Aftale om tillæg og engangstillæg i Region Hovedstaden

Sidst opdateret 05.07.2024

DP har indgået en rammeaftale om varige tillæg og engangstillæg til en gruppe psykologer i Region Hovedstaden på baggrund af den såkaldte trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Årligt tillæg til en gruppe psykologer

Konkret betyder det, at nogle psykologer i psykiatriske akutmodtagelser, i retspsykiatrien og på øvrige akutte afsnit vil fremover modtage et årligt tillæg på 10.270 kr. (2024-niveau). Beløbet flugter tillæggene i den centrale overenskomstaftale.

Der er også aftalt, at psykologer kan modtage en række engangsvederlag for fastholdelse i 2024 og 2025 på hhv.15.000 kr. og 5.000 kr. Disse engangstillæg skal udmøntes lokalt i dialog mellem ledelserne og DP/FællesTR.

Kriterier for at modtage tillæg som psykolog

For at modtage tillægget skal psykologen leve op til en række kriterier.

  • Psykologen skal have mindst 5 års erfaring
  • Afdeling/afsnit skal have stor personaleomsætning/stor vagtbyrde/mange vacancer/små enheder/enheder med få psykologer

Derudover kan arbejdsgiveren i udvælgelsen af psykologerne lægge vægt på:

  • Afdelingens trivsel
  • Godt arbejdsmiljø
  • Tværfagligt samarbejde
  • Sammenhængende patientforløb
  • Tværgående funktioner
  • Påtager sig et særligt ansvar i vacancesituationer

Aftalens afgrænsning og beløbsstørrelserne er de samme som for læger, sygeplejersker m.fl.  Regionen er meget optaget af at behandle de udvalgte grupper ens. Begrundelserne er fastholdelse.

Den konkrete udmøntning af aftalen går i gang efter sommerferien, og først efter en lokal proces mellem ledelsen og Danske Regioner og Dansk Psykolog Forenings tillidsrepræsentanter, vil de konkrete psykologer få besked.

Engangstillæggene vil blive udbetalt med udgangen af november 2024.

Rammeaftalen et led i trepartsaftalen

Trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik før jul, betød, at udvalgte faggrupper fik et lønløft. Med trepartsaftalen blev desuden afsat en ekstraordinær pulje penge til strategisk løndannelse lokalt i regionerne og disse penge skal iht. trepartsaftalen målrettes psykiatri, akutområdet, det medicinske område på hospitalerne samt yderområderne. Lønmidlerne skal bruges for at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer.