Epikrise

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Du skal sende epikrise til klientens egen læge, når du afslutter behandlingen, eller når klienten skal genhenvises. Her får du inspiration til, hvordan du kan skrive epikrisen.

Som psykolog med ydernummer skal du sende en epikrise til klientens praktiserende læge ved behandlingens afslutning. Herudover skal du sende en epikrise, hvis nogle af de klienter, du har i behandling for depression eller angst (henvisningsårsag nr. 10 og 11), skal genhenvises.

En del af oplysningerne til epikrisen bliver hentet automatisk fra dit IT-system. Det vil blandt andet være patientens navn og cpr-nummer samt den praktiserende læges og dine egne kontaktinformationer.

Hvis klienten ikke giver samtykke til, at du kan videregive oplysninger, må du sende epikrisen uudfyldt.

 • Eksempler på relevant information til egen læge (fritekstfelt)

  Eksempel 1: XX har haft et godt udbytte af behandlingen, som er afsluttet, da XX ikke længere er i risiko for at udvikle en vedvarede sorgreaktion, men er i gang med en normal sorgproces. Fokus har været på bearbejdelse af reaktioner i forbindelse med mors pludselige død, samt på strategier for hvordan XX kan tage vare på sig selv og benytte relevant netværk, når sorgen bliver for påtrængende og hun har svært ved daglige gøremål.

  Eksempel 2: Min behandling med XX er afsluttet. XX har haft et godt udbytte af behandlingen, hvor fokus har været på de bagvedliggende faktorer for udløsning af depression, samt på strategier for stressreduktion mhp. forebyggelse af tilbagefald af depression. XXs depression var udløst af længerevarende stress/vedvarende belastning, hvorfor XX er sårbar over for ekstra belastninger.

  Eksempel 3: Hermed til orientering: XX har nu haft de konsultationer, det er muligt med tilskud fra den offentlige sygesikring. XX har profiteret af den psykoterapeutisk behandling, men har grundet sin situation og samlede problemstillinger, herunder angst, fortsat brug for psykolog behandling. Vi har derfor talt om muligheden for at blive henvist til et længerevarende behandlingsforløb, som jeg hermed anbefaler.

  Eksempel 4: Hermed anbefales, at XX henvises til gruppebehandling som en forlængelse af den individuelle behandling. XX og jeg har en god kontakt, XX har et godt udbytte af den individuelle psykoterapeutiske behandling med fokus på håndtering af angst. XX er nu nået til et punkt i behandlingen, hvor det kunne være godt at XX udfordres og afprøves i relation til andre mennesker. Dvs. et behandlingstilbud, hvor hun kan arbejde med sin sociale angst direkte ift. andre mennesker. Herudover har fokus været på at støtte XX i at kunne gennemføre det uddannelsesforløb, hun er begyndt på. Det er fortsat vigtigt at støtte ift. gennemførelse af uddannelsesforløbet, da den sociale angst her er et stort handicap.

  Eksempel 5: Til orientering: det psykologiske behandlingsforløb er hermed afsluttet, da XX har det godt og er fri af de angstsymptomer, som var årsagen til henvisningen. XX har haft et godt udbytte af behandlingen, som primært har haft fokus på bearbejdelse af de belastende livsbegivenheder, som XX har oplevet og som var udløsende for angstsymptomerne, samt strategier for angsthåndtering.

  Eksempel 6: Hermed til orientering: XX og jeg har aktuelt ikke kontakt, da XX pt udredes neuropsykologisk. Hun har aktuelt ikke behov for flere psykologsamtaler hos mig, men er orienteret om, at hun kan henvende sig efter behov. Det er muligt, at der efterfølgende kan komme reaktioner, hvor det vil være relevant at genoptage behandlingen, eksempelvis angst, søvnforstyrrelser eller andre reaktioner som følge af overfaldet. De 3 samtaler, vi har haft, har haft et psykoedukativt fokus angående, hvad der er normale reaktioner i forbindelse med at blive overfaldet.

 • Eksempler på genhenvisning (fritekstfelt)

  Eksempel 1: På trods af den tydelige bedring har patienten fortsat stærk indre uro og er usikker i mange situationer. Hun har fortsat perioder med tristhed og negativ selvvurdering. Hun har brug for at få disse forhold yderligere forarbejdet.

  Eksempel 2: Patienten har opnået en tydelig forbedret håndtering af sine depressive træk, men håndteringen er fortsat ustabil og har det især svært under pres, der er derfor brug for yderligere samtaler til at konsolidere hendes håndtering af det depressive.

  Eksempel 3: Patienten er fortsat meget depressivt præget med tristhed, meningsløshed og tidvise selvmordstanker. Det vurderes, at hun har brug for videre behandling.

  Eksempel 4: Patienten lider fortsat af svær social angst, der holder hende fra at genoptage det uddannelsesforløb, hun har startet. Det vurderes derfor, at der er brug for yderligere konsultationer.