Ny toårig overenskomst i staten

Der er landet en ny toårig overenskomst med staten. Den økonomiske ramme er 8,8 pct. over to år, bl.a. med et centralt tillæg til de psykologer, der udfører børnesagkyndige undersøgelser ved Familieretshuset, forbedrede barselsvilkår samt bedre rammer for fleksibilitet.

Hovedresultater

Her kan du læse om hovedresultaterne, som gælder for hhv. alle akademikere i staten og psykologer i staten. Udover de generelle hovedresultater får du også et overblik over forligene på det statslige område og du kan se, hvad der særligt gælder for din ansættelse. Du kan downloade resultater på de specifikke områder og den samlede forligstekst.

Løn

DP’s højest prioriterede krav var løn, og derfor er vi tilfredse med, at der med forliget er sikret en reallønsfremgang. Med en økonomisk ramme på 8,8 pct. betyder det, at du allerede i år den 1. april 2024 får en lønstigning på 5,9 pct.

Den 1. april 2025 er der afsat 1,7 pct. til lønforbedringer. 1. november 2025 er der afsat 0,20 pct., som skal sikre, at der er grundlag for at modregne i, hvis der skal foretages en negativ regulering. Evt. negativ regulering ud over 0,2 pct. skydes til april 2026.

Det var vigtigt for DP, at størstedelen af den økonomiske ramme udmøntes tidligt i perioden. Det skyldes inflationen, men i høj grad også for at sikre, at de offentlige lønninger følger med, når lønnen stiger i den private sektor.

Derfor har vi også aftalt en forbedring af den såkaldte reguleringsordning, der sikrer, at de statslige lønninger følger den private lønudvikling.

1.4.2024 1.4.2025 1.11. 2025 I alt
Aftalte generelle lønstigninger 4,83 1,27 0,20 6,30
Forv. udmøntning fra reguleringsordning 1,06 0,04 0,00 1,10
Skøn for reststigningen 0,00 0,40 0,00 0,40
I alt 5,89 1,71 0,20 7,80

Der er herudover afsat 1 pct. til andre formål, hvilket gør, at rammen er 8,8 pct.

 

 • DP og staten har indgået forlig om, at der pr. 1. april 2025 ydes et årligt funktionstillæg på kr. 19.500 i grundbeløb (31.03.2012) til psykologer, som gennemfører børnesagkyndige undersøgelser (BSU). Det svarer til et årligt tillæg på kr. 22.600 i nutidskroner (01.10.2023), og et månedligt tillæg på kr. 1.880 i nutidskroner (01.10.2023).

  Tillægget ydes til psykologer, der enten gennemfører dele af eller hele den børnesagkyndige undersøgelse.

  Det er meget positivt, at DP er kommet igennem med et tillæg kun til psykologer. Det har DP arbejdet benhårdt for.

 • Pensionsprocenten bliver løftet med 0,97 pct. pr. 1. april 2025, så den samlede pensionsprocent er 18,07 pct.

  Pr. 1. april 2025 er der mulighed for, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 pct., kan du vælge at få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto i din pensionskasse. Opsparingskontoen giver mulighed for, at du kan spare op til en større fleksibilitet i din indretning af et langt arbejdsliv, fx til brug for en længere rejse, ekstra barsel eller lignende.

 • Der er aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fra 1,5 pct. til 2,02 pct. med virkning fra den 1. april 2024. Samtidig ophører særskilt udbetalt St. Bededagstillæg, som udgjorde 0,45 pct. af lønnen.

 • Det bliver nu muligt at opspare frihed til senere brug. Opsparingen kan være afspadsering fra pålagt merarbejde og særlige feriedage og giver en mere fleksibel anvendelse af din frihed. Der kan opspares frihed i op til 15 dage i alt, heraf 8 dages afspadsering i ordningen.

  Ændringen træder i kraft fra den 1. maj 2025.

 • Forliget sikrer fuld løn i yderligere 3 uger, efter den 10. uge efter fødsel til alle medforældre under den øremærkede barsel i staten. Det giver familier bedre muligheder for at udnytte den øremærkede barsel i den nye barselsorlov.

  Udover barsel med løn til fædre og medmødre er lønretten forbedret for flerlingeforældre med 13 uger til hver, forudsat at ændringerne i barselsloven vedtages.

  For soloforældre øges lønretten med yderligere 10 uger.

  Hvis en forælder dør efter barnets fødsel, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til fravær med løn. Tilsvarende gælder for adoptanter, hvis den ene adoptant dør efter barnets modtagelse.

  Det gælder også for adoptanter. Ændringerne træder i kraft for børn født den 1. april 2024 eller senere.

 • Den statslige kompetencefond, hvor der kan søges midler til efteruddannelse, videreføres.

  Parterne vil i den kommende periode styrke den fælles forståelse af strategisk kompetenceudvikling i Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser. Formålet er at understøtte implementering af kompetenceaftalen i praksis med fokus på de statslige arbejdspladsers strategiske og systematiske kompetenceudvikling.

 • Vi har aftalt, at de centrale aftaler (fx Samarbejdsaftalen) skal gennemgås i perioden med henblik på at sikre en understøttelse af de lokale drøftelser mht. implementering af kunstig intelligens. Det skal gøres for at sikre, at I på arbejdspladserne får drøftet såvel potentialer som risici ved kunstig intelligens.

 • Forholdene er forbedret for de tillidsvalgte. Det er aftalt, at på arbejdspladser med spredte lokationer eller med medarbejdergrupper på over 100 medarbejdere skal der forhandles en tillidsrepræsentantstruktur. Endvidere må tillidsrepræsentanter fremover mødes med nye kolleger i arbejdstiden.

  Herudover skal det indhegnes, at tillidsrepræsentanter skal have den nødvendige tid til hvervet, ved at tydeliggøre, at drøftelse af tidsforbruget (udover ved nyvalg/genvalg) normalt bør ske mindst en gang årligt, og at man kan her drøfte behovet for en reduktion af de sædvanlige opgaver.

 • Der er desuden resultater, der berører forskellige ansættelsesformer i staten. Du kan se, hvordan det specifikt ser ud for dit område, når du downloader pdf’erne med forlag i boksen herunder.

  • Special- og chefkonsulenter i departementerne, jf. AC forliget afsnit V. Overenskomst for akademikere, pkt. 2
  • Videnskabelige medarbejdere på statens område, jf. AC forliget afsnit V. Overenskomst for akademikere, pkt. 7 -16
  • Undervisere på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser, jf. AC forliget afsnit V. Overenskomst for akademikere, pkt. 3

Du skal stemme om resultatet

Før overenskomsten bliver endelig og formelt godkendt skal den i urafstemning blandt medlemmerne.

 • Du vil få tilsendt et elektronisk valgkort, hvor du kan afgivne din stemme.
 • Kontrollér gerne din private e-mailadresse – i mitDP – hvis du er i tvivl om din mail er opdateret.
 • Datoen for urafstemningen er 2.-12. april 2024.

Se forlig