Optjening og afholdelse af ferie

Sidst opdateret 13.07.2023 Af konsulent Helle Berit Jungersen

Som lønmodtager har du ret til at holde 5 ugers ferie om året. Det fremgår af ferieloven. Her får du svar på, hvad feriereglerne dækker, og hvad der gælder i forhold til din ferieplanlægning.

Ret til betalt ferie

Hvorvidt du har ret til betalt ferie, afhænger af, om du har optjent ret til det.

Du optjener ferie i perioden 1. september – 31. august. Det kaldes ferieåret. Du optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse. Det giver dig 25 dages betalt ferie i løbet af et ferieår, som svarer til 5 ugers ferie.

Den optjente ferie skal afvikles i ferieafholdelsesåret. Ferieafholdelsesåret starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt frem til 31. december i det følgende år. Det betyder, at du har en periode på 16 måneder til at afholde din optjente ferie.

Ferie med løn eller feriegodtgørelse?

Når du holder ferie, får du enten ferie med løn eller feriegodtgørelse:

 • Som månedslønnet optjener du ret til at holde ferie med sædvanlig løn (grundløn, evt. tillæg og pension) + ferietillæg
 • Som timelønnet vil du i stedet få feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen
 • Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Din arbejdsgiver skal tage hensyn til dine ønsker (særligt for dig med skolesøgende børn), men har også ret til at tage hensyn til virksomhedens drift.

  Du har dog krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie (hovedferie) i perioden mellem den 1. maj og den 30. september. De resterende 2 ugers ferie (øvrig ferie) kan placeres på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden.

  Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår du kan holde ferie, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Det skal i så fald ske med et varsel:

  • Hovedferie skal varsles med 3 måneder før
  • Øvrig ferie skal varsles med 1 måned før
 • Ændring af ikke-påbegyndt ferie
  Når ferien først er aftalt, kan den som udgangspunkt ikke ændres. Din arbejdsgiver kan kun ændre en allerede aftalt feries placering, hvis det er nødvendigt ud fra væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn. For eksempel er det ikke en tilstrækkelig grund, at der er sygdom blandt dine kollegaer.

  Hvis din arbejdsgiver ændrer ferien, skal du have erstattet et evt. økonomisk tab som følge af ændringen. Har du allerede begyndt din ferie, kan din arbejdsgiver ikke ændre den.

  Hvis du er ansat i staten, får du også en særlig kompensation på 1,8 timers ekstra betalt frihed for hver feriedag, der bliver ændret.

  Ændring af påbegyndt ferie
  Har du påbegyndt din ferie, kan din arbejdsgiver som altovervejende hovedregel ikke afbryde den.

  Hvis du er ansat i staten, gælder der særlige regler. Din arbejdsgiver kan i så fald afbryde din ferie, hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt. Du vil i dette tilfælde have ret til at få erstattet et evt. økonomisk tab, ligesom du har ret til at få en særlig kompensation på 3,6 timers ekstra betalt frihed for hver feriedag, som din arbejdsgiver inddrager.

 • Hvis du har ret til sædvanlig løn under ferie, er du også berettiget til et ferietillæg. Ferietillægget udgør en procentsats af din årsløn. Procentsatsen afhænger af, hvor du er ansat:

  • Ansat i kommunen eller regionen: 1,95 %
  • Ansat i staten: 1,5 %
  • Privatansat: Som udgangspunkt 1 %, medmindre særskilt aftale i overenskomst eller ansættelseskontrakt
 • Ferieloven bygger på et princip om samtidighed. Det betyder, at du kan holde din betalte ferie så snart, den er optjent. Optjener du 2,08 feriedage med løn i september, kan du holde 2,08 feriedage med løn i oktober.

  Vil du gerne holde mere betalt ferie, end du har optjent, er der mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at du holder ferie med løn på forskud. Ferie på forskud giver mulighed for at holde ferie med løn, selvom du ikke har optjent retten hertil endnu.

  Eksempel: Du er nyansat pr. 1/9 med ønske om at holde 5 dages efterårsferie i oktober
  Efter ferieloven har du kun optjent 2,08 feriedage med løn. Du aftaler derfor med din arbejdsgiver, at du holder de resterende 2,92 dage som betalt ferie på forskud. Når du har holdt de i alt 5 feriedage, vil du derfor være i ”feriegæld” med 2,92 dage. Din arbejdsgiver vil modregne dette i den ferie, du efterfølgende optjener.

  Hvis du stopper i dit job inden ”feriegælden” er væk, vil din arbejdsgiver modregne det i din sidste månedsløn.

 • Nogle arbejdspladser holder kollektivt ferielukket i løbet af året. Er du ansat på en arbejdsplads, der holder ferielukket, skal du være opmærksom på dine rettigheder.

  Varsling
  Din arbejdsgiver kan kræve, at du holder ferie, selvom du ikke har optjent ferie med løn. Din arbejdsgiver skal dog overholde varselsfristerne ved ferielukket på arbejdspladsen. Det betyder, at arbejdsgiver skal varsle hovedferie med 3 måneders varsel og øvrig ferie med 1 måneds varsel.

  Ret til løn?
  Ved ferielukning skal din arbejdsgiver i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til ferielukningen. Det er altså din arbejdsgiver, der har ansvaret for at sørge for, at du har tilstrækkelig ferie til lukningen.

  Hvis du har været ansat i hele det forudgående ferieår, men ikke nået at optjene betalt ferie til ferielukningen, skal din arbejdsgiver give dig løn under ferie på forskud. Det betyder, at din arbejdsgiver betaler dig løn under ferielukningen, men i de efterfølgende måneder vil modregne i din ferieoptjening.

  Har du ikke været ansat i hele det forudgående ferieår, kan du ikke kræve, at din arbejdsgiver giver dig løn under ferielukningen. Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du får løn under ferie på forskud.

 • Du skal som hovedregel holde 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden (1. september – 31. december året efter). Ferieloven giver dog mulighed for at aftale, at du enten kan overføre ubrugt ferie eller få den udbetalt.

  Overførsel af ferie
  Dig og din arbejdsgiver kan aftale, at ferie ud over 4 uger overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode:

  • Det skal aftales senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december)
  • Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig
  • Du har ikke krav på at få overført ferie – det kræver en aftale
  • Du har mulighed for at spare flere uger op over flere år. Det kræver, at du hvert år aftaler med din arbejdsgiver at overføre en uge fra hvert kalenderår til året efter.

  Har du fået overført ferie, skal du holde den ferie, før du holder anden optjent ferie.

  Du har ikke krav på at holde en hovedferie på mere end 3 sammenhængende uger, selvom du har fået overført ferie.

  Vær opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er holdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det betyder, at du mister ferien, medmindre det er det skyldes en feriehindring.

  Udbetaling af ferie
  Som alternativ til at overføre ferie, kan du også aftale med din arbejdsgiver, at feriepenge for ferie udover 4 uger bliver udbetalt.

  • Du skal aftale det inden ferieårets udløb 31. august
  • Har du ikke holdt din 5. ferieuge ved ferieafholdelsesperiodens udløb (den 31. december), skal ferien automatisk udbetales
  • Husk: Det er kun for ferie udover 4 uger – du kan ikke få udbetalt ferie for de første 4 uger