Supervisoruddannelsen

Sidst opdateret 23.01.2023 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

På supervisoruddannelsen udvikler du kompetencer til at supervisere psykologer inden for:

 • Udredning, vurdering, intervention og evaluering
 • Psykologens rolle og relationer i sagsarbejdet, i egen organisation samt i klientsystemets organisation.

Dit læringsfokus

 • Du lærer at vurdere, hvilke forståelsesrammer, der er anvendelige i de enkelte supervisionsforløb.
 • Du lærer at vurdere, hvilke krav der skal stilles til gennemførsel af et supervisionsforløb (fx rammer og indhold af supervisionen).
 • Du lærer at vurdere, hvilke indholdsmæssige niveauer, der sikrer læring hos supervisanden.
 • Du lærer at vurdere den faglige og personlige udviklingsproces for supervisanden.

Du kan uddanne dig til supervisor, når du er godkendt som specialist.

Opbygning

 • 2 års fuldtids praksisarbejde efter specialistgodkendelse
 • 120 timers ydet supervision til psykologer efter specialistgodkendelse
 • 20 timers modtaget supervision af supervision
 • 30 timers teori om supervisions processens teori og metode

Krav til supervisoruddannelsen

 • For at blive godkendt som supervisor skal du have arbejdet to år på fuld tid, efter du er blevet godkendt som specialist.

 • For at blive godkendt som supervisor, skal du supervisere to eller flere psykologer i samlet 120 timer, efter du er blevet godkendt som specialist.

  Hvis fagnævnet skønner det fagligt relevant, kan supervision af andre akademiske faggrupper, også godkendes.

  Hvis du har ydet supervision inden for de seneste fem år, op til at du søger om supervisorgodkendelse, kan du bruge timerne i din supervisorudddannelse.

 • For at blive godkendt som supervisor, skal du modtage 20 timers supervision af din egen supervision eller anden form for vejledning.

  Som udgangspunkt kan du modtage supervision eller vejledning fra en godkendt supervisor med samme specialistgodkendelse som dig selv. Hvis fagnævnet skønner det fagligt relevant, kan supervision ydet af supervisorer, som har en anden specialistgodkendelse end dig, også godkendes.

  Du kan både modtage supervision af supervision individuelt og i grupper af 2-8 personer.

  Hvis du har modtaget supervision af supervision op til 5 år, før du søger om supervisorgodkendelse, kan du bruge timerne i din supervisorudddannelse.

  Særlige krav for: Klinisk børneneuropsykologi og klinisk neuropsykologi

  Supervision af supervision kan foregå i erfagrupper på 4-12 specialister, som enten er ledet af en færdiguddannet supervisor i børneneuropsykologi (for klinisk børneneuropsykologi), supervisor i neuropsykologi (for klinisk neuropsykologi) eller som gensidig supervision.

  Der kan indgå gensidig direkte observation og efterfølgende feedback i gruppen eller videooptagelser af supervisionsforløb til fælles drøftelse. Der kan behandles forskellige tilgange til supervisionen.

 • Den teoretiske del af din supervisoruddannelse består af 30 timers teori om supervisionsprocessens teori og metode. Her lærer du at anvende dit eget teoretisk ståsted i din rolle som supervisor og at afgrænse til andre teorier.

  Teorien skal være gennemført senest fem år før, du søger om supervisorgodkendelse.

Specialistoverblikket er midlertidigt lukket

Der er midlertidigt lukket for det digitale specialistoverblik samt administrationen af specialistuddannelserne. Telefonrådgivningen er også lukket i perioden.

Sørg for at gemme og opbevare dokumentation og informationer om uddannelsen hos dig selv, og opdater via den nye selvbetjeningsløsning, når den åbner. Vi giver besked via DP’s nyhedsbrev og på dp.dk, når selvbetjening er klar igen.

I nedlukningsperioden prioriteres sekretariatets ressourcer til at kvalitetssikre og teste det nye system. Der vil forekomme en mindre grad af sagsbehandling i forbindelse med testningen, men uden mulighed for at vælge særlige sager ud.

Læs mere om ændringer i forbindelse med IT-omlægningen i DP

Guide til supervisorer

Hvis du som godkendt supervisor yder supervision af supervision til psykologer, som er under supervisoruddannelse, skal du være opmærksom på at arbejde med følgende emner:

  • Historik
  • Supervisionens rolle i forhold til profession og samfund
  • Definition og begrebsafklaring
  • Formål
  • Supervisionens afgrænsning og forhold til tilgrænsende områder: terapi, undervisning, vejledning, coaching, sparring, personaletræning mm.
  • Kontrakt med supervisanden
  • Kontrakt med eventuel opdragsgiver, ledelse eller behandlingsansvarlig
  • Udformning af supervisionens ramme, rammebrud og håndtering heraf
  • Ansvarsfordeling (psykologfagligt og juridisk)
  • Individuel- og gruppesupervision (herunder om gruppedynamiske processer)
  • Intern og ekstern supervision
  • Ledere i supervisionsgrupper
  • Peer-supervision
  • De forskellige ’settingers’ dynamikker
  • Organisatoriske og andre konteksters indvirkning på supervision (samfund, kultur, trænings- og uddannelsesinstitution)
  • Supervisor og supervisand
  • Roller, funktioner og opgaver
  • Supervisors valg af metode, midler og fokus
  • Centrale modeller inden for supervisionsteori
  • Virkningsmekanismer i supervision
  • Forholdet mellem supervisor og supervisand
  • Håndtering af relationen i supervision
  • Supervisors kollegiale omgang med supervisand(er)
  • Parallelprocesser og isomorfi
  • Overføring og modoverføring i supervision
  • Selfdisclosure og non-disclosure i supervision
  • Multikulturelle forhold
  • Supervisionens forskellige former for materiale (mundtligt, skriftligt, audio, video)
  • Forskellige former for supervisionsprocesser (fx lære- og supervisionsalliance, refleksion)
  • Supervisionens udviklingsprocesser
  • Supervisandens grad af faglig udvikling og dennes betydning for supervisionen
  • Læreprocesser (fx mesterlære, identifikation)
  • Pædagogik
  • Faser i supervision
  • ’God’ vs. ’dårlig’ supervision
  • Kontrolspørgsmålet
  • Formativ og summativ evaluering
  • Magt og afmagt
  • Grænser og begrænsninger for supervision
  • Vanskeligheder i supervision for supervisor hhv. supervisand
  • Producerer ved underkendelse af supervisanden og forholdet til profession og arbejdsgiver
  • Supervisandens underkendelse af sin supervisor
 • For supervision af fx neuropsykologiske undersøgelse, psykologisk testning, børneundersøgelser mm. vil det være relevant med metode- og teorispecifik supervision, da sagsmaterialet ikke dækkes tilstrækkeligt ind af de ovenstående otte punkter.