Seniorordninger

Sidst opdateret 04.01.2024 Af konsulent Kim Rønsholt

Offentlige ansatte har i reglen seniorordninger, der tager udgangspunkt i rammeaftalerne indgået på det offentlige område. Privatansatte indgår individuelle senioraftaler, der gælder den enkelte arbejdsplads. Få råd til indgåelse af nye aftaler på det private område og find rammeaftalerne for det offentlige her.

En senioraftale eller seniorstilling kan være en god overgang i en periode frem mod pensionering eller efterløn. Hvis du overvejer at indgå en aftale om en seniorordning, bør du undersøge om der findes seniorordninger på din arbejdsplads, kende til mulighederne for at få etableret en senioraftale og overveje, hvad en seniorordning skal indeholde for dig.

 

Privat ansat

Senioraftalen er en individuel aftale om ansættelsesforhold, som indgås af medarbejder og arbejdsgiver, den kan omfatte ændrede arbejdsopgaver eller funktioner eller fx være en aftale om en ugentlig fridag. Senioraftaler kan give medarbejderen sikkerhed omkring tilrettelæggelsen af de sidste år på arbejdsmarkedet og giver arbejdsgiveren garanti for, at medarbejderen bliver længst muligt og overleverer sin viden.

Bestemmelser om seniorordninger for privatansatte er beskrevet i arbejdspladsens overenskomst eller personalepolitik, og i nogle tilfælde kan findes der individuelle ordninger.

Det kan være en god idé at overveje og beskrive dine egne behov ved en seniorordning og tale med din tillidsrepræsentant om mulighederne på din arbejdsplads.

Før du indgår en senioraftale, bør du undersøge:

 • Findes der allerede en aftale på din arbejdsplads? Spørg din TR eller i løn- og personaleafdelingen.
 • Tal med din leder og/eller TR om dine behov og overvej i fællesskab, om dine ønsker vil give anledning til forhold, der bør ændres på arbejdspladsen og i dine arbejdsopgaver.
 • Kontakt din pensionskasse, før en senioraftale indgås, især hvis ordningen indebærer nedsat pensionsbidrag, som får indflydelse på pensions-dækningen. 

Sådan indgås aftalen

Som privatansat indgår du selv senioraftalen med din arbejdsgiver. Initiativet til at oprette en seniorordning på arbejdspladsen vil altid komme fra en medarbejder eller en gruppe medarbejdere.

DP tager ikke uopfordret initiativ til at oprette seniorordninger arbejdspladser, men støtter medlemmer, når aftalen skal indgås. Aftaler indgås i reglen sammen med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Hvis der ikke er en TR på din arbejdsplads, så kontakt DP, der kan hjælpe med indgåelse af aftalen.

 

Offentligt ansat

Rammeaftalerne om seniorpolitik på offentlige arbejdspladser giver lidt forskellige muligheder, afhængigt af om man er ansat i region, kommune eller stat.

Det er en god idé at orientere sig i den gældende rammeaftale og/eller lokale aftaler for din arbejdsplads/kommune, hvis du ønsker en seniorstilling eller at indgå i en seniorordning.

Fælles for de statslige, regionale og kommunale rammeaftaler er:

 • Mulighederne for en senioraftale vurderes på din alder og anciennitet og i nogle tilfælde på om, du har haft en lederstilling.
 • Seniorstillinger kan enten være eksisterende eller nye stillinger, der oprettes til formålet.
 • Forslaget om en seniorstilling kan komme fra medarbejderen eller arbejdsgiveren.
 • Seniorstillingen kan bygge på en lokal eller en individuel aftale.
 • Tjenestemænd, der overgår til en seniorstilling har ret til pension efter den hidtidige stilling.
 • Overenskomstansatte bevarer retten til pensionsbidrag efter den hidtidige stilling.
 • Hvis den samlede løn nedsættes væsentligt, kan der for tjenestemænd og overenskomstansatte tillægges to års ekstraordinær pensionsalder, hvis medarbejderen er over 55 år og bliver i stillingen til vedkommende er fyldt 62 år.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din pensionskasse, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dit pensionsbidrag og den fremtidige dækning. (AkademikerPension). 

Stat

Den 1. januar 2024 trådte der en ny aftale om seniorbonus og seniordage i kraft.

Seniorbonus
Ansatte har fra og med den 1. januar, i det kalenderår hvor de fylder 62 år, ret til seniorbonus, der udbetales med månedslønnen. (Nyt)
Seniorbonussen udgør 0,8% af den ansattes faste månedsløn. Der indbetales pensionsbidrag.

Seniordage
Ansatte, der fylder 62 år i perioden 1. januar til 30. juni, har ret til at holde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, hvor de fylder 62 år.
Ansatte, der fylder 62 år i perioden 1. juli til 31. december, har ret til at holde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, hvor de fylder 62 år.
Ansatte har i de efterfølgende år (efter det fyldte 62 år), ret til 2 årlige seniordage med lønfradrag. De skal holdes som hele fridage.

Du skal i så god tid som mulig give din arbejdsgiver besked om hvornår du ønsker at holde dagene.

Cirkulære om seniorbonus

Kommune

Forhandlingsfællesskabet har sammen med de kommunale arbejdsgivere (KL) indgået en rammeaftale for den enkelte arbejdspladsers seniorpolitikker. Kommunerne eller den enkelte kommunale arbejdsplads kan altså formulere deres egen seniorpolitik inden for disse rammer. Her gælder bl.a.:

 • Når du fylder 60, 61 og 62 år, får du ret til hhv. 2, 3 og 4 seniordage uanset fødselsdato.
 • Du kan afholde seniordagene som både hele og halve dage.
 • Du kan konvertere dagene til pensionsindbetaling eller bonus.
  OBS: Du skal vælge evt. konvertering senest 1. oktober forud for det kalenderår, hvor retten indtræder.
 • Du får tilbud om seniorsamtale i forbindelse med din MUS.

Rammeaftale om seniorpolitik (Kommuner v. KL)

Region

Hvis du er ansat i en region, har du ret til en seniorbonus fra og med det kalenderår, efter du fylder 62 år. Bonussen er på 0,8 procent af din sædvanlige årsløn. Seniorbonussen kan konverteres til seniordage (maks. 2) eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. Valget træffes for 1 år ad gangen. Du skal – i givet fald – meddele det til din arbejdsgiver senest den 1. oktober året før ville være kommet til udbetaling.

Forhandlingsfællesskabet har sammen med de regionale arbejdsgivere indgået aftalen, der udstikker rammerne for, hvordan den enkelte arbejdsplads kan lave en senioraftale.

Rammeaftale om seniorpolitik

Læs mere om pension og efterløn