OK24: Dit og mit arbejdsliv er til forhandling

Overenskomstforhandlingerne 2024 (OK24) på det offentlige område er i gang. Det er nu, vi har mulighed for at stille nye krav til vores arbejdsliv, der kan få stor effekt med lang levetid. Her får du overblik over processen og kan stille forslag til, hvordan vi kan arbejde for et godt og attraktivt arbejdsliv.

Indflydelse på overenskomsterne starter og slutter hos dig

Når vi taler om overenskomster og OK24, taler vi om dit og mit arbejdsliv. OK24 betyder, at vores arbejdsliv er til forhandling, når vi igen skal forhandle vores overenskomst. Det sker hvert tredje år sammen med alle de andre akademiske organisationer. Næste gang i 2024 og gælder hele det offentlige område.

Overenskomsten har kæmpe betydning for, at vi som udgangspunkt har gode forhold og vilkår på det danske arbejdsmarked. Overenskomsten bestemmer blandt andet løn- og pensionsforhold, regler om arbejdstid og opsigelse, samt hvordan vi løser tvister.

Men overenskomsten rummer mere end det. Den er med til at sætte rammen om vores arbejdsmiljø og mange af de problemstillinger, vi skal finde løsninger på.

Hver tredje år sammen med alle de andre akademiske organisationer forhandler vi overenskomsterne på det offentlige område. Næste gang i 2024.

Se overblik over hele forhandlingsforløbet

Hvad er et godt og attraktivt arbejdsliv?

Det er ikke for sjov, vi går til forhandlingsbordet for at skabe bedre rammer i et alvorligt arbejdsliv som psykologer. Det er derfor, vi stiller krav. Og det er derfor, det hedder kravsindsamling, når vi samler alt det, er vigtigt for dig og dine kolleger på jeres arbejdsplads og for jeres arbejdsmiljø.

Ideer og forslag er indsamlet

Hvor er der behov for bedre vilkår på arbejdspladsen? Hvor er der udfordringer i dagligdagen? Er der noget, der ikke længere er tidssvarende i forhold til den måde, I arbejder på nu?

Vi har indsamlet idéer og forslag frem til 25. maj 2023, så vi er godt rustet til forhandlingerne med alle de andre AC-organisationer.

Forstå forkortelser og få forklaringer

Hvem forhandler hvornår? Hvad betyder alle forkortelserne? Få styr på begreberne om OK24.

 • Akademikerne, der forkortes AC (Akademikernes Centralorganisation) er paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Med i AC er blandt andre Dansk Psykolog Forening, lægerne (FAS og YL), magistrene (DM), Djøf og IDA.

 • Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) er en samarbejdsorganisation, der forhandler generelle løn- og ansættelsesvilkår på det statslige område. Her indgår Akademikerne sammen med Stats- og kommunalt ansattes Forhandlingsfællesskaber (SKAF) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Overenskomstforhandlingerne med skatteministeren føres i fællesskab af CFU’s forhandlingsudvalg.

 • En af de særlige ting ved det danske arbejdsmarked er, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne som hovedregel aftaler sig til rette om løn-og ansættelsesvilkår også kaldet den danske model.

 • Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO). Dansk Psykolog Forening er i FHO repræsenteret af forhandlingschef Lis Ethelberg.

 • Forhandlingsaftale er, når flere organisationer bliver enige om at føre fælles overenskomstforhandlinger. Aftalen fastlægger typisk hvilke og hvor krav, de vil stille og hvornår organisationerne skal tage stilling til et resultat.

 • Forhandlingsfællesskabet består af alle organisationer på det kommunale og regionale område. Det repræsenterer omkring 565.000 ansatte i landets 98 kommuner og 5 regioner.

 • Dansk Psykolog Forening (DP) har forhandlingsretten for alle psykologer ansat i det offentlige. Det betyder, at vi forhandler psykologers løn og vilkår med de offentlige arbejdsgivere fx offentlige institutioner, hele sundhedsvæsenet, kommuner og regioner eller andre organisationer, der beskæftiger psykologer.

  Når du bliver ansat som psykolog i det offentlige, har DP eksklusiv-ret til at forhandle din kontrakt på plads.

  Faktisk er det sådan, at arbejdsgiveren skal sende kontraktudkastet til os, så vi kan sikre, at du får det, du er berettiget til. Og så vi kan forhandle de bedst mulige rammer for dig på baggrund af vores erfaring og viden om andre medlemmers løn og vilkår. Hvis du ikke er medlem af DP, blåstempler vi blot tilbuddet, hvis det overholder minimumskravene i overenskomsten.

 • Krav som omfatter mere end en organisations medlemmer. Det kan fx være regler for tillidsrepræsentanter, generelle lønstigninger, ferie og barsel som omfatter alle eller pension og skalatrin på tværs af alle akademikere på overenskomster.

 • Hovedaftalen indeholder bestemmelser, der beskriver organisationens forhandlingsret. Den fastlægger desuden konfliktløsningssystemet og fredspligten i overenskomstperioden. Hovedaftalerne er indgået mellem arbejdsgiverne og organisationerne.

  Hovedaftaler fastlægger grundprincipper for de indbyrdes aftalerelationer mellem henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagersiden og drejer sig i hovedsagen om:

  • samarbejde
  • organisationsret
  • konfliktret
  • arbejdsgivers ledelsesret
  • arbejdsstandsning
  • mægling og voldgift
  • aftalebrud
  • opsigelse af overenskomster

  Det er altså med andre ord i hovedaftalerne, det fremgår, hvem der behandler spørgsmål om fortolkning af og brud på overenskomsterne, og det er aftalt, at det er hovedaftaleparterne.

 • Aftale mellem de offentlige arbejdsgivere og forhandlingsfællesskaberne om en tidsplan og emneinddeling for overenskomstforhandlingerne.

 • Aftale om løn- og arbejdsvilkår indgået mellem på den ene side en arbejdsgiverforening eller en arbejdsgiver og på den anden side en eller flere fagforeninger og/eller fagforbund på vegne af en eller flere grupper lønmodtagere.

 • Aftale om at afsætte et bestemt beløb eller ramme til anvendelse til et specifikt formål ved de centrale overenskomstforhandlinger.

 • Angiver den samlede værdi af et overenskomstresultat. Det inkluderer både arbejdstid, lønstigninger, ferie, barsel og andre forbedringer.

 • Ordning, der skal sikre at lønudviklingen på det offentlige område følger det private. Lønnen bliver reguleret med 80 procent af forskellen mellem den offentlige og den private lønudvikling – både i opad- og nedadgående retning

  Hvis de private lønninger stiger med 4 procent og de offentlige kun stiger med 2 procent, sikrer reguleringsordningen en yderligere stigning til det offentlige på 1,6 procent.

 • Aftalepapir, som typisk danner grundlag for stillingtagen i de faglige organisationer, og som udarbejdes i umiddelbar forlængelse af overenskomstforhandlingerne. Går også under betegnelsen forhandlingsprotokollat.

 • Krav som alene påvirker én organisations medlemmer. Det kunne fx være et krav fra Dansk Psykolog Forening om at stille krav om et tillæg til autoriserede psykologer.

 • Urafstemning er en afstemning, hvor alle i en gruppe stemmer ved direkte valg og ikke gennem repræsentanter. Urafstemning bruges blandt andet ved afstemning om faglige overenskomster, efter forhandlerne har færdiggjort forhandlingerne.

Overblik over forhandlingsforløbet

 • Marts 2023 Politisk godkendelse af materiale og proces
 • April – maj 2023 Virtuelle debatmøder med medlemmerne
 • Maj 2023 Debat og ideudveksling på årsmøde for tillidsrepræsentanter
 • 25. maj 2023 Sidste frist for at indsende krav til forhandlingerne til OK24@dp.dk
 • 8. juni 2023 Bestyrelsen godkender indstilling til DP’s krav – særlige krav for psykologerne
 • 18. august 2023 Bestyrelsen  godkender endelig indstilling til AC-krav – fælles krav for akademikerne
 • December 2023
  Forhandlingsfællesskabet (FF) og KL udveksler krav for det kommunale område.
  FF og Danske Regioner udveksler krav for det regionale område
  CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udveksler krav for det statslige område
 • December 2023 Forhandlingerne går i gang
 • Februar 2024 Forhandlingerne forventes af være færdige
 • Februar – marts 2024 Urafstemning blandt medlemmerne
 • April 2024 De nye overenskomster træder i kraft

Inspirationsoplæg til OK24

Hvad skal vi fokusere på? To debatoplæg giver dig inspiration til at diskutere og vende idéer, forslag og krav til dit arbejdsliv fremover. Debatoplæggene har sat en retning og fungeret som inspiration for drøftelserne på medlemsmøder.

Download AC’s debatoplæg (pdf)
Download OK24-præsentation til medlemsdiskussion i din klub (pptx)

Et godt arbejdsliv i en stærk offentlig sektor – Akademikernes OK24 temaer

 • Løn – Den offentlige løn skal følge den private?
 • Lønsystemet – er det godt nok i dag?
 • Bæredygtigt arbejdsliv – fleksibilitet, livsfaser og familieliv
 • Mobilitet og forandring – sikring af gode vilkår på et foranderligt arbejdsmarked
 • Pension
 • Seniorrettigheder
 • Arbejdstid
 • Et arbejdsmarked uden barriere
 • Plads til faglighed
 • Kompetenceudvikling
 • TR-systemet
 • Bedre rammer for de løstilknyttede på arbejdsmarkedet
 • Ledere
 • Tidsbegrænsede ansatte