Specialistuddannelser

Her finder du information om alle Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser er specialiseret efteruddannelse funderet i praksis og forskning for autoriserede psykologer.

Specialistuddannelserne består af

 • 3 års praksisarbejde inden for specialet
 • 200 timers supervision (160 timer for Specialist i Psykoterapi)
 • 40 timers personligt udviklingsarbejde (80 timer for Specialist i Psykoterapi)
 • 360 timers teori

Specialistuddannelserne kan færdiggøres på 3-5 år.

Specialist i Psykoterapi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykoterapi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykoterapi

Specialist i Klinisk børne- og ungepsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Børne- og Ungepsykologi

Specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Neuropsykologi m. børn og unge

Specialist i Klinisk Neuropsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Klinisk Neuropsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Klinisk Neuropsykologi

Specialist i Sundhedspsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Sundhedspsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Sundhedspsykologi

Specialist i Psykopatologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykopatologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykopatologi

Specialist i Psykotraumatologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Psykotraumatologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Psykotraumatologi

Specialist i Gerontopsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Gerontopsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Gerontopsykologi

Specialist i Pædagogisk Psykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Pædagogisk Psykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Pædagogisk Psykologi

Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi

Her kan du læse om, hvordan du bliver specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Du finder information om uddannelsens opbygning herunder krav til praksisarbejde, teori, supervision og personlig udvikling.

Arbejds- og Organisationspsykologi

Retningslinjerne for specialistuddannelserne

Læs retningslinjerne

Sådan ansøger du om specialistgodkendelse

Du søger om specialistgodkendelse i MitDP under menupunktet ‘Specialistoverblik’.

Du kan registrere alle dele af uddannelsen i dit specialistoverblik og undervejs se, hvor langt du er uddannelsen.

Du kan få vejledning til, hvordan du bruger dit specialistoverblik i vores guide til specialistoverblikket. Du kan også kontakte os på specialistuddannelser@dp.dk, hvis du har et konkret spørgsmål, som vi kan hjælpe dig med.

Når du er klar til at aflevere din ansøgning, bedes du kontakte sekretariatet på specialistuddannelser@dp.dk. Sekretariatet påbegynder herefter behandlingen af din ansøgning. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder. Når du er godkendt som specialist, får du tilsendt dit digitale specialistdiplom. Administrationsgebyret for godkendelse er 4200,- kr. (gældende pr. 1. januar 2022).

FAQ

 • Gode argumenter over for din arbejdsgiver, hvis du ønsker at blive specialist:

  • DP’s specialistuddannelser er postgraduate uddannelser. Specialistuddannelserne bygger oven på autorisationen ved, at duher får en høj specialiserede viden og kompetenceudvikling inden for et udvalgt psykologisk speciale.
  • Den faglige specialisering er en naturlig del af det psykologiske fag, på samme måde som fx læger specialiserer sig inden for psykiatri, pædiatri.
  • Som psykolog er du dit eget arbejdsredskab og derfor er der brug for konstant og vedvarende specialisering. For at udvikle og opretholde en høj specialiserede psykologisk praksis indbefatter det således egen-terapi, supervision og løbende teoretisk opdatering, hvilket er reflekteret i specialistuddannelserne.
  • De psykologiske problemstillinger er komplekse og derfor er der brug for specialisering – og herunder forskellig former for specialisering.
  • Økonomi og effektivitet er en del af et organisatorisk grundkrav på de fleste arbejdspladser. Derfor skal den psykologiske behandling også være på et yderst specialisererede niveau – med specialistuddannelserne øges muligheden for bedre kvalitet og effektivitet i behandlingen.
  • Psykologien reflekterer det samfund, vi lever i, og derfor opstår der løbende nye tendenser, du som psykolog skal opnå indsigt i, fx nye kønsidentiteter.
  • Psykologer varetager ofte supervisionsopgaver både af andre faggrupper og af andre psykologer. En specialistuddannet psykolog kan supervisere til både autorisation og specialist. En kvalificeret supervision skaber kvalitet i opgavevaretagelsen.
 • Du kan finde og tilmelde dig Dansk Psykolog Forenings specialistkurser i kursuskalenderen. Kursuskalenderen indeholder alle aktuelt udbudte kurser fra DP centralt og decentralt (kredse, sektioner og selskaber). Du kan søge specifikt på kurser der giver merit til specialisering-, forskning og supervisionsmodulerne. Kurser og uddannelser udbudt af private udbydere uden for DP vises ikke i DP’s kursuskalender.

 • Du skal være medlem af Dansk Psykolog Forening for at søge om specialistgodkendelse. Her kan du læse mere om, hvordan du melder dig ind i DP.

  Du bevarer din status som specialist, selvom du melder dig ud af Dansk Psykolog Forening.

 • Du søger om specialistgodkendelse gennem dit digitale specialistoverblik i MitDP.

  Specialistoverblikket viser, hvor langt du er i din specialistuddannelse på baggrund af dine registreringer af teori, praksiserfaring, personligt udviklingsarbejde og supervision.

  Du kan med fordel se vores Guide til specialistoverblikket – så kommer du godt fra start.

  Når du har registreret alle elementer af din specialistuddannelse og er klar til at aflevere din ansøgning, bedes du give sekretariatet besked. Sekretariatet påbegynder herefter behandlingen af din ansøgning. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder. Send mail til sekretariatet

 • Du kan begynde teoridelen af din specialistuddannelse, så snart du er færdiguddannet som kandidat.
  Supervision, der er modtaget, efter du har indsendt din endelige ansøgning om autorisation til Psykolognævnet, kan indgå i en specialistuddannelse, hvis den lever op til de øvrige krav til supervision for specialistuddannelser.

 • Når du søger om specialistgodkendelse, opkræves du et administrationsgebyr på 4.200 kr. (gældende fra 1. januar 2022).

  Administrationsgebyret er fastsat på GF21 i forbindelse med godkendelsen af budget 2021-2024. Gebyret dækker en mindre del af de samlede udgifter, der bruges på følgende ydelser (resten og hovedparten af udgifterne dækkes af kontingentmidlerne):

  • Brug af den digitale specialistansøgning, herunder løbende opfølgning og rådgivning fra sekretariatet
  • Automatisk tilføjelse af godkendt teori til din ansøgning, når kursusudbyderen indberetter din kursusdeltagelse (husk at kursusudbyderen skal registrere dig med den mailadresse, som du benytter ved login til MitDP)
  • Godkendelse og rådgivning vedr. godkendelse af supervisionstimer, når timerne er gennemført
  • Godkendelse og rådgivning vedr. godkendelse af personligt udviklingsarbejde
  • Løbende vurdering af kurser, som søges godkendt til specialistuddannelserne
  • Løbende stillingtagen til brug af alternativ supervisor, der kræver vurdering i fagnævn
  • Løbende stillingtagen til ansøgninger om dispensation for forhold der afviger fra retningslinjerne
  • Endelig godkendelse og udstedelse af digitalt diplom
 • For at sikre at din specialistuddannelse har en vis aktualitet gælder det, at samlet set 100 timer inden for supervision og teori, skal være gennemført inden for de seneste 8 år op til godkendelse.

 • Du finder krav til dokumentation til alle dele af specialistuddannelserne i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

 • Undervisning på kurser godkendt til specialistuddannelserne kan gennemføres virtuelt, når:

  • Kursusbeskrivelsen efterleves
  • Underviser(e) er de(n) samme
  • Deltagerne deltager efter de gældende regler for specialistuddannelsen
  • Underviser vurderer, at den virtuelle undervisning skaber et relevant pædagogisk afsæt for læring

  Det er en forudsætning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne.

  Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt og underviser kan observere metodetræningen. Det giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål.

  Det er kursusudbyders ansvar både at sikre at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

 • For kandidater, der har været undervejs i sin uddannelse før 2020, har der de seneste år været en overgangsordning med mulighed for at blive vurderet på ”de gamle” retningslinjer. Overgangsordningen udløber ultimo 2023. Ansøgere, der er klar til godkendelse inden årets udgang, kan blive vurderet på overgangsordningen. Det er med andre ord din indsendelse af ansøgningen, der er skæringspunktet og ikke selve godkendelsen.

  Læs mere om overgangsordningen og de gældende retningslinjer

  Grundet kombinationen af overgangsordning og den fortsatte udvikling af det digitale specialistoverblik er der aktuelt længere svar- og sagsbehandlingstider i sekretariatet. Sagspuklen vil vare et stykke tid ind i 2024. Ønsker du sikkerhed for din uddannelse, anbefales det, at du deltager på forhåndsgodkendte kurser og uddannelser samt sikrer at din supervision og personlige udvikling lever op til kravene i retningslinjerne.

 • Teori gennemført under barsel- og orlovsperioder kan godkendes i din specialistuddannelse.

  Barsel og orlovsperioder tæller ikke med i din praksiserfaring til specialistuddannelserne. Når du registrerer praksiserfaring til din specialistuddannelse, skal barsel og orlovsperioder derfor ikke medtages.

  Hvis du deltager i uddannelser, hvor der indgår supervision, kan supervisionen kun tælle med i din specialistuddannelse, hvis den er udført uden for barsel eller orlovsperioden. Sagssupervision kræver, at der findes aktuelt materiale, som du kan superviseres i.

 • Du kan have op til 2 specialistgodkendelse.

  Du finder de specifikke retningslinjer for ansøgning om specialistgodkendelse nr. 2 i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

 • Hvis du er specialpsykolog, kan du få merit fra dele af din specialpsykologuddannelse, hvis du søger om at blive specialistgodkendt.

  Vær opmærksom på, at du højst kan opretholde to specialistuddannelser, hvoraf det gælder fra 1. januar 2024, at specialpsykologuddannelsen tæller som den ene.

  Du finder de specifikke retningslinjer for merit fra Specialpsykologuddannelsen i retningslinjerne til specialistuddannelserne.