Toårig overenskomst i regionerne 2024

Der er landet en ny toårig overenskomst med Danske Regioner. Den økonomiske ramme er 8,8 pct. over to år, bl.a. med to centrale tillæg til psykologer. Det ene tillæg vedrører autorisationstillæg til autoriserede psykologer, og det andet tillæg er et tillæg til psykologer, der er ansat i Børne- og Ungepsykiatrien.

Hovedresultater i OK24

Løn

DP’s højest prioriterede krav var løn, og derfor er vi tilfredse med, at der med forliget er sikret en reallønsfremgang. Med en økonomisk ramme på 8,8 pct. betyder det, at du i løbet af 2024 får en lønstigning på 5,76 pct. (4,00 pct. pr. 1. april 2024 og 1,76 pct. fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2024).

I 2025 er der afsat 0,77 pct. til lønforbedringer, og i september 2025 er der yderligere indlagt en særlig ekstraforhandling om lønnen med henblik på at håndtere en eventuel ubalance (positiv såvel som negativ) mellem den regionale og den private lønudvikling.

Det var vigtigt for DP, at størstedelen af den økonomiske ramme udmøntes tidligt i perioden. Det skyldes inflationen, men i høj grad også for at sikre, at de offentlige lønninger følger med, når lønnen stiger i den private sektor.

Derfor har DP også aftalt en forbedring af den såkaldte reguleringsordning, der sikrer, at de regionale lønninger følger den private lønudvikling.

 

2024 2025 I alt
Generelle lønstigninger inkl.
reguleringsordningen
April: 4%
Oktober: 1,76%
0,77 % 6,53 %
Øvrige forbedringer 2,07 %
Forbedringer i alt 5,76 % 2,84 % 8,60 %

Hertil kommer en forventet reststigning på 0,2 % i OK-perioden og dermed en samlet økonomisk ramme på 8,8 %

Autorisationstillæg

DP og Danske Regioner har indgået forlig om, at der med virkning pr. 1. april 2025 ydes et pensionsgivende autorisationstillæg på kr. 46.909 i grundbeløb (31.03.2018). Det svarer til et årligt tillæg på kr. 51.469,49 i nutidskroner (01.10.2023), og et månedligt tillæg på kr. 4.289,12 i nutidskroner (01.10.2023).

Tillægget ydes til psykologer, der er autoriserede.

Alle regionalt ansatte psykologer modtager i dag et lokalt aftalt autorisationstillæg. Dette tillæg vil bortfalde og overgå til det centralt aftalte autorisationstillæg pr. 1. april 2025.

Det er meget positivt, at DP er kommet igennem med, at autorisation skal belønnes af de centrale parter via overenskomsten, det giver en meget større sikkerhed for tillægget. Det har DP arbejdet benhårdt for.

Børne- og Ungepsykiatrien

Børne- og Ungepsykiatrien er udfordret af både en presset rekrutteringssituation og stigende behov for ydelser. Med virkning pr. 1. april 2025 ydes et særligt pensionsgivende tillæg på kr. 9.000 årligt i grundbeløb (31.03.2018). Det svarer til et årligt tillæg på kr. 9.874,98 i nutidskroner (01.10.2023), og et månedligt tillæg på kr. 822,92 i nutidskroner (01.10.2023).

Tillægget ydes til psykologer, afdelings- og overlæger samt ergo- og fysioterapeuter ansat ved Børne- og Ungepsykiatrien. Det er meget positivt, at DP er kommet igennem med yderligere et tillæg til psykologer.

Ekstraordinær forhandling

 • For at understøtte balancen mellem den regionale og private lønudvikling er parterne enige om at optage forhandlinger i september 2025.
 • Forhandlingen er med henblik på i indeværende overenskomstperiode at håndtere en eventuel ubalance mellem den regionale og den private lønudvikling.

 

Andre forbedringer

 • Pensionsprocenten bliver løftet med 1,99 procentpoint pr. 1. april 2025, så den samlede pensionsprocent er 20,57 pct.

  Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 pct., kan du vælge at få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto i din pensionskasse. Opsparingskontoen giver mulighed for, at du kan spare op til en større fleksibilitet i din indretning af et langt arbejdsliv, fx til brug for en længere rejse, ekstra barsel eller lignende.

 • Der er aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse med 0,54 pct. til 1,49 pct. med virkning fra den 1. maj 2024. Samtidig ophører særskilt udbetalt St. Bededagstillæg, som udgjorde 0,45 pct. af lønnen. Feriegodtgørelsen og ferietillægget udbetales sammen og er nu på 2, 49% i alt.

 • Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2025 og omfatter ikke-administrative akademiske chefer, som ansættes i stillinger, hvor deres konkrete akademiske uddannelse er en forudsætning for bestridelsen af stillingen. Dette er særligt interessant for psykologer i chefstillinger som fremadrettet vil blive sikret vilkår efter chefaftalen i stedet for akademikeroverenskomsten.

  Chefer i stillinger, som pr. 1. april 2025 er omfattet af Aftale for chefer, påvirkes ikke af indgåelsen af aftale for ikke-administrative chefer.

 • Det bliver nu muligt at opspare frihed til senere brug. Ordningen giver en mere fleksibel anvendelse af din frihed. Opsparingen kan være ”6. ferieuge” og afspadsering fra pålagt merarbejde. Der kan opspares frihed i op til 15 dage. I alt heraf 8 dage fra afspadsering.

  Ændringen træder i kraft fra den 1. april 2025.

  • Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 pct., kan den enkelte psykolog fremover vælge at forsætte med at indbetale til pension, få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto i den enkeltes pensionskasse.
  • Pengene indbetales til kontoen af arbejdsgiver efter skattetræk.
  • Der kan ske udbetaling fra opsparingskontoen før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingerne er skattefrie. Pengene kan bruges efter eget valg f.eks. til at finansiere orlov eller pauser i arbejdslivet – eller til andre formål.
  • Der er ikke knyttet (nye) frihedsrettigheder til kontoen. Frihed – pause – kræver derfor aftale med arbejdsgiveren. Ellers kan pengene anvendes i forbindelse med jobskifte eller selvbetalt orlov.
  • Parterne er enige om, at det er vigtigt at TR har mulighed for at kunne varetage sit hverv, være synlig på arbejdspladsen og at medarbejderne har en lokal repræsentant. Derfor fremhæves det, at det kan aftales, at der vælges mere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution, samt at der er pligt til at optage forhandling om at indgå en lokal aftale, såfremt en eller flere af de (lokale) repræsentanter anmoder herom.
  • Parterne har hertil aftalt, at hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale TR-struktur, kan hver af parterne efter 1. oktober 2024 vælge at inddrage en mægler.
  • Parterne samler i OK-perioden viden om, hvornår det kan være hensigtsmæssigt med mere end én TR pr. overenskomstgruppe pr. institution.
  • TR gives mulighed for at mødes med nyansatte i arbejdstiden.
  • Parterne er enige om at etablere en udviklingsfond pr. 1. januar 2026 for at understøtte fortsat udvikling af den danske aftalemodel.
 • Forliget sikrer fuld løn i yderligere 3 uger, efter den 10. uge efter fødsel til alle medforældre under den øremærkede barsel i regionen. Det giver familier bedre muligheder for at udnytte den øremærkede barsel i den nye barselsorlov.

  Udover barsel med løn til fædre og medmødre er lønretten forbedret for flerlingeforældre med 13 uger til hver, forudsat at ændringerne i barselsloven vedtages.

  For soloforældre, hvor barnet kun har en forældre på tidspunktet for fødslen, øges lønretten med yderligere 10 uger.

  Hvis en forældre dør efter barnets fødsel, får den efterlevende forældre ret til yderligere 10 ugers orlov med løn. Retten reduceres dog med det antal uger, den afdøde forældre allerede har afholdt med dagpengeret.

  Ovenstående gælder også for adoptanter. Ændringerne træder i kraft for børn født den 1. april 2024 eller senere.

 • Den regionale kompetencefond, hvor der kan søges midler til efteruddannelse, videreføres. Det er vigtigt for DP, da særligt mange psykologer gør brug af kompetencefonden med stor succes.

  Den særlige ordning om, at der for masteruddannelser kan søges op til 50.000 kr. pr. ansat pr. år fra fonden, fortsættes.

 • Det fælles arbejde om en styrket indsats om arbejdsmiljøet i regionerne fortsætter. Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere er motiverede og trives, og hvor arbejdsmiljø og løsning af kerneopgaven tænkes sammen.

  Det overordnede mål med parternes indsats er, at færre ansatte i den regionale sektor udsættes for belastende påvirkninger i arbejdsmiljøet og flere oplever trivsel og motivation.

  På baggrund af ovenstående videreføres og udvikles centrale initiativer i perioden:

   • Videreførelse af uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø
   • Videreførelse af uddannelse for leder/TR/AMR i psykisk arbejdsmiljø i regi af PUF.
 • Det regionale arbejdsmarked har også i fremtiden brug for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere – også medarbejdere med særlige sårbarheder og udfordringer, som kommer med værdifulde kompetencer.

  Der igangsættes et periodeprojekt hvor formålet er at understøtte kommunale arbejdspladser i at tiltrække, inkludere og fastholde medarbejdere med særlige sårbarheder og udfordringer. Projektet vil bl.a. indhente casehistorier fra regionale arbejdspladser, der har gode erfaringer med at inkludere medarbejdere med særlige behov samt udarbejde inspirationsmateriale til arbejdspladserne.

  Projektet vil søge inspiration og samarbejdsmuligheder med relevante aktører på området under projektet.

Øvrige OK24-resultater

  • Personer, som genoptager beskæftigelse efter at være fratrådt og overgået til pension, bliver omfattet af overenskomsternes dækningsområde og får fulde overenskomstmæssige vilkår, herunder ret til pensionsbidrag af lønnen.
  • Pensionister, der ansættes den 1. maj 2024 eller senere, omfattes af de nye bestemmelser fra ansættelsens start. Allerede ansatte pensionister omfattes af de nye bestemmelser senest den 1. oktober 2024.
 • Der er i 2023 indgået en politisk aftale om reform af universitetsuddannelserne i Danmark. Reformen indeholder bl.a. en kandidatuddannelse på 75 ETCS-point, en erhvervskandidatuddannelse og en erhvervsrettet kandidatuddannelse med virksomhedsforløb. Udmøntningen af den politiske aftale afventer kandidatudvalgets afrapportering og efterfølgende relevant lovgivning.

  På det statslige område er der ved OK24 indgået en aftale vedrørende ansatte med disse kandidatuddannelser. Akademikerne og RLTN er enige om, at der optages drøftelser, når der foreligger en samlet afklaring af løn- og ansættelsesvilkår på det statslige område for disse grupper. Dette med henblik på at overføre principperne fra den statslige aftale

  • Tryghedspuljen videreføres.
  • Aftale om kontrolforanstaltninger moderniseres som følge af den teknologiske udvikling.
  • Fuldtidsindsats videreføres i ”Sammen om udvikling af de regionale arbejdspladser”.
  • Politisk dialog hvis der konstateres særlige udfordringer ift. længerevarende ansættelser på timeløn eller med meget få timer.
  • På vej til omlægning af områdetillæg – model drøftes i perioden.
  • Kompetencefonden videreføres, og muligheden for at søge op til 50.000 kr. årligt til masteruddannelse videreføres