Praksis­overenskomsten

Sidst opdateret 11.12.2023 Af konsulent Mads Lythje

Det er Praksisoverenskomsten, der fortæller, hvilke rettigheder og pligter du har som ydernummerpsykolog. Her kan du downloade overenskomsten og se vejledninger og tillægsaftaler.

Arbejdet med sygesikringsklienter er omfattet af en række regler og retningslinjer, som er fastsat i Praksisoverenskomsten, der er aftalt mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.

Retningslinjer for virke under overenskomsten

Retningslinjerne regulerer blandt andet, hvem der må yde behandling under overenskomsten og vilkårene ved klienters ønske om at modtage behandling uden for overenskomsten.

Overenskomstens §10 indeholder en række retningslinjer og vilkår for dit virke som ydernummerpsykolog under overenskomsten. Læs dem herunder i punktform og find dem i fuld længde og med flere detaljer i selve overenskomsten.

 • Du har pligt til at yde psykologbehandling til de honorarniveauer og øvrige betingelser, der er fastsat i overenskomsten.
 • Du må kun behandle klienter henvist under overenskomsten, hvis du er godkendt til at praktisere under overenskomsten (har et ydernummer).
 • Du er faglig forpligtiget til at sikre, at kun den målgruppe, som er inden for henvisningskriterierne, og som har gavn af tilbuddene, skal modtage behandling under ordningen.
 • Hvis du vurderer, at en klient falder uden for målgruppen, er du forpligtiget til at afvise at give behandling med yderligere offentligt tilskud.
 • Du må kun praktisere efter overenskomsten fra én praksisadresse. Dog jævnfør undtagelser i forbindelse med videokonsultationer eller eventuel satellitpraksis.
 • Din klinik skal have et konsultationslokale, der udelukkende anvendes til praksis, og der skal i umiddelbar tilknytning hertil være adgang til toilet og håndvask.
 • Du har pligt til at yde psykologbehandling til klienter inden for alle henvisningsårsager. Behandling skal ydes inden for en – i forhold til klientens situation – rimelig frist, efter at denne har henvendt sig til dig.
 • Du skal underrette klientens egen læge, når behandlingsforløbet hhv. iværksættes og afsluttes. Ved afslutning skal du sende en epikrise med relevant information.
 • Du skal sikre lige adgang til din praksis for alle, som er berettiget til psykologbehandling efter overenskomsten. Den lige adgang gælder både med hensyn til ventetid til behandling og med hensyn til omfang og kvalitet af behandlingstilbuddet.
 • Du skal orientere klienterne om rammerne i ordningen, herunder blandt andet antallet af konsultationer.
 • Du skal foretage en selvstændig og individuel vurdering af den enkelte klients behandlingsbehov i overensstemmelse med de retningslinjer mv., som gælder for ordningen.
 • Du skal sikre klientens samtykke ved udveksling af klientinformation med klientens egen læge eller andre relevante tredje parter.
 • Du skal oplyse klienter om relevante klagemuligheder og muligheden for aktindsigt i egen journal.
 • Du har et særligt ansvar for at kommunikere hensigtsmæssigt i relation til eventuelle serviceklager fra en klient. Serviceklager er klager over dit virke, der ikke har faglig karakter.
 • Du eller dit eventuelle personale må ikke uopfordret tilbyde en lægehenvist klient at komme hurtigere til mod privat betaling.

Hvis klienter udtrykker ønske om at modtage behandling uden for overenskomsten

 • Hvis en klient, som er henvist til tilskudsberettiget eller vederlagsfri psykologbehandling, finder den oplyste ventetid til behandling for lang, skal du oplyse klienten om, at der kan søges behandlingsmuligheder hos andre psykologer under overenskomsten.
 • Hvis klienten udtrykker ønske om i stedet at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale fuldt ud for behandlingen, skal klienten erklære sig indforstået med konsekvenserne heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at klienten har fået denne information.

Sådan håndterer du behandlingsforløb, hvor egenbetaling dækkes af privat sundhedsforsikring

Her får du en guide til de typiske problemstillinger, der opstår i samspillet mellem den offentlige psykologordning og private sundhedsforsikringer.

se guiden