessenter til at træffe gode beslutninger med udgangspunkt i psykologernes profession, viden og kompetencer.

Samtidig vil vi bruge psykologien og psykologernes faglighed og ekspertise til at rejse dagsordener og debatter i offentligheden med det mål at kaste lys på samfunds­aktuelle problemstillinger, synliggøre udfordringer og anvise holdbare, realistiske og værdiskabende løsninger med afsæt i psykologfaglig viden. Og vi skal arbejde for, at psykologer ligestilles med læger i alle relevante sammenhænge, herunder i forhold til kompetence til henvisning, erklæringer og ansvar for patientforløb.

 • Barnets udvikling har stor betydning for resten af livet, og der er et stort potentiale for større trivsel i et livstids­perspektiv ved at prioritere børn og unges udvikling og trivsel. Samtidig er der store samfunds­økonomiske gevinster ved at investere tidligt, før mistrivsel udvikler sig til fx alvorlig psykisk lidelse.

  Det store flertal af børn i Danmark trives og udvikler sig godt. Alt for mange børn og unge udvikler dog psykiske problemstillinger og de og deres familier får ikke hjælp af en kvalitet, der svarer til den viden vi har om, hvad der virker. Dansk Psykolog Forening arbejder for at skabe bedre grundlag for børn og unges udvikling og trivsel og for at den viden og forskning, der er til rådighed, anvendes i praksis og udvikles.

  Dansk Psykolog Forening arbejder for en landsdækkende klinisk og konsultativ psykologfaglig indsats af høj kvalitet til børn og unge i deres nærmiljø og for at psykologernes faglighed i børne- og unge­indsatser bliver anvendt tidligt, bredt og relevant til gavn for børn og deres familier. Samtidig skal arbejdet sikre psykologerne nye og attraktive muligheder for faglig udvikling, herunder både kompetenceudvikling og mere systematisk organisering af samarbejdet med andre faggrupper og på tværs af sektorer.

  Fokusområderne i generalforsamlingsperioden forventes især at være arbejdet med at forbedre indsatsen i kommunerne, oplagt i regi af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt at forbedre den regionale indsats i Børne og Ungepsykiatrien og i høj grad at få en landsdækkende systematik i samarbejde mellem region og kommune indenfor området.

  Fokusområderne er valgt, fordi nøglen til en række af løsningerne i meget høj grad skal findes i psykologernes faglighed og en anden og bedre brug af psykologernes kompetencer.

  Foreningen fortsætter i øvrigt arbejdet med at få etableret en offentligt anerkendt certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer på tværs af det familieretlige og socialfaglige system.

 • Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser er en af de største udfordringer i sundhedssystemet. Godt 600.000 danskere lever aktuelt med en psykisk lidelse, og antallet af borgere med psykisk lidelse og behov for psykiatrisk behandling vokser år for år. Anno 2021 står psykiske lidelser for den største sygdomsbyrde på landsplan. Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at behandlingen af mennesker med psykiske lidelser får et markant kvalitetsløft, der afspejler den viden og forskning vi har til rådighed herunder at god behandlingskvalitet bør baseres på teoretisk viden og praksis fra både humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige perspektiver.

  Formålet med Dansk Psykolog Forenings arbejde vil være todelt: Psykologerne skal have bedre muligheder for at bringe deres faglige kompetencer i spil, og der skal ske substantielle forandringer i den behandling, der sik­rer, at langt flere mennesker kan leve et godt liv trods deres psykiske lidelse og få fodfæste, uddannelse og job.

  Fokusområderne i generalforsamlingsperioden forventes især at være arbejdet med at påvirke udarbej­delsen af den kommende nationale 10-årsplan for psykiatrien, der skal vedtages i Folketinget ultimo 2021 eller primo 2022, og følge op på planens implementering og effekt.

  Foreningen arbejder for, at der monitoreres direkte på effekten på patienterne – og ikke, alene, indirekte på mål som metode, interventionsform og andre forhold. Vi skal have bedre viden om, hvorvidt de indsatser, som mennesker med psykiske lidelser modtager, virker.

  Foreningen fortsætter også arbejdet for at udvide og udvikle psykologernes kompetence som ansvarlige for hele patientforløb i den regionale, hospitalsbaserede indsats overfor mennesker med psykiske lidelser, ambulant såvel som stationært.

 • De seneste år har psykologer og psykologfaglig viden fået større og større gennemslag i offentligheden – både i medierne og blandt politiske beslutningstagere i Folketinget, i regionsrådene og i kommunalbestyrel­serne. Det har kvalificeret samfundsdebatten, bidraget til at skabe bedre løsninger – lokalt, regionalt og nationalt – og understøttet respekten for og anerkendelsen af psykologernes unikke og mangfoldige faglighed og dermed understøttet brugen af og efterspørgslen efter psykologernes viden, kompetencer og erfaring. Den udvikling skal fortsætte, for der er stadig et stort potentiale for at berige samfundsdebatten, udvikle kvaliteten i løsningerne og øge brugen af psykologer og psykologfaglig viden, herunder også indenfor mange andre områder af psykologien, end den kliniske psykologi og andre områder der vedrører den mentale sundhed direkte, et helt oplagt udviklingsområde er for eksempel erhvervs- og organisationspsykologien.

  Formålet er at bruge psykologien og psykologernes faglighed og ekspertise til at rejse dagsordener og debat­ter i offentligheden med det mål at kaste lys på samfundsaktuelle problemstillinger, synliggøre udfordringer og anvise holdbare, realistiske og værdiskabende løsninger med afsæt i psykolog­faglig viden. Samtidig profilerer deltagelsen i samfundsdebatten psykologernes kompetencer og faglighed og gøder dermed jorden for bedre og øget brug af psykologernes.

  Foreningen markedsfører psykologerne som eksperter i den offentlig debat og anvender aktivt mange forskellige psykologer blandt medlemmerne, med ekspertise indenfor mange fagområder.

  Foreningen bruger medlemsundersøgelser om psykologernes vurdering af forskellige aktuelle temaer til at sætte fokus på problemstillinger og påvirke beslutninger.

  Foreningen arbejder professionelt med kommunikation og bruger de mest effektive kanaler til politisk interesse­varetagelse og kommunikation. Aktuelt sker politisk interessevaretagelse og offentlig ’agenda setting’ fortrinsvist og klart mest effektivt via sociale medier. Ændrer kanalbilledet sig, skal foreningen tilpasse sig, så de mest effektive kanaler konse­kvent priori­teres. Formålet er at øge kendskabet til Dansk Psykolog Forening, maksimere forening­ens poli­tiske og mediemæssige gennemslag og synliggøre psykologiens betydning for menneskers trivsel og udvikling.

  Der sker en fortsat udvikling af Fagmagasinet P og borgerportalen altompsykologi.dk. En ny hjemmeside er under udvikling ligesom der er iværksat opdatering og markedsføring af søgeportalen psykologeridanmark.dk.