Praksisoverenskomstens aftaleresultat

Her får du en gennemgang af aftaleresultatet, der omfatter alt fra uddannelse, tilgængelighed, nedbringelse af administrative byrder, minimumsafregning og selve vilkårene for praksis efter overenskomsten.

Aftalens elementer

 • Psykologer og andre sundhedspersoner kan have behov for at konferere med hinanden vedrørende fælles klienter/patienter. Det er nu aftalt, at psykologer honoreres for deres deltagelse i sådanne konferencer, som kan foregå pr. video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

  Ydelse kan afregnes, hvor alment praktiserende læge, praktiserende psykiater eller sundhedsfagligt personale i psykiatrien henvender sig med spørgsmål til psykologen. Herudover kan ydelse afregnes i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien, når enten psykologen eller personale i psykiatrien ønsker det. Ydelserne honoreres med 200 kr. pr. påbegyndt 10 minutter. Der kan maksimalt afregnes for 6 ydelser.

  Ovennævnte har krævet en ændring af tilskudsbekendtgørelsen, som nu er gennemført af Sundhedsministeren.

 • Der etableres en uddannelsesordning, hvor formålet er at videregive erfaring til en uautoriseret uddannelsespsykolog samt at give uddannelsespsykologen indsigt i privat praksis og bidrage til dennes autorisationsforløb. Dermed skal uddannelsesordningen bidrage til uddannelsen af kommende generationer af psykologer samt understøtte et bredt funderet rekrutteringsgrundlag for både psykologordningen og sundhedsvæsenet i øvrigt.

  Uddannelsespsykologen ansættes med løn og vilkår svarende til overenskomst for akademikere ansat i regioner. Ansættelsen har en varighed på 10-12 måneder og et omfang på 30-37 timer om ugen. Ydernummerpsykologen modtager et månedligt tutorhonorar svarende til 9.500 kr. ved fultidsansættelse for at dække udgifter i forbindelse med forløbet. Uddannelsesordningen indfases over tre år, og når ordningen er fuldt indfaset, er der afsat midler til 25 uddannelsesforløb om året.

 • Hvis opslag af ydernumre ikke sikrer den nødvendige psykolog-kapacitet i et område, kan regionen give eksisterende ydernummerindehavere mulighed for at tilbyde behandling på et andet konsultationssted end den primære klinikadresse. Det er regionen, der fastlægger den geografiske placering af sådanne satellitpraksis, men oprettelsen skal godkendes i de regionale samarbejdsudvalg (RSU).

  Parterne opfordrer til, at den enkelte psykolog understøttes i at drive klinik på to adresser, fx ved at regionen stiller lokaler og faciliteter til rådighed mod et bidrag.

 • Kursustilskuddet til kurser, der er godkendt til Systematisk Efteruddannelse, hæves fra 1.300 kr. til 1.500 kr. pr. kursusdag. Kursustilskuddet kan fortsat udbetales for op til to dage om året. Derudover er der afsat midler til endnu en konference for ydernummerpsykologerne i overenskomstperioden.

 • Proceduren for udvælgelse af ydernummerpsykologer til ledige ydernumre ændres. Fremover vurderer Bedømmelsesudvalget, bestående af medlemmer fra DP, hvilke ansøgere, der er kvalificeret til at få ydernummer. Derefter besætter regionen de ledige ydermure ved at vælge blandt de kvalificerede ansøgere.

  DP og RLTN har i forlængelse heraf aftalt, at det ikke fremover er en forudsætning for at komme i betragtning til et ydernummer, at man har erfaring med at drive privat praksis.

 • Kravet om, at psykologen opholder sig på praksisadressen ved videokonsultationer, bortfalder. Det er psykologens ansvar at sikre passende rammer for gennemførelsen af konsultationer, fx i forhold til at sikre, at konsultationen afholdes i rolige omgivelser, hvor fortrolighed kan sikres.

  Det bliver obligatorisk for psykologer at tilbyde videokonsultation, hvis klienten ønsker det, og det er hensigtsmæssigt for den enkelte klient.

  Der stilles fortsat og permanent en gratis og sikker videoløsning til rådighed for psykologerne gennem sundhed.dk.

  Det bliver fortsat muligt undtagelsesvist at gennemføre konsultationer telefonisk, hvis klienten ønsker det, og psykologen finder det fagligt relevant (dog ikke første konsultation).

 • Det er aftalt, at alle psykologer fremover skal kunne tilbyde psykologbehandling til personer med fysiske handicap. Psykologer skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for personer med handicap. Hvis ikke man har handicapvenlige adgangsforhold, skal man tilbyde konsultation fra et andet lokale eller ved hjemmebesøg. Hvis klienten er indforstået, kan man tilbyde konsultation via video.

 • Afbudsreglerne ændres, så klienter fremover skal melde afbud senest kl. 12 dagen før, i stedet for kl. 16. Dette giver bedre mulighed for at tilbyde konsultationen til en anden klient.

 • Der er aftalt en kvalitetsmodel, som tager udgangspunkt i det kvalitetsarbejde, der allerede foregår hos flere af jer i psykologpraksis, og som således tager hensyn til, at praktiserende psykologer oftest arbejder i små enheder. Kvalitetsarbejdet vil komme til at foregå i kvalitetsnetværker – typisk med 12 – 15 psykologer i hver, som skal mødes to gange årligt. I disse netværker planlægger deltagerne langt hen ad vejen selv indhold, metode og form. Der vil blive udpeget en faglig koordinator for hvert netværk, som skal planlægge og indkalde til aktiviteter. Psykologerne skal være tilmeldt et kvalitetsnetværk senest med udgangen af 2025.

 • Tidsbestilling og telefonisk kontakt
  Med henblik på at aflaste de praktiserende psykologer i forhold til de mange klienthenvendelser kan der på praksisdeklarationen i stedet for telefon angives mail eller kontaktformular på hjemmeside som kontaktmulighed.

  Det bliver også muligt for psykologen at angive ved fx mailautosvar og telefonsvarer, hvis klienten fx skal sende en mail eller benytte en kontaktformular for at blive kontaktet af psykologen.

  Returregninger
  Der udarbejdes og indføres retningslinjer, der skal mindske antallet af returregninger.

  Kursus i effektiv administrativ praksis og praksisplanlægning
  Der udvikles kursus i effektiv administrativ praksis og praksisplanlægning. Kurset udbydes som en del af systematisk efteruddannelse. Kursets formål er, at

  • Psykologen får værktøjer til at planlægge sin praksis og aktivitet hensigtsmæssigt inden for ordningens økonomistyring
  • Psykologen får værktøjer til en mere effektiv administrativ praksis

  Arbejdsgruppe vedr. administrative udfordringer
  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal identificere administrative udfordringer og finde løsninger, der reducerer dem.

  Gruppeydelser
  Som et tiltag for at nedbringe administration gøres det mere simpelt at afregne gruppeydelser. I dag er taksten afhængig af gruppens størrelse. Taksten gøres fremadrettet uafhængig af andre klienters afbud, hvorved forvirring og unødig dialog om betalingens størrelse undgås. Dertil gøres ydelsesstrukturen mere simpel, og fremadrettet vil der være takster for topersoners grupper, en samlet takst for grupper af 3-5 personer og en samlet takst for 6-9 personer.

 • Brugervejledningen til klienter, der bliver henvist til psykolog, skal styrkes. Blandt andet i form af en pjece til klienter om ordningen, og eventuelt en informationsvideo. Der indledes desuden dialog med sundhed.dk om muligheder for tilpasning af brugerfladen, så det bliver nemmere for klienter at finde vej til rette psykolog.

 • Dette følger i forvejen af regler/praksis på området, men er nu blevet præciseret:

  • Kun psykologer, der er godkendt til at praktisere under overenskomsten, må behandle klienter, der er henvist under overenskomsten.
  • Psykologen oplyser klienter om relevante klagemuligheder og muligheden for aktindsigt i egen journal.
  • I relation til overenskomstklager har psykologen og klienten begge et ansvar for at sikre, at kommunikationen forløber hensigtsmæssigt. Psykologen har dog som professionel part et særligt ansvar for at kommunikere hensigtsmæssigt.
  • Hvis en klient, som er henvist til tilskudsberettiget eller vederlagsfri psykologbehandling, finder den oplyste ventetid til behandling for lang, skal psykologen oplyse klienten om, at der kan søges behandlingsmuligheder hos andre psykologer under overenskomsten. Såfremt klienten udtrykker ønske om i stedet at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale fuldt ud for behandlingen, skal klienten erklære sig indforstået med konsekvenserne heraf, inden behandlingen iværksættes. Psykologen skal kunne dokumentere, at klienten har fået denne information.
  • Ingen psykologer eller dennes personale må uopfordret tilbyde en lægehenvist klient at komme hurtigere til mod privat betaling.
 • Fra 1. januar 2024 målrettes minimumsafregningen på 175.000 kr. til kun at omhandle aktivitet på den almene ordning. Dette gøres for at nedbringe ventetiden på den almene ordning. Som følge heraf tillægges den økonomiske ramme for den almene ordning 10 mio. kr. Yderligere ændres de for nye ydere nuværende tre års fritagelse for overenskomstens bestemmelser om minimumsafregning til to år.

 • Den samlede økonomiske ramme for udgifterne til psykologhjælp pr. 1. juli 2023 udgør 376,92 mio. kroner (okt. 2022-prisniveau). Rammen opdeles i to selvstændige rammer:

  • Almen ordning (60% tilskud) henvisningsårsag 1-11: 297,26 mio. kroner
  • Vederlagsfri ordning henvisningsårsag 10-11: 79,67 mio. kroner.

  Reglerne om økonomistyring er uændrede. Det indebærer, at en overskridelse af de enkelte økonomiske rammer skal være større end 0,6 procent, før der bliver iværksat modregning. Overskridelse ud over 0,6 pct. modregnes. Dog iværksættes en fuld modregning, hvis økonomirammen også overskrides det følgende år. For den vederlagsfri ordning gælder, at en overskridelse af økonomirammen dækkes med op 14 mio.kr. fra den almene ordning, under forudsætning af, at de samlede udgifter til begge ordninger ikke overstiger den samlede økonomisk ramme.

  Økonomirammen tillægges løn- og prisregulering i henhold til overenskomstens reguleringsbestemmelse.

 • Overenskomsten skifter navn fra Overenskomst om psykologhjælp til Overenskomst om psykologbehandling.