Søg ydernummer

Publiceret 20.12.2021 Af konsulent Tim Pedersen

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal du have et ydernummer. For at søge om ydernummer skal du opfylde en række krav, der er fastsat i overenskomsten. Du kan søge om ydernummer to gange om året i de fem regioner. Her kan hente ansøgningsskema, se krav til dig og udvalgets bedømmelse af din ansøgning.

Hvem kan søge?

 • Psykologen skal være autoriseret
 • Psykologen skal stå til rådighed i mindst 22 timer, og dermed maksimalt må have 15 timers ansættelse
 • Psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis

Baggrunden for tildeling af ydernummer er fastsat i Overenskomst om Psykologhjælp § 8.

Sådan søger du

Du kan se de ledige ydernumre 2 gange om året, hvor du så kan søge. Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles.

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og specialistbevis og saml det hele som en pdf-fil. Filen skal indeholde forside, ansøgningsskema del 2, autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis, evt. ApS vedtægter, og ansøgning om dispensation – og gerne i den rækkefølge.

Når du har sendt os din ansøgning, modtager du en kvittering. I DP tjekker vi om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt og videresender til bedømmelsesudvalgets behandling.

Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Husk

 • Husk at overholde tidsfristen.
 • Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.
 • Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.
 • Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet.
 • Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Sådan bliver din ansøgning bedømt

Når du ansøger om ydernummer, bliver du bedømt ud fra en række kriterier af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening og regionerne.

  • Psykologens faglige kompetencer, herunder at psykologen besidder de nødvendige psykologfaglige kompetencer fra såvel tidligere ansættelsesforhold, som fra arbejde i privat praksis.
  • At der er tale om psykologer, der på ansøgningstidspunktet og tidligere er/har været beskæftiget med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.
  • At psykologen har et ønske om kun at arbejde som privatpraktiserende.
  • At der er tale om psykologer, der er etablerede som privatpraktiserende.

  Alle rettidigt modtagne ansøgninger modtager bedømmelsesudvalget. Udvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

  Det er bedømmelsesudvalget, der behandler ansøgninger og fordeler de ledige ydernumre. Fordelingen sker på baggrund af ansøgeres kompetencer og ud fra regionernes krav til geografi.

  I tilfælde af at der er flere psykologer, der søger det samme ydernummer, vurderer bedømmelsesudvalget, hvilken af ansøgerne der er bedst kvalificeret.

Du får svar på din ansøgning fra bedømmelsesudvalget

Efter mødet i bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne, hvor det fremgår, om ansøgeren har fået tildelt ydernummer eller fået afslag. Bedømmelsesudvalgets afgørelse er endelig.

Ansøgere, som har fået tildelt ydernummer, skal indenfor 1 måned bekræfte over for regionen, at ydernummeret tiltrædes.

 • Du kan deltage i et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere hos DP
 • Bemærk, at når du er blevet godkendt som ydernummerpsykolog, indhenter regionen en børneattest hos politiet. Dette kræver dit samtykke, som du skal give skriftligt. Regionen betaler for børneattesten. En børneattest er en dokumentation for, at en person ikke er straffet for overgreb mod børn.

Ansøgerne, som har fået afslag, har mulighed for at kontakte bedømmelsesudvalget (enten regionen eller en af foreningens repræsentanter) for at få en uddybning af begrundelsen for afslag.

Begrundelser

Afslagsbrevene indeholder en af de disse begrundelser:

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.

  Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre.

  Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede.

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

  Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

  Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

 • Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring.

  Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

 • Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller på direkte tlf.: 3525 9722 eller mail bvm@dp.dk.

Send en mail