Psykologpraksis i anpartsselskab

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Der gælder en række krav til vedtægterne for et anpartsselskab, hvis du har ydernummer. Her kan du se, hvordan dine vedtægter skal se ud.

Når du har ydernummer og driver din virksomhed som anpartsselskab, skal dine vedtægter godkendes af Dansk Psykolog Forening. I praksisoverenskomstens § 9 og bilag 4 kan du se, hvilke krav vedtægterne i dit anpartsselskab skal leve op til.

Du kan altid få set dit udkast til vedtægter igennem i DP, så du på forhånd sikrer dig, at de lever op til kravene.

Her er et eksempel på et sæt vedtægter som overholder praksisoverenskomstens bestemmelser.

VEDTÆGTER

For psykologselskabet Psykologisk Klinik ApS, Vestergade 7

 1. Navn
  Selskabets navn er Psykolog Selskabet … ApS eller Psykologerne … ApS.
 1. Formål
  Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
 1. Kapitalforhold
  Kapitalens størrelse: Selskabets kapital er på kr. 40.000 (minimum 40.000 kr.), skriver kroner fyrretusinde.Antallet af kapitalandele: Andelene udstedet på kr. 40.000 (minimum 40.000 kr.)Kapitalandelens pålydende værdi: Hver kapitalandel udstedets på hver xxx.Fortegnelsen over kapitalandele noteres indehavernes navn og adresse på alle kapitalandele, størrelsen heraf, ejerskifte og pantsætning m.m.Kursen på kapitalandelene: Kursen på de tegnede kapitalandele udgør 100.Fremtidige eventuelle kapitalandele skal altid tegnes til mindst kurs 100 jfr. Selskabslovens § 31.Godkendelse af tegning: Stifterne har godkendt denne tegning, jfr. Selskabslovens § 32.
 1. Stemmeret
  Alle kapitalandele giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.
 1. Selskabets ledelse
  Selskabet skal have en direktion bestående af 1-3 medlemmer. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Direktionen skal bestå af psykologer.
 1. Indkaldelse til generalforsamling
  Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter årsregnskabets udløb.
 1. Regnskabsår
  Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1. til den 31.12.
 1. Kommune
  Selskabets hjemsted er: XX Kommune.
 1. Tegningsregler
  Selskabet tegnes af en direktør, der skal være psykolog.
 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
  Kapitalhaverne skal træffe afgørelse om:
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport. Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af direktionen.
 4. Valg af direktion
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
 1. Revisor
  Selskabet vælger på hvert års ordinære generalforsamling 1 statsautoriseret eller registreret revisor for et år ad gangen.
 1. Øvrige forhold
  12.1 I et holdingselskab skal anpartskapitalen ejes 100 % af en eller flere anpartshavere, der driver psykologvirksomhed, som ansat i det psykologanpartsselskab, som holdingselskabet, ejer anparter i. I et psykologanpartsselskab skal over 50 % af anpartskapitalen, såvel efter beløb som efter stemmevægt, tilhøre et eller flere holdingselskaber og /eller anpartshavere, der udøver psykologvirksomhed som ansat i psykologanpartsselskabet.
  12.2 Selskabets vedtægter og anpartshaverprotokol skal være tilgængelig for Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold.
  12.3 Selskabet skal respektere de ansatte psykologers personlige ansvar i medfør af Praksisoverenskomstens § 9, stk. 2, og det skal fremhæves at disse bestemmelser ingen indskrænkning gør i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet.
  12.4 Anpartsselskabet skal såvel på brevpapir som ved skiltning angive samtlige psykologer, der udøver psykologvirksomhed i selskabet.
  12.5 De ovenfor under punkt 9 og 12.1. nævnte krav kan fraviges af selskabet i indtil 6 måneder, såfremt ansættelsesforholdet ophører på grund af psykologens død eller upåregnelige sygdom. Såfremt der i selskabet findes stemmeløse B-anparter, kan der herunder indrømmes en frist på indtil 5 år til genoprettelse af den i pkt. 3 nævnte krav om kapitalbesiddelse efter beløb.

By, dato, årstal
Direktørens underskrift