Specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge

Sidst opdateret 19.04.2024 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Opbygning

 • 3 års praksisarbejde inden for specialet
 • 360 timers teori
 • 200 timers supervision
 • 40 timers personligt udviklingsarbejde

Typiske arbejdsområder

 • PPR
 • Børneneuropsykologiske udredningssteder
 • Kommunale børne- og familieforvaltninger
 • Børne- og ungepsykiatri
 • Privat praksis eller egen konsulentvirksomhed

Specialistuddannelse i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge

 • Som specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge skal du have erfaring med neuropsykologisk arbejde med børn og unge.

  Når du har 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet svarende til 3600 arbejdstimer efter autorisation, har du gennemført praksisdelen af din specialistuddannelse.

  Beskæftigelse inden for specialet indebærer:

  • At du beskæftiger dig med neuropsykologisk arbejde med børn og unge herunder både undersøgelse og intervention.
  • At du har 2 eller flere ansættelser af mindst et halvt års varighed, som dækker forskellige centrale arbejdsområder indenfor specialet.

  Centrale arbejdsområder

  • Klinisk arbejde med børn og unge med de mest almindeligt forekommende børneneuropsykologiske vanskeligheder: Generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder (fx intellektuel funktionsnedsættelse, dysfasi, dysleksi), udviklingsforstyrrelser (fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser), epileptiske syndromer, medfødte og erhvervede hjerneskader (fx cerebral parese, hovedtraumer), genetiske syndromer mm.
  • Kendskab til andre psykopatologiske tilstande med henblik på differentialdiagnostiske problemstillinger.
  • Praktisk erfaring med et bredt udsnit af børneneuropsykologiske undersøgelsesmetoder.
  • Praktisk erfaring med at tilrettelægge og udføre neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge med henblik på at diagnosticere, funktionsbeskrive og tilrettelægge behandling.
  • Praktiske erfaringer med at formidle undersøgelsesresultater og forståelsesramme til klient, familie og andre faggrupper.
  • Praktisk erfaring med at udarbejde planer for intervention og anden behandling.
  • Praktisk erfaring med at udføre forskellige interventionsformer.
  • Praktisk kendskab til familiemæssige og sociale problemer i relation til de nævnte neuropsykologiske problemstillinger samt intervention i relation til disse.
  • Praktisk erfaring med tværfagligt samarbejde samt kendskab til de forskellige faggruppers praksis.

  Øvrige praksisforhold (fx følordning på 1 års varighed med 1 ugentlig arbejdsdag på fuldtid eller praksis i forbindelse med ph.d.) kan efter individuel vurdering godkendes.

 • For at blive specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge skal du modtage supervision af dit arbejde inden for specialet.

  Supervisionen skal dække væsentlige aspekter af dit arbejde inden for specialet herunder udredning, intervention, tværfagligt samarbejde, supervision af faggrupper samt etiske, organisatoriske og lovmæssige forhold, der er forbundet med dit arbejde inden for specialet.

  Når du har modtaget 200 timers supervision efter autorisation, har du gennemført supervisionsdelen af din specialistuddannelse.

  Supervision fordeles på:

  • Mindst 40 timers supervision af intervention og mindst 40 timers supervision af udredning
  • Mindst 40 timers individuel supervision og mindst 40 timers gruppesupervision
  • Mindst 20 timers ekstern supervision, hvor du og din supervisor ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe

  Dine supervisorers kompetencer

  Du skal modtage supervision fra mindst 2 supervisorer.

  For at blive specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge skal du modtage mindst 140 timers supervision af specialister i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge.

  Derudover kan du modtage op til 60 timers supervision af:

  • Psykologer med anden specialistgodkendelse
  • Psykiatere med specialist og supervisorgodkendelse iht. samarbejdsaftalen med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab.
  • Psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer efter konkret vurdering af fagnævnet.
  • Specialpsykologer kan supervisere op til 60 timer i udredning, men ikke i intervention. Sondringen mellem børne- og ungeområdet samt voksenområdet skal opretholdes.

  Der kan efter konkret vurdering godkendes mere end 60 timers supervision fra supervisorer med ovenstående kompetencer.

  Gruppesupervision

  Du kan modtage supervision i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Gensidig supervision kan ikke godkendes.

  Supervisionsmatrix – din hjælp til overblik

  Vi anbefaler, at du undervejs i din specialistuddannelse bruger supervisionsmatrixen som hjælp til at skabe overblik over din supervision.

  Matrixen viser timekravene til supervision fordelt på område (udredning, intervention eller andet), sammensætning (gruppe eller individuel), relation til supervisor (ekstern eller intern) og supervisors kompetencer.

  Vær også opmærksom på

  Virtuel supervision: Du kan modtage virtuel supervision, der lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

  Evaluering af supervision: Du og dine supervisorer evaluerer dine supervisionsforløb. Hvis supervisionsforløbene ikke er tilfredsstillende, kan de ikke indgå som del af din specialistuddannelse.

  Supervision i samlet forløb: Hvis du modtager supervision i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers supervision med højst 6 timers supervision om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet supervisionsforløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

 • For at blive specialist i Klinisk Neuropsykologi med børn og unge skal du gennemføre 40 timers personligt udviklingsarbejde. Supervision med fokus på relationelle aspekter (psykolog-klient-relationen) kan godkendes som personligt udviklingsarbejde.

  Din personlige udvikling har fokus på dig og dine muligheder og begrænsninger som psykolog. Det er en anledning til at kigge indad og reflektere over, hvad du bringer med dig i dit arbejde som psykolog. Du kan arbejde med din personlige udvikling som egenterapi eller feedback på personlig stil og egen rolle.

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde som individuel supervision, gruppesupervision og i forbindelse med et uddannelsesforløb.

  Du kan begynde på dit arbejde med personlig udvikling, fra du har gennemført din kandidateksamen.

  Din psykologs kompetencer

  Vi godkender personlig udvikling varetaget af:

  • Psykologer med specialistgodkendelse
  • Psykologer og andre akademikere med relevante spidskompetencer (fx psykoterapeutisk videreuddannelse) efter konkret vurdering i fagnævn.

  Det er vigtigt, at du hverken har en personlig eller arbejdsmæssig relation til den psykolog, som varetager din personlige udvikling (fx at I ikke har samme faglige ledelse og kollegagruppe).

  Gruppesupervision

  Du kan gennemføre dit personlige udviklingsarbejde i grupper på 2-8 personer.

  Grupperne skal sammensættes af mindst 75 procent psykologer, læger og andre relevante akademikere og højst 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter).

  Vær også opmærksom på

  Virtuelt personligt udviklingsarbejde: Du kan gennemføre personligt udviklingsarbejde via elektroniske medier, hvis det lever op til DP’s retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

  Mindfulness: Du kan få godkendt op til 15 timers mindfulness-baseret intervention som personlig udvikling, hvis det lever op til de øvrige krav for personlig udvikling.

  Personligt udvikling i samlet forløb: Hvis du gennemfører personlig udvikling i et samlet forløb (fx i løbet af en uge), kan du få godkendt op til 30 timers personlig udvikling med højst 6 timers personligt udviklingsarbejde om dagen. Du kan højst få godkendt ét samlet forløb på op til 30 timer.

  Sagssupervision samtidig med personlig udvikling: Supervisor kan ikke samtidigt varetage det personlige udviklingsarbejde.

 • Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

  • Fællesmodulet (90 timer)
  • Forskningsmodulet (60 timer)
  • Tværgående modul (60 timer)
  • Specialiseringsmodulet (150 timer)

  Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.