Valg til de regionale samarbejdsudvalg

Her kan du se, hvordan proceduren og udpegningen foregår i forbindelse med valg til De Regionale Samarbejdsudvalg. Valget foregår hvert 3. år blandt psykologer med ydernummer, hvor fristen for opstilling i 2023 er 15. august.

Et regionalt samarbejdsudvalg består af seks medlemmer, hvor regionen og kommunerne tilsammen udpeger 3 medlemmer og hvor DP udpeger 3 medlemmer blandt ydernummerpsykologerne.

Procedure for valg til og endelig udpegning af DP’ s repræsentanter i RSU
Hvis der er flere end 3 interesserede kandidater i hver region, vil der blive afholdt skriftlig afstemning, hvortil alle medlemmer med ydernummer og klinikadresse i den pågældende region er stemmeberettigede. I denne situation vil hver kandidat blive bedt om at lave en skriftlig præsentation af sig selv, som udsendes til ydernummerpsykologerne i regionen.

I det omfang der skal afholdes valg, vil der senere blive informeret nærmere om den skriftlige afstemning. Efter eventuel valghandling indstilles de tre repræsentanter, der har fået flest stemmer i regionen, til bestyrelsens endelige godkendelse og udpegning.

Se de nuværende RSU-repræsentanter i de fem regioner. Af de nuværende kandidater genopstiller Karin Rasmussen og Helle Valdan (Region Sjælland) og Hilda Oderkerk-Nygaard (Region Syddanmark) ikke.

Valgbarhed og bestyrelsens udpegning

Når kandidaterne til De Regionale Samarbejdsudvalg er fundet, er det bestyrelsens opgave at påse, at de valgte repræsentanter lever op til Dansk Psykolog Forenings formål, jf. vedtægternes § 2 i DP’ s love:

Foreningens formål er: 

  1. At varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art.
  2. At fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater.
  3. At fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab.
  4. At arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel.

Det betyder konkret, at du som RSU-medlem skal arbejde for foreningens formål og fastlagte politik. Det betyder også, at du ikke må være blevet tildelt kritik eller sanktioner i klageinstanser som Psykolognævnet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, RSU eller Landssamarbejdsudvalget. Du må heller ikke være blevet dømt ved en domstol, ligesom du til enhver tid, på anmodning fra foreningen, skal kunne fremvise en ren børne- og straffeattest.

Hvis du stiller op til valg, og på det tidspunkt har endnu ikke afsluttede sager i f.eks. Psykolognævnet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller domstol, skal du oplyse Dansk Psykolog Forening om dette. En sådan oplysning vil ikke blive delt med andre under valgprocessen. Såfremt du bliver valgt af medlemmerne, vil denne oplysning dog derefter blive taget med i bestyrelsens endelige afvejning og beslutning om godkendelse af dig som RSU-repræsentant. Bestyrelsen vil i en sådan situation bede om en kort udtalelse om, hvad den verserende sag handler om.

Hvis du bliver valgt og godkendt af bestyrelsen som RSU-repræsentant og du efterfølgende i overenskomstperioden bliver tildelt alvorlig kritik eller sanktioner, vil du blive frataget din funktion som RSU-repræsentant.

Du stiller op ved at sende dit kandidatur til Britt Vestskov-Møller i Dansk Psykolog Forening