Ansættelse i Grønland

Sidst opdateret 10.01.2024 Af konsulent Helle Berit Jungersen

Her får du overblik over de regler, der gælder, hvis du overvejer at arbejde i Grønland. Du får svar på lønforhold, hvad du gør ved sygdom, når du skal på barsel, og hvordan boligforhold er, og om du kan få hjælp til det.

Ved ansættelse som psykolog i det grønlandske selvstyre og kommunerne vil du blive omfattet af AC overenskomsten indgået mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Psykolog Forening (DP). I overenskomsten er der også mulighed for ansættelse som special- elle chefkonsulent.

En ny overenskomst er undervejs og er pt. til afstemning. Den nye overenskomst vil træde i kraft pr. 1. april 2023 med tilbagevirkende kraft.

Tjenestefrihed

Er du offentlig ansat i Danmark, har du ret til at få tjenestefri uden løn (orlov), hvis du skal arbejde i en offentlig stilling i Grønland. Ligeledes har du ret til at få tjenestefri, hvis fx din ægtefælle/samlever udsendes til tjeneste i Grønland.

Arbejdstider

I Grønland har du en arbejdsuge på 40 timer. Herudover kan du have en rådighedsforpligtelse, som dækker merarbejde i indtil 25 timer inden for hvert kvartal. Din arbejdsgiver skal dog tilrettelægge arbejdet, så du så vidt muligt kan undgå merarbejde.

Løn 

Du indplaceres på grundløntrin 7-17 og 21, alt afhængig af din erfaring som psykolog. Hvis du fx er nyuddannet, og jobbet er dit første som psykolog, vil du blive indplaceret på løntrin 7 og med lønanciennitet fra ansættelsesdatoen. Hvert år rykker du et løntrin. Det betyder, at du efter 1 år rykker op på løntrin 8 og så fremdeles. Se § 3 i overenskomsten (+ link)

Når du sammenlagt har været ansat 10 måneder i Grønland (ancienniteten kan være fra flere dokumenterede ansættelsesforhold), får du et kvalifikations- og fastholdelsestillæg. Dette gælder, hvis du arbejder som fuldmægtig i Grønlands selvstyres centraladministration eller i kommuner med rådighedstillæg, og hvor du varetager administrativt arbejde.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver ansat i en institution i selvstyret, som ikke er en del af centraladministrationen, får du ikke automatisk fastholdelsestillæg, medmindre du særskilt aftaler det. Tillægget stiger løbende til og med det 8. år.

Hvis du indtager en særlig stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende er en stilling, der ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for indplacering på grundlønnen, kan der aftales et § 6 tillæg. Den lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten og nærmeste leder kan på dine vegne aftale et § 6 tillæg på op til 3.000 kr. pr. måned. Du bedes kontakte DP for at høre, om der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, forhandles tillægget af DP og den lokale ledelse. Hvis der er tale om et § 6 tillæg, der er større end 3.000 kr. pr. måned, forhandler DP med selvstyret.

Medarbejdere, der  varetager administrative opgaver får et  anciennitetsbestemt administrationstillæg og rådighedstillæg. Rådighedstillægget dækker merarbejde indtil 25 timer inden for hvert kvartal.

Til psykologer med autorisationsbevis ydes et autorisationstillæg. Ikke-autoriserede psykologer får et kvalifikationstillæg.

Pensionen udgør i alt 15% af lønnen (grundløn + alle tillæg er pensionsgivende). De 10 % betaler arbejdsgiver, og du betaler selv 5%

Eksempel 1: Nyuddannet psykolog – Ansat d. 1. maj 2021 i en kommune.

Løntrin 7
Administrationstillæg
Rådighedstillæg
Kvalifikationstillæg
Aftalt § 6 tillæg% egen pension 5%
27.505 kr.
799 kr.
1.844 kr.
1.418 kr.
1.000 kr.
32.566 kr.
1.628 kr.
30.938 kr.

Arbejdsgiver betaler 10% i pension svarende til 3.257 kr. pr. måned.

Eksempel 1 fortsat – 1. maj 2022

Løntrin 8
Administrationstillæg
Rådighedstillæg
Kvalifikationstillæg
Fastholdelsestillæg
Aftalt § 6 tillæg% egen pension 5%
28.307 kr.
799 kr.
2.142 kr.
1.418 kr.
2.153 kr.
1.000 kr.
35.819 kr.
1.791 kr.
34.028 kr.

Arbejdsgiver betaler 10 % i pension svarende til 3.582 kr. pr. måned

Eksempel 2: Autoriseret psykolog med lønanciennitet fra d. 1. april 2015. – Ansat 1. maj 2021

 

Løntrin 13
Administrationstillæg
Rådighedstillæg
Autorisationstillæg
Aftalt § 6 tillæg% egen pension 5%
31.085 kr.
1.013 kr.
2.618 kr.
3.363 kr.
3.000 kr.
41.079 kr.
2.054 kr.
39.025 kr.

Arbejdsgiver betaler 10 % i pension, svarende til 4.108 kr.

Eksempel 2 forsættelse – 1. maj 2022

Løntrin 14
Administrationstillæg
Rådighedstillæg
Autorisationstillæg
Aftalt § 6 tillæg
Fastholdelsestillæg% egen pension 5%
32.140 kr.
1.013 kr.
2.618 kr.
3.363 kr.
3.000 kr.
2.153 kr.
44.287 kr.
2.214 kr.
42.073 kr.

Arbejdsgiver betaler 10 % i pension, svarende til 4.429 kr.

Ferie og særlige feriedage

Du optjener 5 ugers ferie efter den grønlandske ferielov og 5 særlige feriedage pr. år efter overenskomsten. Optjeningsåret er kalenderåret og ferieåret er fra den 1. februar – 31. januar.

Har du særlige feriedage til gode, skal du nå at holde dem inden ferieåret udløber, eller inden du fratræder. Herefter kan du nemlig ikke holde dem eller få dem udbetalt.

Når du fratræder afregnes din ferie med 12% af den ferieberettigede løn.

Barsel

Moderen har ret til 2 ugers graviditetsorlov med løn før forventet fødsel. Fra dagen efter fødslen har moderen ret til 15 ugers barselsorlov med løn. Faderen har ret til 3 ugers fravær med løn inden for 1. – 15. uge efter barnets fødsel. Endvidere har forældrene til sammen 17 ugers forældreorlov med løn, som de selv kan fordele i mellem sig. Herudover har forældrene til sammen 4 ugers forældreorlov på barselsdagpenge, som de også selv kan fordele i mellem sig

Barn syg

Du har ret til helt eller delvist at blive hjemme med løn for at passe dit syge barn på barnets første sygedag.

Sygdom

Du er ansat som funktionær og har dermed ret til løn under sygdom.

Fratrædelse

Hvis du ønsker at opsige din stilling, gælder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel, efterløn og fratrædelsesgodtgørelse. Det betyder, at du kan opsige din stilling med 1 måneds varsel til fratrædelse ved måneds udgang, medmindre I har aftalt prøvetid eller et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel.

Hvis du ønsker at stoppe d. 31. oktober, skal arbejdsgiver have modtaget din opsigelse senest den 30. september. Længden på arbejdsgivers opsigelsesvarsel overfor dig afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Hvis du er ansat på prøvetid, kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel inden for de første tre måneder.

120-sygedagesreglen i funktionærloven gælder ikke.

Bolig og rejser

Det fremgår af stillingsopslaget, om arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed. Hvis du får anvist en bolig, bliver såkaldt bohaveflytning samt tiltrædelsesrejse betalt af din arbejdsgiver.

I kan aftale fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, selv om du ikke får anvist en bolig. Proces, regler mv. i forhold til anvisning og leje af boliger mv. er ikke omfattet af overenskomsten. Disse forhold skal du aftale med din arbejdsgiver. Der kan være store udgifter til bolig mv., da der visse steder i Grønland er boligmangel.

Hvis du har fået dækket din tiltrædelsesrejse, får du også dækket fratrædelsesfrirejse fra tjenestestedet til bopæl i Danmark, når der er forløbet mindst 3 år siden din ansættelse. Det betyder, at du efter 3 år kan opsige din stilling og få betalt hjemtransport, bohaveflytning mv. I særlige tilfælde kan arbejdsgiveren give dig fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt.

Til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige din ægtefælle – eller dermed ligestillede – og børn under 18 år, som indgår i din husstand.

Chefaftalen

DP har indgået overenskomster og aftaler for chefer ansat i Grønlands selvstyre og de grønlandske kommuner.

Privatansat

Hvis du skal ansættes i private virksomheder/klinikker/hospitaler eller områder, som ikke er hjemtaget fra Danmark, sker det typisk på individuelle vilkår.

DP anbefaler, at dine løn- og ansættelsesvilkår som minimum skal være på niveau med de sædvanlige ansættelsesforhold i Grønland. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsel ikke må være ringere end det normale fagområde, hvor du skal arbejde, og hvor DP som minimum anbefaler de vilkår, som fremgår af overenskomsten for offentlige ansatte.

Autorisation

I dit ansættelsesforhold bør du tilbydes supervision bl.a. med henblik på at blive autoriseret.

Din ansøgning om autorisation skal sendes til Psykolognævnet i Danmark. Du skal være opmærksom på, at der i Grønland kan være særlige omstændigheder, der kan have betydning for din autorisationsuddannelse. I særlige tilfælde kan du søge om dispensation fra de krav, der er i Psykolognævnets retningslinjer, hvis det ikke vil være muligt for dig at opfylde de pågældende krav på grund af helt særlige omstændigheder. Dispensationsmulighederne fremgår af Psykolognævnets hjemmeside.

Kreds Grønland

Du bliver automatisk medlem af Kreds Grønland, når du skal arbejde Grønland. Så husk at opdatere “MitDP” inden afrejsen.

Kreds Grønland er et velfungerende netværk, hvor medlemmerne mødes og bl.a. drøfter lokale og faglige spørgsmål. Kredsen deltager også i DP’s politiske arbejde, herunder med inputs til DP’s høringssvar og politiske arbejde, som vedrører forholdene i Grønland. Kredsen ledes af en bestyrelse, som vælges på en årlig generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og arbejder selvstændigt med egne vedtægter, budget og aflægger beretning og regnskab.

A-kasse

Bemærk, at der er særlige regler i relation til din a-kasse, når du har bopæl i Grønland. Ligeledes er der også særlige regler, hvis du opsiger dit arbejde i Grønland og flytter til Danmark. DP anbefaler, at du kontakter din a-kasse inden afrejse til Grønland, og at du nærmere undersøger de skattemæssige forhold. Ligeledes anbefaler DP, at du har ansættelseskontrakten helt på plads, inden du tager til Grønland.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte DP’s konsulent Helle Berit Jungersen eller tlf.: 35 25 97 33 eller mail Lykke Borg Nielsen formanden for Kreds Grønland på Lykkeborgn@gmail.com.

Se yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter for Kreds Grønland.