For den enkelte kan det til tider være svært at finde ud af, hvornår du er lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt, at du afklarer dette præcist, da det kan have økonomiske konsekvenser, herunder hvor meget du skal betale i skat.

Selvstændig erhvervsdrivende

En selvstændig erhvervsdrivende er en person, som driver erhvervsmæssig virksomhed, når virksomheden drives for egen regning og risiko og samtidig har til formål at generere et overskud. Det vil sige, at du skal have produkter, som du markedsfører med henblik på salg. Et produkt kan både have materiel og immateriel karakter. For psykologer er produkterne typisk udredning, psykoterapi, konsulentydelser, undervisning mm.

Du skal drive din virksomhed seriøst og intenst. Det betyder bl.a., at du skal drive din virksomhed sædvanligt og forsvarligt, det skal ske ud fra dine faglige forudsætninger, og den skal drives regelmæssigt og i tilstrækkeligt omfang.

Se uddybende information på www.skat.dk under erhverv. Er du i tvivl, om du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du kontakte SKAT.

Lønmodtager

En række forhold er bestemmende for, om du er lønmodtager. Eksempelvis:

  • At du modtager et fast beløb pr. time, uge eller måned, og at der svares A-skat af beløbet.
  • At arbejdet er for arbejdsgivers regning og økonomiske risiko, fordi du ikke betaler for udgifterne forbundet med arbejdet eller har en reel økonomisk risiko ved arbejdet.
  • At arbejdsgiveren bestemmer, hvordan arbejdet skal udføres, og du overvejende arbejder for én arbejdsgiver.
  • At ferieloven og funktionærloven, herunder opsigelsesvarsler typisk er gældende.
  • At mødetid, ferie og anden frihed aftales med hvervgiver.
  • At dine udgifter kan fratrækkes som fradrag i din skattepligtige indkomst.

Honorarmodtager

En honorarmodtager er en person, der får et honorar eller et engangsvederlag for udførelsen af en opgave, og hvor der hverken er tale om et ansættelsesforhold eller erhvervsmæssig virksomhed.

Der er ikke krav om registrering for moms, men hvis din omsætning som honorarmodtager overstiger kr. 50.000 før moms, skal du kontakte SKAT. Du kan få fradrag for udgifter, som du har haft ved erhvervelsen af honoraret. Udgifterne kan ikke overstige honoraret, og du skal have dokumentation for udgifterne

Hvis du har et lønmodtagerarbejde eller en erhvervsmæssig virksomhed ved siden af, vil du fortsat være honorarmodtager i forhold til den pågældende konkrete opgave, hvis opgaven ikke har relation til ansættelsesforholdet eller virksomheden. Det er netop den manglende relation til et ansættelsesforhold eller erhvervsvirksomhed, der kendetegner honorarmodtageren.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge